Tenure track

Rättvist karriärsystem för professorer

Universiteten och vissa forskningsinstitut har infört karriärsystem för professorer (tenure track).

En professur kan tillsvidare tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. Lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller inget omnämnande om karriärsystemet för professorer. För att karriärsystemet för professorer ska vara rättvist måste det uppfylla nedanstående kriterier.

1. Universitetet använder en offentlig, tydlig beskrivning av rekryteringsprocessen och hur man avancerar i karriärsystemet.

2. Om man under rekryteringsprocessen bedömer endast de som anses vara de bästa, de så kallade toppkandidaterna, ska bedömningen inriktas på minst tre kandidater.

3. I arbetsavtalet för den som har rekryterats till karriärsystemet antecknas de kriterier enligt vilka hans eller hennes framgång bedöms.

4. Personer i karriärsystemet behandlas likvärdigt och opartiskt.

5. Under anställningens gång kan arbetsavtalet för en person i karriärsystemet ändras endast enligt gemensam överenskommelse.

6. En person i karriärsystemet ska ges tillräcklig information om hur han eller hon genom sitt arbete och sina prestationer kan främja sitt avancemang.

7. Personer i karriärsystemet har en genuin möjlighet att sköta de arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömningen av deras framgång.

8. Avancemanget i karriärsystemet granskas årligen till exempel i samband med utvecklingssamtalen.

9. Genom att nå de mål som antecknats i arbetsavtalet kan man avancera snabbare i karriärsystemet än ursprungligen planerat.

10. Den som rekryterats till karriärsystemet har möjlighet att få handledning och stöd i sitt arbete.

11. Om personen i karriärsystemet i bedömningen inte uppfyller de på förhand i samförstånd definierade kriterierna ska universitetet se till att yrkeskarriären forsätter på ett rättvist sätt. 

12. Innan en person i karriärsystemet väljs till professor begärs ett utlåtande av minst två sakkunniga om kandidatens behörighet och meriter.

 

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid forskningsinstituten.

 

Förbundets styrelse godkände kriterierna på sitt möte 4.5.2018.

 

Anvisningar för personer inom karriärsystemet för professorer (tenure track)

Universiteten har infört karriärsystem för professorer (tenure track) som skiljer sig från varandra. Såväl antalet nivåer i karriärsystemet som benämningarna varierar mellan universiteten. I de universitetsspecifika anvisningarna anges tillämpningen av extern och intern bedömning i olika skeden. I rekryteringsskedet kan universiteten begära en s.k. extern bedömning endast av toppkandidaterna. I det skede då professorn får fast anställning tillämpas ett urvalsförfarande enligt universitetslagen.

Nedan några anvisningar av allmän karaktär:

  • Bedömningskriterier: Det lönar sig att slå fast kriterierna för bedömningen av din framgång när arbetsavtalet ingås. Vid vissa universitet bifogas en separat bilaga om bedömningskriterierna till arbetsavtalet. De vanligaste delområdena är forskning/konstnärligt arbete, undervisning, aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering, ledarskap.

  • Arbetsbeskrivning: Det lönar sig att se till att du har möjlighet att sköta de arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömningen av din framgång. Universiteten har utarbetat anvisningar av allmän karaktär om allokeringen av arbetstid för personer i olika skeden av karriärsystemet (tenure track).

  • Ställning i universitetsgemenskapen: Det lönar sig att ta reda på vilken personalgrupp du tillhör vid val.

  • Lön: I fråga om lönen är kollektivavtalet ett s.k. minimiavtal. Lönen enligt kollektivavtalet kan överskridas men inte underskridas genom arbetsavtalet. Personer inom karriärsystemet för professorer omfattas (med undantag av Aalto-universitetet) av lönesystemet för universitetssektorn (YPJ). I frågor som gäller lönen kan du vid behov kontakta förbundet.

  • Avtal om immateriella rättigheter:Se förbundets anvisningar.

  • Visstidsanställning: Om du inte avancerar i karriärsystemet för professorer lönar det sig att kontakta förbundet.

Förbundets allmänna anvisningar om arbetsavtal för professorer.