Upphovsrätt

Upphovsrätten är en del av de immateriella rättigheterna. Andra immateriella rättigheter är bland annat patenträtt och varumärkesrätt.

Upphovsrätten skyddar bland annat litterära och konstnärliga rättigheter. Upphovsmannen har bestämmanderätt över sitt verk. De ekonomiska rättigheterna omfattar rätten att offentliggöra eller publicera ett verk, göra verket tillgängligt för allmänheten samt tillverka exemplar av verket. Upphovsmannen har rätt att bli namngiven som upphovsmakare (paternitetsrätt) och verket får inte ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde eller unika egenskaper (respekträtt).  Upphovsrätten uppstår för en fysisk person och en överlåtelse av denna kräver ett avtal.

Enligt Professorsförbundets åsikt lönar det sig för professorer att vid avtal om överlåtelse till universitetet av sådana rättigheter som uppstår vid avtalsforskning beakta följande:

  • Det lönar sig att avtala om överlåtelse av rättigheter separat för varje projekt.

  • Det lönar sig att ingå ett avtal i det skede arbetstagaren verkligen känner till vilka rättigheter han eller hon kommer att överlåta och vilket rättighetens användningsändamål är.

  • Det lönar sig att komma överens om överlåtelse av rättigheter i den omfattning finansieringsvillkoren och andra avtal som rör avtalsforskning det kräver.

  • Det lönar sig även att komma överens om ersättning.

  • Avtalsvillkor som rör bakgrundsmaterial kräver särskild noggrannhet.

  • Det kan förekomma specialbestämmelser som rör projektchefen.

Att framställa läromaterial för andras bruk hör inte till professorernas uppgifter. På avtal om nyttjanderätt till läromaterial tillämpas ovan nämnda anvisningar till tillämpliga delar.

I oklara fall lönar det sig att kontakta förtroendemannen vid det egna universitetet, förbundets avdelning eller förbundets kansli.

Professorsförbundets rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt

Professorsförbundet har utarbetat en rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt. Rekommendationen har utarbetats eftersom flera universitet för sina arbetsavtal har gjort upp bilagor där de anställda förutsätts överlåta sin upphovsrätt. Universiteten har strävat efter att förenkla hanteringen av upphovsrätter och andra immateriella rättigheter. Avtalsmässigt har användningen av olika standardavtal emellertid medfört allt oklarare situationer i multilaterala internationella forskningsprojekt och i fråga om mångformigt digitalt material. Det är oskäligt för en anställd som ingår ett arbetsavtal att på förhand vara tvungen att överlåta sin upphovsrätt och att detta ska utgöra ett villkor för arbetsavtalet. 

I inledningen till Professorsförbundets rekommendation finns en kortfattad beskrivning av upphovsrätten som grundläggande rättighet. Rekommendationen innehåller en mall för avtalsvillkor som en professor kan använda för att entydigt ange vilka rättigheter hon eller han är beredd att överlåta och mot vilken ersättning. Rekommendationen uppdateras vid behov. Rekommendationen täcker inte exempelvis multilateralt forskningsmaterial eller upphovsrätter för forskningsprototyper och material. 

Ytterligare information

Läs en intervju med Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä: Upphovsrätten tryggar det vetenskapliga och konstnärliga arbetets frihet

Läs en intervju med professor Petri Mäntysaari: Om professorn överlåter en licens är det bäst att enbart överlåta en parallell licens

Läs en artikel i medlemstidningen Acatiimi (tyvärr bara på finska eller engelska):
Kallisarvoiset tekijänoikeudet
Know your rights