Mitä liitto tekee?

1) Professoriliitto on jäsentensä edunvalvoja.

– Liitto ajaa ja valvoo jäsenkunnan etuja palkka- ja palkkioasioissa sekä palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Jäsenet saavat liitolta työsuhdeneuvontaa ja juridista apua.
– Liitto tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista yliopisto-, tiede- ja tutkimuspoliittisista sekä henkilöstöpoliittisista asioista.
– Liitto on varautunut tukemaan taloudellisesti jäseniään työmarkkinoiden mahdollisessa konfliktitilanteessa.

2) Professoriliiton osasto on jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen foorumi.

– Osasto tarjoaa yliopiston keskeiselle henkilöstöryhmälle, professorikunnalle, foorumin säännölliseen keskinäiseen yhteydenpitoon. Osastot järjestävät säännöllisten kokoustensa lisäksi muita tapahtumia ja muuta toimintaa.
– Tutkimuslaitoksissa työskenteleville on oma yhteinen valtakunnallinen osastonsa, mutta he voivat osallistua myös paikallisosaston tilaisuuksiin.

3) Professoriliiton osasto on jäsenten vaikuttamisen foorumi.

– Yliopistouudistuksen jälkeen ei yliopiston eri organisaatiotasoilla ole enää entisenlaisia edustuksellisia hallintoelimiä. Professoriliiton paikallisosastot yliopistoissa ovatkin entistä korostuneemmin jäsenten vaikuttamisyhteisöjä, jotka valvovat oman yliopiston professoreiden etuja ja käyvät vuoropuhelua yliopiston johdon kanssa. Vastaavasti tutkimuslaitoksissa työskentelevien osastossa valvotaan niissä toimivien jäsenten etuja.

4) Professoriliitto on enemmän kuin ammattiliitto.

Professoriliitolla on laaja tehtäväkenttä, joka ulottuu kauemmaksi kuin jäsenten välittömän edun ajamiseen:

– Liitto edistää tutkimuksen ja opetuksen vapautta, tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten jatkuvaa kehittymistä.
– Liitto toimii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

5) Professoriliitto vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

– Professoriliitto on jäsentensä vahvan osaamisen ja arvostetun aseman kautta tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja.
– Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin tiede- ja tutkimuspoliittisiin kysymyksiin. Se osallistuu aloitteellisesti ja aktiivisesti keskusteluun yliopistoista, korkeakoulutuksesta sekä tieteen ja tutkimuksen rahoituksesta.
– Liitto käy säännöllisesti keskustelua poliittisten päättäjien, yliopistojen johdon sekä muiden tiede-, tutkimus- ja innovaatiosektorin vaikuttajien kanssa valvoen siten samalla sekä jäsenkuntansa että koko yliopisto- ja tutkimuslaitoskentän etua.

Liittoa kuullaan eduskunnan eri valiokunnissa yliopistoja koskevista lakiesityksistä. Liiton lausunnot ovat luettavissa liiton verkkosivuilta. Tämän lisäksi liitto järjestää eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle säännöllisesti keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista tiede- ja yliopistokysymyksistä. Liiton edustajia osallistuu kansanedustajien ja tutkijoiden seuran Tutkaksen tilaisuuksiin käyttäen puheenvuoroja. Kansanedustajia osallistuu liiton seminaareihin kutsusta. Lisäksi liitto tiedottaa aktiivisesti kansanedustajille. Liiton tiedotteet ja Acatiimi-lehti lähetetään sivistysvaliokunnan jäsenille ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenille.


6) Professoriliitto on vahvasti verkottunut.

– Professoriliiton jäsenkuntaan kuuluu paitsi professoreita myös muita tutkimuksen, koulutuksen, tutkimushallinnon ja tieteellisten/taiteellisten organisaatioiden johtotehtävissä toimivia. Liitto on siten hyvin verkottunut ja vahva vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa.
– Professoriliitto toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivien ammatillisten järjestöjen kanssa.

7) Professoriliitto on kansainvälinen toimija.

– Professoriliitto kuuluu useisiin kansainvälisiin opetus- ja tutkimusalan järjestöihin. Liitto seuraa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuspolitiikan kansainvälisiä trendejä ja pitää yhteyttä muihin kansainvälisiin toimijoihin.

8) Professoriliitto edustaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten menestymisen kannalta keskeistä ammattikuntaa.

– Professorit ovat yliopistoissa ainoa yliopistolain mainitsema ammattikunta.
– Professorit ovat yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden korkeimmin kouluttautunut ammattiryhmä. Koulutuksen, osaamisen ja vastuun takia heillä on omat vaati-tasonsa palkkausjärjestelmässä.
– Professorit toimivat yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden johtotehtävissä. Siksi he kantavat muita henkilöstöryhmiä suuremman vastuun näiden organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnasta ja kehittymisestä.
– Yliopistojen professorit ja vastaavissa tutkimuksen johtotehtävissä toimivat ovat kansainvälinen ammattikunta. He muodostavat kansainvälisen yhteisön, joilla on eri maissa samantyyppiset pätevyysvaatimukset, työtehtävät ja vastuut.

Professoriliiton saavutuksia