Tampereen yliopiston osasto

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat. Professoriliittoon kuuluu yli 2000 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80 %.

Näiden sivujen kautta saat tietoa Professoriliiton Tampereen osaston toiminnasta, löydät tarvittavia yhteystietoja sekä mm. Professoriliiton liittymislomakkeen. 

Ajankohtaista

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston toiminnassa ajankohtaista:

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunnan kannanotto Tampereen yliopiston 2.2.2018 päivättyyn johtosääntöluonnokseen

Tampereen yliopiston strategia perustuu korkeakouluyhteisön monitieteiseen yhteistyökulttuuriin. Uuden yliopiston menestyksen kannalta onkin olennaista, että turvataan yliopistolakiin ja perustuslakiin kirjattu yliopistoyhteisön oikeus itsehallintoon. Vapaa tiede, taide ja ylin opetus ovat yliopiston peruskivi, joille toiminnan laatu, tulokset ja vaikuttavuus perustuvat. Tampere3:n 2.2.2018 päivätty johtosääntöluonnos sisältää elementtejä, jotka sotivat yhteisiä tavoitteita vastaan.

Monijäseninen toimielin konsistori on yliopistoyhteisön toimintakulttuurin luoja ja yhteisön arvoja edustava keskeinen vaikuttaja. Siksi sen tulee saada yliopistolain mukaisesti valita itse puheenjohtaja keskuudestaan. Myöskään konsistorin valtaa valita yliopiston hallitus ei pidä rajoittaa millään valintaan tai sen valmisteluun liittyvillä määräyksillä tai rajoituksilla. Luonnokseen kirjatut määräykset nimityskomitean koostumuksesta, hallituksen toimikausista, konsistorin oikeudesta vain kerran palauttaa esitys valmisteluun sekä vanhan hallituksen jatkamisesta ellei konsistori ole yksimielinen uuden valinnassa, tulee poistaa.

Konsistorin tai muidenkaan toimielinten jäsenille ei tule kirjata tieteenalakohtaisia kiintiöitä. Alakiintiöt ovat yliopistoyhteisön jäsenten tasavertaisuuden vastaisia ja sotivat sekä johtosäännössäkin mainittua korkeakouluyhteisön tärkeätä periaatetta ”konsistorin jäsen toimii koko korkeakouluyhteisön etu huomioon ottaen” että Tampereen yliopiston strategiassa keskeistä monialaisuutta ja monitieteisyyttä vastaan. Alakiintiöt sulkisivat yliopistoyhteisön päätöksenteon ulkopuolelle joitakin tieteenaloja ja ehkäisisivät toiminnan suuntaamista uudella tavalla poikkitieteellisesti. Myös yliopistoyhteisön eri ryhmien tasa-arvoisuus eli tasakolmikanta on tärkeä osa toimivaa yliopistodemokratiaa.

Kun luodaan uutta, yhtenäistä yliopistoa, on syytä sekä kunnioittaa yliopistoyhteisön lain suomaa itsehallinto-oikeutta että rakentaa aitoa yhteisyyttä ja yhteistyön kulttuuria.

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunnan puolesta 7.2.2018

Mari Hatavara (osaston puheenjohtaja)

---

Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto piti sääntömääräisen syyskokouksen 28.11.2017. Kokouksessa keskusteltiin mm. ajankohtaisista Tampere3-asioista, sekä osaston toimintaa ohjaavista arvoista. Nämä on nyt kirjattuna näkyviin Arkisto-alueelle.

Professoriliiton TaY:n osasto piti kevätkokouksen 16.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi professoreiden yhteiskunnallista arvostusta, yliopiston hallituksen täydennysvaalia, Tampere3-prosessia sekä liiton paikallisosaston vaikuttamistapoja. Kokouksen päätyttyä tilaisuus jatkui yhdessä TTY:n professoriosaston kanssa keskustelulla, jonka alustajina toimivat Tampere3:n strategisen johtoryhmän puheenjohtaja vuorineuvos Kari Neilimo sekä hankkeen projektijohtaja Marianne Kukko.

Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto kutsui pirkanmaalaiset kansanedustajat keskustelutilaisuuteen 11.4.2017. Tilaisuuden taustalla ovat ajankohtaiset yliopistoja koskevat muutokset niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tampere3 on Suomen suurin yliopistoja koskeva hanke tällä hetkellä ja mahdollisuus luoda aivan uudenlainen monialainen ja poikkitieteellinen yliopisto. Samaan aikaan Professoriliiton sidosryhmiä koskeva selvitys on tuonut esiin kansanedustajien halun pitää tiiviimmin yhteyttä tiedemaailmaan ja heidän tarpeensa saada tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Tilaisuus järjestettiin keskusteluyhteyksien lisäämiseksi, ja samalla tarjosimme tietoa ajankohtaisista yhteiskuntaa koskevista kysymyksistä. Lyhyet asiantuntijapuheenvuorot tilaisuudessa käyttivät professori Jari Stenvall aiheesta ”Tietoon perustuva sote-uudistus”, professori Eija Vinnari aiheesta ”Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu” sekä Mari Hatavara aiheesta ”Tieteen tulevaisuus ja Tampere3”.

Kansanedustajista paikalla olivat Harri Jaskari, Anna Kontula, Olli-Poika Parviainen, Arto Pirttilahti, Arto Satonen ja Sari Tanus. Ennalta sovittujen puheenvuoron pitäjien lisäksi professoriosaston aktiiveista olivat paikalla professorit Eija Paavilainen ja Frans Mäyrä. Lisäksi olimme kutsuneet rehtorin edustajat, joista paikalla olivat rehtori Liisa Laakso sekä vararehtori Seppo Parkkila. Opiskelijoita edusti ylioppilaskunnan puheenjohtaja Mikko Lampo.


Keskustelu oli vilkasta, asiapitoista ja rakentavaa. Aiheina esiin nousivat myös yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja rahoitus. Rahoituksen väheneminen ja lisääntyvä suuntaaminen strategisiin kohteisiin uhkaavat lisätä yliopistossa tehtävää rahoituksen hakemista, mikä on poissa varsinaisesta toiminnasta ja hakuaktiviteetin suuntaamisesta kansainvälisiin rahoittajatahoihin. Yliopistojen kehittämisessä, samoin kuin muussa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, nähtiin tarve nostaa tiedeyhteisön näkemykset ja tutkittu tieto keskeisempään asemaan. Keskusteltiin myös tarpeesta lisätä yhteyksiä ja tiedonkulkua eduskunnan ja tiedeyhteisön välille sekä kehitettiin tähän yhdessä ratkaisuja. Professorikunnan kannalta on ilahduttavaa se tarve ja arvostus tutkitulle tiedolle, jonka kansanedustajat ilmaisivat.


Aiemmin tapahtunutta:

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta kokoontui 15.9.2016. Kokouksessa valittiin osaston ehdokas Professoriliiton hallitukseen, suunniteltiin osaston syyskokousta sekä keskusteltiin uuden Tampere3-yliopiston myötä tapahtuvasta yhdistymisestä Tampereen teknillisen yliopiston osaston kanssa.  

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston ja Tampereen teknillisen yliopiston osaston johtokunnat pitivät yhteisen kokouksen 22.9.2016. Keskustelu keskittyi Tampere3-kehitykseen, sen mahdollisuuksiin ja joihinkin haasteisiin. Keskusteltiin myös osastojen yhdistämisestä, johon sovittiin palattavaksi asian ajankohtaistuessa. Johtokunnat päättivät myös pitää yhteisen syyskokouksen. 

