Vad gör förbundet?

1) Professorsförbundet bevakar sina medlemmars intressen.

– Förbundet driver och övervakar sina medlemmars intressen i löne- och arvodesfrågor samt i frågor som gäller anställningsförhållanden, arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter. Förbundet tillhandahåller råd om anställningsförhållanden och juridisk rådgivning för medlemmarna.
– Förbundet förser sina medlemmar med aktuell information om universitets-, vetenskaps- och forskningspolitiska ärenden samt om personalpolitiska frågor.
– Förbundet har beredskap att stödja sina medlemmar ekonomiskt i händelse av eventuella arbetsmarknadspolitiska konfliktsituationer.

2) Avdelningen inom professorsförbundet är ett forum där medlemmarna kan bedriva interaktiv samverkan.

– En avdelning bildar ett forum för regelbundna, ömsesidiga kontakter för universitetets viktigaste personalgrupp – professorskåren. Avdelningarna håller regelbundet möten och har också annan verksamhet och anordnar evenemang.
– Forskningsinstitutens anställda har en separat rikstäckande avdelning, men ingenting hindrar att de också deltar i evenemang som de lokala avdelningarna anordnar.

3) Professorsförbundets avdelning är medlemmarnas forum för framförande av synpunkter.

– Efter högskolereformen finns det inte längre representativa förvaltningsorgan av tidigare slag på universitetens olika organisationsnivåer. Därför är professorsförbundets lokalavdelningar vid universiteten numera i ännu högre grad kanaler för medlemmarna att idka påverkan, de driver professorernas intressen i de enskilda universiteten och håller igång en dialog med universitetsledningen. På motsvarande sätt bevakar avdelningen för professorerna i forskningsinstitut sina medlemmars intressen.

4) Professorsförbundet är mer än ett fackförbund.

Professorsförbundet har ett brett verksamhetsfält som omfattar mycket annat än bara bevakningen av medlemmarnas omedelbara förmåner:
– Förbundet arbetar för frihet i forskning och undervisning, förbättrade förutsättningar för undervisning och forskning samt kontinuerlig vidareutveckling av universiteten, högskolorna och forskningsinstitutionerna.
– Förbundet verkar för att öka interaktionen mellan den vetenskapliga gemenskapen och det övriga samhället.

5) Professorsförbundet påverkar samhället och beslutsfattandet där.

– Professorsförbundet är en viktig samhällspåverkare, tack vare medlemmarnas kompetens och prestige.
– Förbundet tar ställning i aktuella vetenskaps- och forskningspolitiska frågor. Det ställer förslag och deltar aktivt i debatten om universiteten, högskoleutbildningen och om vetenskapsfinansieringen.
– Förbundet står kontinuerligt i dialog med politiska beslutsfattare, universitetens ledning och andra påverkare i vetenskaps-, forsknings- och innovationssektorn, samtidigt som tillgodoser medlemskårens och hela universitets- och forskningssektorns intressen. 

Förbundet kallas till olika riksdagsutskott för att höras beträffande lagförslag som har beröring med universiteten. Förbundets utlåtanden finns tillgängliga på dess webbplats. Dessutom anordnar förbundet regelbundet diskussioner om vetenskaps- och universitetsfrågor med riksdagens kulturutskott samt med finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation. Företrädare för förbundet medverkar också i möten som anordnas av Tutkas, en förening för riksdagsledamöter och forskare, och håller anföranden där. Förbundet går ut med aktiv information till ledamöter. Förbundets cirkulär och tidskriften Acatiimi skickas till kulturutskottsledamöterna och till medlemmarna i finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation.


6) Professorsförbundet har byggt upp starka nätverk.

– Professorsförbundets medlemskår består inte bara av professorer utan där finns också andra personer i ledande ställning inom forskning, utbildning, forskningsadministration och vetenskapliga/konstnärliga organisationer. Förbundet är alltså väl förgrenat och har starka bindningar på många håll i samhället i vårt land.
– Professorsförbundet bedriver interaktivt och nära samarbete med andra fackorganisationer inom universitet och forskningsinstitutioner.

7) Professorsförbundet är en internationell aktör.

– Professorsförbundet är med i flera internationella organisationer inom undervisning och forskning. Förbundet håller uppsikt över internationella universitets-, högskole- och forskningspolitiska trender, och upprätthåller kontakt med andra internationella organ.

8) Professorsförbundet företräder den yrkeskår som är viktigast för universitetens och forskningsinstitutionernas framgångar.

– Professor är den enda yrkesbenämningen som finns nämnd i universitetslagen.
– Professorerna är den yrkesgrupp inom universitet och andra forskningsorgan som har den högsta utbildningen. Tack vare sin utbildnings-, kompetens- och ansvarsnivå har professorer helt separata kravnivåklasser (VAATI) i avlöningssystemet.
– Professorerna har ledande uppgifter inom universiteten och de övriga forskningsorganisationerna. Därför bär de också ett större ansvar än andra personalgrupper för dessa organisationers verksamhet och utveckling.
– Universitetens professorer och andra med motsvarande forskningsuppgifter utgör en internationell yrkesgrupp. De bildar ett internationellt samfund, som i många länder har likartade kompetenskrav, arbetsuppgifter och ansvar.