Anställningsförhållanden och hur de upphör

Val av professor

• En professur ska lediganslås offentligt, när en person antas för ett arbetsförhållande som är tänkt att gälla tills vidare.
• En person kan också inbjudas till en professur, om den person som inbjuds är meriterad eller om professuren är för en viss tid. Antagning på inbjudan får bara gälla en person som utom alla tvivel uppfyller behörighetskraven.
• Innan en professor väljs, ska utlåtande om de sökandes resp. de inbjudnas kompetens och meriter införskaffas av minst två experter, om personen utses till en tills vidare gällande professur eller en som är tänkt att gälla i minst två år.
• Närmare beskrivningar av processen under valet ges i den instruktion som utfärdats för universitetet ifråga.

Avslutande av arbetsförhållande

Ifall arbetsförhållandet sägs upp av arbetsgivaren gäller följande uppsägningstider, som baseras på hur länge arbetsförhållandet pågått utan avbrott:

• 14 dagar, om arbetsförhållandet pågått i högst ett år
• 1 månad, om arbetsförhållandet pågått mer än ett år men högst 4 år
• 2 månader, om arbetsförhållandet pågått mer än 4 år men högst 8 år
• 4 månader, om arbetsförhållandet pågått mer än 8 år men högst 12 år
• 6 månader, om arbetsförhållandet pågått mer än 12 år.

Om det är arbetstagaren som säger upp förhållandet, gäller följande uppsägningstider:

• 14 dagar, om arbetsförhållandet pågått i högst 5 år
• 1 månad om arbetsförhållandet pågått mer än 5 år

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter uppsägningen.

Ett tidsbestämt arbetsavtal upphör när den överenskomna anställningstiden upphör eller arbetet slutförts, utan uppsägningstid.

Arbetsförhållandet upphör den dag arbetstagaren beviljas arbetspension genom arbetsförhållandet i arbetsgivarens tjänst eller – i Finland – börjar lyfta full invaliditetspension.