I offentligheten

Professorer anlitas som experter och intervjuobjekt i tiotals olika medier dagligen. Professorsförbundet anser det vara viktigt att professorer med sin avancerade kompetens syns i offentligheten – det inverkar positivt på hela yrkeskårens image.

Professorernas förekomst i massmedia berörs av de av Professorsförbundet sammanställda etiska reglerna för professorer, journalistreglerna, Opinionsnämnden för massmedierna (OFM) och lagen om utövandet av yttrandefrihet i massmedia.

Etiska regler för professorer

En professor som går ut med information och uppträder i offentliga sammanhang förväntas alltid följa de av Professorsförbundet godkända etiska reglerna för professorer. Till de viktigaste värdegrunderna för en professors arbete hör betonandet av vetenskapens autonomi samt utveckling av den på fri forskning baserade kunskapen, liksom också ökning av den kunskapsmassa som står till mänsklighetens förfogande, inom den egna vetenskapsdisciplinen, i vetenskaps- och konstsamfundet samt i samhället som helhet. Professorerna spelar en central roll för civilisationens upprätthållande. Professorerna främjar i sin verksamhet realiseringen av dessa värderingsgrunder.

Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmedierna

Enligt Journalistreglerna ska den som lämnar information i förväg få veta i vilket medium och i vilka sammanhang de givna uppgifterna kommer att publiceras. Det ska också klargöras för personen om de uppgifter han eller hon lämnar kommer att publiceras med personen som namngiven källa, eller om det är fråga om bakgrundsmaterial och liknande. Överenskommelse om granskningen av den information som ska publiceras bör i allmänhet ingås senast när uppgifterna lämnas.

Enligt journalistreglerna har en professor rätt att kräva rättelse eller rätt att få ett genmäle publicerat, ifall den information som publicerats har fel, är bristfällig eller har framförts utanför sitt rätta sammanhang, så att den leder till felaktiga uppfattningar i den berörda frågan. Med rättelse i media förstås att uppgifter med felaktigt faktainnehåll tillrättaläggs. Genmäle innebär att den som kritiserats eller förolämpats bereds möjlighet att bemöta den publicerade informationen.

Till Opinionsnämnden för massmedierna (OFM) kan inlämnas klagomål ifall de ursprungliga uppgifterna har återgetts i felaktig eller bristfällig form, eller i fel sammanhang, och ifall journalistreglerna beträffande korrigering eller genmäle inte följs. 

Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Om en professors möjligheter att kräva tillrättaläggande eller publikation av ett genmäle stadgas i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation.