I lagstifningen

Omkring 2 500 professorer arbetar vid universiteten i Finland. Enligt universitetslagen (558/2009) ska en professor bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område.

Sedan början av år 2010 står professorerna i likhet med den övriga universitetspersonalen i arbetsavtalsförhållande till universitetet ifråga, och inte i tjänsteförhållande som tidigare. En professur ska ledigförklaras offentligt när någon anställs i ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare. En professur kan tillsättas genom kallelse när någon som är meriterad kan kallas till professuren eller när den ska tillsättas på viss tid. Till en professur kan genom kallelse utses endast den som obestridligen uppfyller behörighetsvillkoren. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren meddelas i instruktionen för respektive universitet. Professorsförbundet ståndpunkt är att bara en professor kan vara en sådan expert som anlitas vid besättandet av professurer. Förbundets inställning är att en företrädare för de studerande kan tänkas medverka till valet av professorer vid bedömningen av en kandidats undervisningsfärdigheter. I övriga avseenden bör medverkan av studentrepresentanter undvikas. Framför allt i bedömningen av en persons vetenskapliga resp. konstnärliga meriter kan studerande inte delta.

Förbundets åsikt är den att även användningen av yrkesbenämningar vilkas namn har deriverats från professorstiteln i universitetssammanhang måste behandlas med beaktande av professorers i lag definierade uppdrag. Kollegial bedömning behöver också företas i valet till Professor of Practice eller motsvarande uppdrag.

Ett universitet kan ge en person som är anställd vid universitet rätt att använda titeln professor (Universitetslagen 558/2009). Republikens president kan bevilja hederstiteln professor, som inte hör till en tjänst (Republikens presidents förordning om titlar 20.4.2000/381).

Bestämmelser om de professorer som arbetar inom forskningsinstituten ges i respektive instituts regelverk.

Efter införandet av den nya lagen om Finlands Akademi (20.11.2009/922) dras forskartjänsterna vid Akademin (akademiprofessorer och -forskare) in, men båda slagen av anställning fortgår som Akademins finansieringsformer. Akademiprofessorerna och akademiforskarna anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där deras forskartjänster har varit placerade.