Tampereen yliopiston Professoriliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 11.11.2015. Kokouskeskustelussa käytiin läpi ajankohtaisia asioita: Professorien asiantuntemusta tulisi käyttää enemmän hyväksi poliittisessa päätöksenteossa ja erityisesti, kun suunnitellaan ja kehitetään tutkimusta ja korkeakoulutusta. Yliopistojen erilaisten evaluointien lisäksi olisi toivottavaa arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa. Hallituksen koulutusta koskevat säästöpäätökset heikentävät tutkimuksen ja koulutuksen edellytyksiä merkittävästi.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin keskustelutilaisuudella, joka järjestivät yhdessä Professoriliitto ry:n tamperelaiset professoriosastot. Ensin esittäytyi maanantaina 16.11.2015 uudessa työssään aloittava Tampere3-hankkeen tuleva johtaja Päivi Myllykangas. Tilaisuuden toisena kutsuttuna puhujana oli vararehtori Harri Melin, joka kertoi Tampere3:n taustasta ja ajankohtaisista kuulumisista. Molempia alustuksia seurasi vilkas keskustelu. Alustajat saivat vastata kysymyksiin mm. siitä, mikä on Tampere3:n keskeisin päämäärä, minkälaiseen hallinnolliseen rakenteeseen pyritään, mitä etua ammattikorkeakoulun yhdistäminen yliopistojen kanssa saattaisi tuoda sekä mikä erityinen mekanismi Tampere3:een sisältyy kansainvälistymisen edistämiseksi.

- lisäksi: osaston johtokunta kokoontui 21.8.2015

- Tamperelaisten professorien yhteinen Tampere 3-tilaisuus oli TTY:llä 16.9.2015 klo 15-17.

Uusi luottamusmies esittäytyy

Hyvät professorikollegat

Olen valittu Tampereen yliopiston professoreiden luottamusmieheksi 1.9.2015-31.7.2017 väliseksi ajaksi. Näin aluksi haluan kiittää edeltäjääni  Satu Kalliolaa erinomaisesta ja professoreiden asemasta huolta kantavasta työstä. Tältä osin luottamustehtävässä on helppo jatkaa.

Toimin  Tampereen yliopistossa hallintotieteen professorina. Nykyisessä tehtävässä olen ollut kaksi vuotta ja tätä ennen Lapin yliopistossa hallintotieteen professorina lähes kaksitoista vuotta. Lapin yliopiston edustajana olin muun muassa professoriliiton hallituksen varajäsenenä. Oma tutkimustoimintana on kohdistunut muun muassa henkilöstövoimavaroihin liittyviin kysymyksiin,
organisaatiomuutoksiin ja myös korkeakouluihin kohdistuvaan toimintaan.

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa työsuhdeasiat, työntekijöiden ja työnantajien väliset ristiriitatilanteet sekä tiedottaminen.

Toivottavasti saamme hyvän yhteistyön aikaan!

Ystävällisesti

Jari Stenvall
Hallintotieteen professori
Johtamiskorkeakoulu
jari.stenvall@uta.fi
040-8284350

Kevätkokous 2015

Professoriliiton varapuheenjohtaja professori Jouni Kivistö-Rahnasto oli kutsuttuna puhujana Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä tilaisuudessa 21.4.2015. Jouni Kivistö-Rahnaston aihe oli ”Myrskyn silmässä”, ja puhe käsitteli valtakunnan ja professorien asioita sekä kehityssuuntia. Alustusta seurasi illallisella jatkunut keskustelu.

Tampere3-tilaisuus Tampereella 21.1.2015 

Professoriliiton Tampereen teknillisen yliopiston (TTY:n) ja Tampereen yliopiston (TAY:n) paikallisosastot järjestivät yhteisen keskustelutilaisuuden käynnissä olevasta tamperelaisten korkeakorkeakoulujen yhteistyön vahvistamiseen pyrkivästä hankkeesta Tampere3:sta. Keskustelun tavoitteina oli 1) antaa professoreille mahdollisuus keskustella korkeakoulujen yhteistyöstä rehtorien kanssa, sekä 2) selvittää, millä tavoin tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä päävastuuta kantavat professorit haluavat ja pääsevät mukaan Tampere3-hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Tilaisuuden avasivat TAY:n paikallisosaston puheenjohtaja Mari Hatavara ja TTY:n paikallisosaston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Eriksson. Tilaisuuteen kutsuttuja panelisteja olivat rehtori Kaija Holli (TAY), rehtori Markku Kivikoski (TTY), vararehtorit Pertti Haapala ja Harri Melin (TAY), vararehtorit Mika Hannula ja Ulla Ruotsalainen (TTY), vararehtori Mikko Naukkarinen (TAMK), sekä professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri (HY). Professoriliitosta kutsuttuna osallistujana oli myös toiminnanjohtaja Jorma Virkkala. Kummankin yliopiston professorit oli kutsuttu osallistumaan keskusteluun.

