Administration

Styrelse 2022

Ordförande
Jukka Heikkilä
Åbo universitet
tel. 045 657 5757

Viceordförande
Eeva Moilanen
Tammerfors universitet
tel. 050 305 6678 

LedamöterErsättare
Petri Mäntysaari
Svenska handelshögskolan
Markku Vieru
Laplands universitet
Edward Hæggström
Helsingfors universitet
Petri Lehenkari
Uleåborgs universitet
Johanna Moisander
Aalto-universitetet
Markus Olin
VTT
Jussi Välimaa
Jyväskylä universitet
Kristiina Ilmonen
Konstuniversitetet
Teija Laitinen
Vasa universitetet
Erkki Lähderanta
LUT-universitetet
Juha Rouvinen
Östra Finlands universitet
Reko Leino
Åbo Akademi

 

Fullmäktige

Ledamöterna i fullmäktige väljs så att det från varje avdelning utses en ledamot, envar med en personlig ersättare, för varje påbörjat hundratal förbundsmedlemmar i avdelningen.

Fullmäktige 2021 - 2022

Förbundsmöten

Förbundet håller ordinarie möte vartannat år. Styrelsen utfärdar kallelse till mötet med brev som tillsänds varje medlem, minst två veckor före mötets datum. På förbundsmötet har varje ordinarie medlem rösträtt.  
Ett extra förbundsmöte ska sammankallas, förutom på initiativ av styrelsen, ifall minst 1/10 av förbundets ordinarie medlemmar eller minst 1/10 av förbundets samtliga medlemmar skriftligen ber styrelsen om detta, för behandling av ett eller flera, i begäran nämnda specifika ärenden.