Medlemsavgifter

2022

Basmedlemsavgift

0,9 % av den lön som är underkastad förskottsinnehållning av skatt, dock minst 120 €/år*.
 

Dubbel facklig anslutning inom AKAVA

0,6 % av den lön som är underkastad förskottsinnehållning av skatt*

Förutsätter även medlemskap i någon av följande förbund inom AKAVA:
Agronomförbundet rf
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Finlands Ekonomer rf
Finlands Veterinärförbund rf
Finlands Farmaciförbund rf
Finlands Tandläkarförbund rf
Finlands kyrkas prästförbund rf
Finlands Juristförbund rf
Finlands Läkarförbund rf
Finlands Psykologförbund rf
Finlands Talterapeutförbund rf
Högskoleutbildade samhällsvetare r.f.
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf
Teknikens Akademikerförbund (TEK) rf


*Vid uppbörd av procentbaserad medlemsavgift (0,9 % ja 0,6 %) beaktas endast arvoden som grundar sig på eller beror på kollektivavtalssystemet. 
 
Nedsatta medlemsavgifter (beviljas utifrån vederbörandes anmälan)
  • Pensionärer 120 €/år. Uppbärs fr.o.m. början av den andra månaden av pensionstid (dvs. 1 månad fritt). För deltidspensionerade uppbärs en medlemsavgift av löneinkomsten liksom för den procentbaserade medlemsavgiften.
  • Vistelse utomlands 150 €/år (ifall ingen lön från Finland).
  • Moderskapsledighet utan lön, föräldraledighet utan lön och vårdledighet utan lön 150 €/år.
  • Annan tjänstledighet utan lön 150 €/år. 
  • Övergått helt från förbundets kollektiv intressebevakning 200 €/år (= övergått från universitets- eller forskningsinstitutssektorn t.ex. till anställning hos provat arbetsgivare eller blivit privatföretagare).
  • Personer med arbetslöshetsdagpenning och på alterneringsledighet 60 €/år.

Från ovan nämnda medlemsavgifter kan styrelsen av skärskilda skäl, liksom på grund av långvarig sjukdom, efter ansökan bevilja partiell eller full befrielse.