Korkeakoulujen edustajien alustuspuheenvuoroista näkyi yksimielisyys, että hankkeella pyritään johonkin uuteen Tamperelaisten korkeakoulujen malliin, joka nostaisi Tampereen kansainvälisissä ja kansallisissa yliopistovertailuissa merkittävään asemaan tutkimuksessa ja opetuksessa. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja Bolognan prosessin edistämiseen (duaalimallista luopumiseen) eli tutkintorakenteiden yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Bolognan prosessin mukaan tutkintorakennetta tulisi kehittään pääsääntöisesti kahden syklin mallin pohjalle. Ensimmäisen syklin tutkinto on kolme-nelivuotinen bachelor-tason tutkinto, jonka pitäisi olla relevantti myös eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Toisen syklin tutkintoja ovat maisterin tutkinnot. Jatkotutkinnot ovat kolmannen syklin tutkintoja.

Panelistien puheenvuoroissa korostui, että nyt on oikea aika keskustella Tampere3:sta ja olla asiassa aloitteellinen, koska prosessi on vasta alkuvaiheessa. Samalla tiedotettiin siitä, että jäseniä tullaan lähiaikoina valitsemaan tutkimuksen ja tieteellisen profiilin, opetuksen ja tutkintojen sekä tuki- ja hallintopalvelujen valmisteluryhmiin. Tamperelaisen korkeakouluyhteistyön tiivistämisen toivottiin johtavan vahvaan tutkimuskeskittymään ja samalla uudenlaiseen tarjontaan opetuksen puolella. Kaikissa puheenvuoroissa tuli esiin professorien ja heidän asiantuntemuksensa tärkeys kaikessa yliopistojen kehittämisessä ja tulevaisuudenvisioissa.

Professoriliiton puheenjohtaja kiitti puheenvuorossaan korkeakouluja rohkeudesta ja toivoi hankkeen johtavan onnistumisiin. Hän otti esiin myös, että liitto ja Akava ovat korkeakoulutuksen duaalimallin puolestapuhujia: mallissa on paljon etuja, ja se mahdollistaa jo nykyisellään monenlaisen yhteistyön. Hän korosti myös, että Tampere3:n pitäisi olla professorien yhteinen hanke. Professoriliiton toiminnanjohtajan mukaan myös juristit tulisi kytkeä suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Alkupuheenvuorojen jälkeen sekä osastojen puheenjohtajat että sangen runsaslukuinen yleisö esittivät kysymyksiä ja kommentteja, joihin panelistit vastasivat. Lopuksi kartoitettiin professoreiden halukkuutta osallistua Tampere3-hankkeen suunnitteluun, ja suurin osa noin 70 läsnäolijasta ilmaisi valmiutensa. Yhteistä keskustelua sovittiin jatkettavan erilaisilla kokoonpanoilla, ja rehtorit ilmaisivat avoimuutensa sekä sisällöllisille aloitteille että ilmoittautumisille mukaan työryhmiin. Tampere3-hankkeen edistymisestä luvattiin järjestää yliopistojen henkilökunnalle yhteinen keskustelutilaisuus helmikuussa. Lisäksi informoitiin, että Tampere3-hankkeen etenemisestä keskustellaan yliopistojen hallitusten yhteisessä tapaamisessa kuluvan kuun loppupuolella.

Tampereen professoriosastojen yhteistyöristeily

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston professoriosastot järjestivät yhteisen risteilyn Näsijärvellä 10.6.2014. Risteilyllä tutustuttiin toisen yliopiston kollegoihin ja pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia tamperelaisten yliopistojen välillä. Tilaisuuden johti professoriliiton TTY:n  osaston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Eriksson, ja puheenvuorot oli pyydetty TTY:n vararehtoreilta Jaakko Puhakalta ja Mika Hannulalta sekä professoriliiton TaY:n puheenjohtajalta Mari Hatavaralta ja TaY:n yliopistokollegion puheenjohtajalta Jyrki Nummenmaalta. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen tilaisuus jatkui keskusteluilla, ruokailulla, professori Olli Yli-Harjan musiikkiesityksellä ja illanvietolla. Risteilytunnelmaa ja  runsasta puheensorinaa eivät haitanneet konerikon aiheuttamat pienet vastoinkäymisetkään.

Ei rakenteita yhdistämällä vaan sisältöyhteistyönä

Keskusteluissa yleisesti kannatettiin yliopistojen välistä yhteistyötä, ja luontevimmin yhteistyön nähtiin lähtevän liikkeelle tutkimuksen pohjalta. Tärkeänä pidettiin yhteistyön toteuttamista sisällöt edellä, professoreja ja muita tutkimusryhmien vetäjiä kuunnellen, ei joihinkin ennalta valittuihin rakenteisiin pakottaen.

Keskusteluissa nousi esiin, että jo toisen tieteenalan professoreihin tutustuminen on arvokasta ja mahdollistaa erilaisten tieteenvälisten hankkeiden ideoinnin. Tieteenalojen välisen yhteistyön merkityksen katsottiin olevan yleisesti kasvussa ja tarjoavan uusia mahdollisuuksia niin tieteellisiin avauksiin kuin merkittävissä rahoitushauissa menestymiseenkin. Rakenteelliseen yhteistyöhön nähtiin mahdollisuuksia muun muassa tietojärjestelmien yhtenäistämisessä, kirjastojen sähköisissä aineistoissa, tutkimuspalveluiden yhteistyössä sekä opettajankoulutuksessa ja yliopistopedagogiikassa. Opetuksen yhteistyötä parantaisivat myös samat opetusperiodien aikataulut. Uusia yhteistyömahdollisuuksia arveltiin avautuvan etenkin kielten, kirjoittamisen, viestinnän ja argumentointitaitojen sekä markkinoinnin opetuksessa. Tieteenalojen erilaisten kulttuurien vuoropuhelun nähtiin tarjoavan uudenlaisia oppimismahdollisuuksia.

Professoriliitolta toivottiin aktiivisuutta työolojen seurannassa, hyvien käytänteiden siirtämisessä yliopistosta toiseen sekä professoreiden epäedulliseksi näkemien seikkojen esilläpitämisessä yliopiston johtoon päin. Erityisesti yliopistouudistuksen vaikutuksista professoreiden työkuormaan, vaikuttamismahdollisuuksiiin ja muihin työoloihin toivottiin selvitystä jo tehtyjen lisäksi.

Professoritapaamisen materiaali

Professori Marja-Liisa Manka piti Tampereen yliopiston professoritapaamisessa 19.3.2014 esitelmän, jonka materiaalit löytyvät ohesta.

Johtokunnan kokous 17.1.2014, kevätkokouksen 2014 päivämäärä

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston uusi johtokunta kokoontui 17.1.2014. Kokouksessa keskusteltiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan liittyvistä asioista. Kokouksessa päätettiin professorikokoukseen kutsuttavat puhujat sekä kevään kokousten ajankohdat. Osaston sääntömääräinen kevätkokous ja sen yhteydessä järjestettävä virkistäytymistilaisuus tullaan järjestämään maanantaina 14.4. klo 17:00 alkaen Technopoliksessa (Kalevantie 2).

Johtokunnan kokous 30.10.2013, syyskokouksen 2013 päivämäärä

Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosaston johtokunta kokoontui 30.10.2013. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa osaston sääntömääräisen syyskokouksen järjestämisestä, osaston luottamustehtävistä sekä tenure-track –järjestelmästä. Syyskokous päätettiin järjestää maanantaina 25.11.2013 klo 17:00 alkaen.

Luottamusmies tiedottaa 31.10.2013

Lokakuun palkoissa suorituskorotukset

Jos jonkun Professoriliiton jäsenen palkka oli hieman suurempi lokakuussa kuin syyskuussa, niin syynä on hyvin todennäköisesti edellisen TES-kierroksen mukainen suorituskorotus eli ns. järjestelyerän toteuttaminen.  Korotuksen suuruus on  50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä.   

Tämä uusi palkanosa maksetaan henkilöille, joiden työpanoksen työnantaja katsoo ansiokkaaksi. Pääluottamusmiehiä kuultiin korotusten perusteista, mutta ei yksilötapauksissa. Pääluottamusmiesten esittivät mm. seuraavia perusteita: yksikkö on esittänyt suoritustason korotusta, mutta työnantaja ei ole sitä hyväksynyt, kohdennus alemmille vaativuustasoille, otetaan huomioon kevään 2013 kehityskeskusteluissa saatu tieto henkilöstön suoriutumisesta ja palkitaan myös pitkään yliopiston palveluksessa olleita, hyvin suoriutuvia työntekijöitä. Tieteenalayksiköt tekivät esitykset suoraan työnantajalle ja rehtori teki päätökset, jotka on lähetetty asianomaisille tiedoksi. 

Suorituskorotusten yhteissumma on vajaat 50.000 euroa (0,7 % huhtikuun 2013 palkkasummasta, joka oli noin 6,8 milj. euroa). 0,7 %:n sääntöä noudatettiin kummassakin henkilöstöryhmässä erikseen.

Yliopistoille uusi TES työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti ajalle 1.4.2014-31.1.2017

Palkantarkistuksia on sovittu TES:n ensimmäiselle jaksolle 1.4.2014-31.1.2016 seuraavasti:

- 1.8.2014 tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 20 eurolla. Henkilökohtaiset palkanosat nousevat vastaavasti. - Euromääräisiä palkkoja (muita kuin ypj-palkkoja) korotetaan 0,4 % tai vähintään 20 euroa. - Tämä on työllisyys- ja kasvusopimuksen (eräänlaisen nykyajan tupon) mukainen kaikille sopimukseen liittyneiden järjestöjen jäsenille tuleva korotus. Sopijapuolet toivovat korotuksen maltillisuuden edistävän maamme kilpailukykyä ja siten myös työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

- 1.8.2015 opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,4 %. ja muun henkilöstön 0,3 %. (Ero johtuu tietyistä sairauslomakarenssien poistojen rahoitusmallista.)

Toisen kauden 1.2.2016-31.1.2017 palkankorotuksista neuvotellaan ensin keskusjärjestötasolla. Jos sopimusta ei synny 15.6.2015 mennessä, Sivistystyönantajat ja JUKO neuvottelevat korotuksista 31.10.2015 mennessä. Jos näissäkään neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, TES voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2016 alkaen.

Sopimuksen myötä työskennellään useiden eri sisällöllisten ja edunvalvontateemojen parissa työnantajien ja yliopistolaisten yhteisissä työryhmissä. Niissä käsitellään paikallista sopimista, palkkausjärjestelmää, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmää, työaikaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmista, yhteistoimintaa ja työsuojelua sekä tilastoyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Satu Kalliola, JUKOn plm TaY, gsm 050-4302014, satu.kalliola@uta.fi

Johtokunnan kokous 13.2.2013, kevätkokouksen 2013 päivämäärä

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta kokoontui 13.2.2013. Ilmoitus ja muiden asioiden ohella kokouksessa keskusteltiin muun muassa vuoden 2013 toimintasuunnitelman toteutuksesta, sääntömääräisen kevätkokouksen suunnittelusta sekä rehtorin johdolla 13.3. pidettävästä professorikokouksesta. Osaston sääntömääräinen kevätkokous päätettiin järjestää ma 29.4.2013 klo 17 alkaen. Kokouspaikkana on Technopolis.

Yliopiston tieteenalanyksiköiden johtajat puhuivat yliopiston professoreille 19.11.2012

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden johtajat prof. Jukka Havu (Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö), prof. Matti Lehto (Lääketieteen yksikkö) ja prof. Markku Sotarauta (Johtamiskorkeakoulu) olivat kutsuttuina puhujina Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston tilaisuudessa 19.11.2012. Aiheena oli akateemisen yksikön johtaminen yliopistossa.

Kaikissa esityksessä tuli erittäin hyvin esille, kuinka tieteenalayksikön johtajan tehtävä eroaa useista yleisistä uskomuksista. Havu ja Lehto erityisesti ottivat esille tieteenalayksikön johtajan tehtävän luonteen ennen kaikkea palvelutehtävänä - johtajan tulee huolehtia monista asioista kuten resurssien, kuormituksen yms. tasapuolisuudesta. Joissakin yksiköissä yksikön missiota, visiota, arvoja, sidosryhmiä yms. kysymyksiä on laajastikin pohdittu myös henkilöstön ja opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta. Etenkin lääketieteen yksikössä asioita on pohdittu myös opiskelijalähtöisesti.

Jukka Havu korosti, kuinka johtajan toimintamahdollisuuksia sitoo yliopiston strategian toteuttaminen ja toisaalta kunkin yksikön omalaatuinen toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset. Johtajalla on myös yksikön muihin toimielimiin ja henkilöstöön verrattuna toisentyyppinen velvollisuus ja mahdollisuus tarkastella yksikön kokonaistilannetta.

Matti Lehdon mukaan vuosikello auttaa määrittämään perustan johtajan työlle. Vaikka johtaminen on yksinäistä työtä, apuna ovat muun muassa tieteenalayksikön muu organisaatio (johtoryhmineen, johtokuntineen, työryhmineen, jne.) ja johtamisen mittarit.

Markku Sotarauta korosti voimakkaimmin strategisen johtamisen ja kehittämisen oppeja, ja näki tehtävässään mahdollisuuden soveltaa omaa tutkimuskokemustaan muutosjohtamisesta käytäntöön varsinkin Johtamiskorkeakoulun tapauksessa, jossa lähes kaikki tuli aloittaa alusta talvella 2011. Suurista muutospaineista johtuen alku ei ollut helppoa myöskään johtokuntatyöskentelyn osalta, vaikka hyvä yhteinen näkemys on sittemmin muodostettu.

Tieteenalayksiköiden johtamisessa ilmeni eroja muun muassa siinä, että lääketieteen yksikössä johtoryhmän keskusteluista jaetaan muistiot muulle henkilökunnalle, kun taas johtamiskorkeakoulu ei ollut järjestänyt virallisia johtoryhmän kokouksia vaan preferoi joustavampaa toimintatapaa. Samalla juuri johtamiskorkeakoulu voimakkaimmin korosti strategisen johtamisen oppien soveltamista, kun kahdessa muussa yksikössä johtajuus näyttäytyi maanläheisempänä toimintana.

Kaikki kolme johtajaa korostivat rehtorin johtoryhmän ja yliopiston hallituksen päätösten ohjaavaa roolia. Nykyisellään tieteenalayksikön johtaja ei kuitenkaan voi osallistua hallituksen valmistelutyöhön, vaikka se voisi olla hyödyllistä. Tieteenalayksiköiden johtajilla on myös yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotka osaltaan tuottavat johtajan agendalle asioita.

Alustusten jälkeen käytiin keskustelua johtamisesta ja professorien asemasta yliopistossa. Johtajat vastasivat professorien esittämiin kysymyksiin, joissa nostettiin esillle mm. johtosääntöjen käyttökelpoisuus vaikeiden ristiriitatilanteiden ratkaisuun; sekä mahdollisuus ns. karismaattisen johtajuuden syntyyn tilanteessa, jossa yksikössä osallistuminen ja kiinnostus yhteisiin asioihin laskee, ja johtaja alkaa käyttää suoraa valtaansa estoitta.

Professoriliiton osaston johtokunnan kokous 15.10.2012

"Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta kokoontui 15.10.2012. Esityslistan mukaisesti kokouksessa käsiteltiin muun muassa osaston budjettitilannetta, osaston esitystä vuoden 2013 Professoriksi, osaston ehdokkaan nimeämistä liiton hallituksen vaaliin ja sääntömääräisen syyskokouksen ja virkistäytymistilaisuuden valmisteluja. Terveisiä kerrottiin sekä Professoriliiton hallituksesta että puheejohtajapäiviltä.

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta kokoontui 15.10.2012. Esityslistan mukaisesti kokouksessa käsiteltiin muun muassa osaston budjettitilannetta, osaston esitystä vuoden 2013 Professoriksi, osaston ehdokkaan nimeämistä liiton hallituksen vaaliin ja sääntömääräisen syyskokouksen ja virkistäytymistilaisuuden valmisteluja. Terveisiä kerrottiin sekä Professoriliiton hallituksesta että puheenjohtajapäiviltä..