Korkeakoulujen esitykset tutkintotavoitteista vuosille 2021–2024 valmistuivat

22.10.2019

Tiedote. Julkaistu: 22.10.2019, 10:34
Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Korkeakouluilta pyydettiin ehdotuksia tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle 2021-2024. Korkeakoulut esittivät hieman suurempia tutkintotavoitteita kuin opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa ehdotuksessa oli. Korkeakoulut esittävät myös lisäresursointia tutkintomäärien lisäyksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syyskuussa korkeakouluille hallitusohjelman, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -vision, Osaamisen ennakointifoorumin tuottaman koulutustarvetiedon ja aiemmin suoritettujen tutkintomäärien pohjalta valtakunnallisen lähtökohdan korkeakoulujen tutkintotavoitteiden valmistelulle ja pyysi korkeakoulujen esityksiä niihin.

Pääministeri Rinteen hallituksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Korkeakoulujen koulutusvastuupäätösten ohella ministeriö ohjaa koulutusjärjestelmän kokonaisuutta sopimalla korkeakoulujen tutkintotavoitteet. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 asetettiin tavoitteeksi korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 prosenttiin 25-34 –vuotiaista vuoteen 2030 mennessä.

Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sopimuskaudeksi 2021-2024 sovitaan koulutusalaryhmittäin. Alemmat korkeakoulututkinnot, tohtoritutkinnot, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet sovitaan korkeakoulutasolla.

Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman (7.10.2019) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta lisätään pysyvästi vuosina 2020-2023.  Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020. Kustannustason nousun huomioon ottaminen lisää yliopistojen perusrahoitusta 41,6 milj. euroa ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20,3 milj. euroa vuonna 2020. Kustannustason nousu otetaan täysimääräisesti huomioon myös seuraavina vuosina.

Lakisääteisesti sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijansa. Aloituspaikoista päättäminen on korkeakoulujen autonomian piirissä.

Vuoropuhelua tutkintotavoitteista jatketaan korkeakoulujen kanssa loppuvuoden aikana. Tavoitteena on, että tutkintotavoitteet on sovittu ennen varsinaisia sopimusneuvotteluja. Sopimusneuvotteluissa keskitytään korkeakoulun strategiasta nouseviin kehittämistoimenpiteisiin. Tutkintotavoitteet sovitaan ministeriön ja korkeakoulujen kesken mahdollisimman realistisena tiedossa olevaan rahoituskehykseen. 

Vuosia 2021-2024 koskevat sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä käydään touko-kesäkuussa 2020.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Tapio Kosunen, puh. 02953 30440
- opetusneuvos Jorma Karhu, puh. 0295 3 30139
- opetusneuvos Maarit Palonen, puh. 0295 3 30243
- opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, puh. 0295 3 30223

Korkeakoulukohtaiset esitykset:  
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulujen-esitykset-tutkintotavoitteista-vuosille-2021-2024-valmistuivat