Administration

Styrelse 2019

Ordförande
Jouni Kivistö-Rahnasto
Tammerrfors tekniska universitet
tel. 045 657 5757

Viceordförande
Jukka Heikkilä
Åbo Universitet
tel. 050 581 8361

LedamöterErsättare
Petri Mäntysaari
Svenska handelshögskolan
Jaana Erkkilä-Hill
Lapplands universitet
Alfred Colpaert
Universitet i Öst Finland
Markus Olin
VTT
Virpi Tuunainen
Aalto-universitetet
Edward Hæggström
Helsingfors Universitet
Anne Kauppala
Konstuniversitetet
Marko Joas
 Åbo Akademi
Eeva Moilanen
Tammerfors universitet
Teija Laitinen
Vasa universitet
Jussi Välimaa
Jyväskylä universitet
Matti Alatalo
Uleåborg universitet 

 

Fullmäktige

Ledamöterna i fullmäktige väljs så att det från varje avdelning utses en ledamot, envar med en personlig ersättare, för varje påbörjat hundratal förbundsmedlemmar i avdelningen.

Fullmäktige 2019 - 2020

Förbundsmöten

Förbundet håller ordinarie möte vartannat år. Styrelsen utfärdar kallelse till mötet med brev som tillsänds varje medlem, minst två veckor före mötets datum. På förbundsmötet har varje ordinarie medlem rösträtt.  
Ett extra förbundsmöte ska sammankallas, förutom på initiativ av styrelsen, ifall minst 1/10 av förbundets ordinarie medlemmar eller minst 1/10 av förbundets samtliga medlemmar skriftligen ber styrelsen om detta, för behandling av ett eller flera, i begäran nämnda specifika ärenden.