Tieto ei ole mielipidekysymys – Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

5.10.2022

Tiede, taide ja sivistys ovat vapaan ja osallistuvan demokratian edellytys sekä hyvinvoinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn perusta, Professoriliitto korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan. 

Liiton päätavoitteina on saada Suomelle hallituskaudet ylittävä tiedepolitiikan visio, taata yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset sekä mahdollistaa osallistuvampi ja toimivampi yliopistoyhteisö.

Suomelle tiedepolitiikka

Professoriliitto edellyttää, että tiedepolitiikan visio ja tavoitteet muotoillaan parlamentaarisesti yhdessä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa, jotta niihin sitoudutaan yli hallituskausien. 

”Suomi tarvitsee johdonmukaisen ja kunnianhimoisen pitkän aikavälin tiedepolitiikan, koska yhteiskunnan menestys on riippuvainen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisestä kilpailukyvystä”, liiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä korostaa.

Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset

Suomen talous taantuu, koska TKI-investoinnit ovat jääneet jälkeen kilpailijamaista. Professoriliitto painottaa, että on tärkeää määritellä selkeät keinot, joilla saadaan lisättyä julkisia TKI-investointeja ja nostettua sekä julkisen sektorin että yritysten TKI-investointien taso yhteensä neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

Yliopistojen opetus perustuu tutkimukseen, ja tutkimuksen tason noustessa myös koulutuksen taso kohoaa. Rahoituksen painopistettä on liiton mukaan siirrettävä koulutusmääriin perustuvasta rahoituksesta ja projektikohtaisesta tutkimusrahoituksesta vapaaseen tutkimusrahoitukseen. Myös tutkimuslaitosten harkinnassa olevan tutkimusrahoituksen määrää tulee lisätä ja vahvistaa monenkeskistä tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

”Vain vapaalla tutkimusrahoituksella on mahdollista varmistaa, että yliopistot voivat nopeasti profiloitua omiin erityisaloihinsa ja että Suomi nousee tutkimuksen ja opetuksen edelläkävijäksi”, Jukka Heikkilä tähdentää.

Osallistuvampi ja toimivampi yliopistoyhteisö  

Menestyvät yliopistot ovat autonomisia kaikkialla maailmassa. Suomessa yliopistojen autonomia eli itsehallinto on kirjattu perustuslakiin. Itsehallinto tarkoittaa paitsi tieteen tekemisen ja korkeimman opetuksen autonomiaa myös sitä, että yliopiston päätäntävalta kuuluu yliopistoyhteisölle itselleen.

Yliopistojen johtosääntöjen tulee lujittaa tieteen, taiteen ja korkeimman opetuksen vapautta ja yliopistodemokratiaa sekä hyvää johtamista. Professoriliitto esittää, että yliopistolakia muutetaan siten, että yliopistoyhteisöä edustava monijäseninen toimielin – yliopistokollegio, konsistori tai akateemisten asiain komitea – vahvistaa yliopiston johtosäännön. 

Vaalikeskustelut marras-joulukuussa

Professoriliitto järjestää hallitusohjelmatavoitteistaan kolme tunnin mittaista paneelikeskustelua suorina webinaareina 1.11., 18.11. ja 2.12. Paneelit vetää toimittaja Anna Lehmusvesi ja keskustelemassa on puolueiden edustajia sekä professoreita. Lähetyksiä voi seurata liiton verkkosivuilta professoriliitto.fi.Lisätietoja:
Professoriliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Heikkilä, p. 045 657 5757
Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteet