Etikregler

Grundvärderingar för professorsarbetet

De grundläggande värderingarna för forskargemenskapen är bevarandet av det vetenskapliga arvet samt framtagning av nya rön, den vetenskapliga forskningens autonomi, forskningsrönens överensstämmelse med sanningen och offentlighet samt kontinuerlig kritisk utvärdering av de framtagna rönen.

Till de viktigaste värdegrunderna för en professors arbete hör betonandet av vetenskapens autonomi samt utveckling av den på fri forskning baserade kunskapen, liksom också ökning av den kunskapsmassa som står till mänsklighetens förfogande, inom den egna vetenskapsdisciplinen, i vetenskaps- och konstsamfundet samt i samhället som helhet. Professorerna spelar en central roll för civilisationens upprätthållande. Professorerna främjar i sin verksamhet realiseringen av dessa värderingsgrunder.

De etiska reglerna

1 Hederlighet, rättvisa och ansvar

En professor är omutlig, ärlig och rättvis. Professorn bär ansvar för sina göranden.

2 Sanningsenlighet, kritiskt tänkande och öppenhet

Den centrala uppgiften för en professor är att generera vetenskaplig kunskap. I denna uppgift ska professorn förfara i enlighet med sanningen, utöva kritiskt tänkande och idka öppenhet. I sitt vetenskapliga arbete ska professorn följa forskningsetiskt vedertagna metoder.

3 Forskningsresultatens offentlighet

I sin undervisning ska professorn förmedla kunskaper som producerats forskningsetiskt. Professorn ska tillse att den information som baseras på vetenskaplig forskning sprids fritt i samhället.

4 Jämlikhet och incitament i utbildningen av studerande

Professorn bemöter de studerande jämlikt, opartiskt och stimulerande. Professorn ska ge dem bästa möjliga undervisning och handledning.

5 Kollegialitet med respekt

Professorn har aktning för medlemmarna i arbetsgemenskapen.

6 Incitamentsskapande och saklighet i ledarposition

En professor i ledande ställning är inspirerande och jämlik gentemot medlemmarna i arbetsgemenskapen. I sin ledargärning ska professorn främja arbetsgemenskapens välmåga och förmåga att orka med arbetet.

7 Interaktion med samhället

Professorn ska främja växelverkan med det övriga samhället.

8 Bevarandet av yrkeskompetens, personlig utveckling

Professorn ska upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens i vetenskapligt forskningsarbete eller konstnärlig verksamhet, i samband med undervisning, ledarskap och interaktionen med samhället.

Dessa regler (i finsk version) har fastställts av Professorsförbundets fullmäktige 21.4.2012