Professoriliiton saavutuksia

1969  Professoriliitto perustetaan.

1970  Mies ja ääni -periaatteen torjuminen hallinnonuudistushankkeessa. Tämä turvasi professoreiden aseman yliopiston päätöksenteossa.

1974  Sopimus opetusvelvollisuudesta. Molempia osapuolia sitovan sopimuksen seurauksena opetusvelvollisuus ei ollut enää työnantajan yksipuolisesti määrättävissä.

1977  Virkaehtosopimus dekaanien, varadekaanien ja muiden esimiesten ja johtajien tehtävien korvaamisesta.

1980-luku  Kongressi- ja opintomatkojen verovähennysoikeus.

1985  Suomen Akatemian varttuneen tieteenharjoittajan apurahojen määrän lisääminen.

1986-87  Palkkaluokan nousu lakonuhkan jälkeen.

1988  Tutkijankoulutuslisä professoreille.

1992  Uusi virantäyttölaki: vaikuttaminen virantäyttöjen nopeuttamiseen ja siihen, että kutsuminen säilyi oheismenettelynä.

1994  ”Ei uusia opiskelijoita". Vuoden 1995 yliopistobudjetin lisäleikkaukset torjuttiin.

1995  Yli puolella professoreista tutkijankoulutuslisä.

1997  Kokonaistyöaikasopimukseen professoreita koskevat turvalausekkeet.

1998  Palkkaluokka A30.

1998  Professorikunnan aseman turvaaminen vuoden 1997 yliopistolaissa (professorit säilyivät omana ryhmänään hallintoelimissä).

1998  Professorinimikkeiden yhtenäistäminen (apulaisprofessorit professoreiksi).

2000  Mittavaa vaikuttamista yliopistorahoitukseen. Kampanja oli osaltaan vaikuttamassa hallituksen tulevaisuuspakettiin, joka turvasi yliopistojen perusrahoituksen ja sai aikaan tasokorotuksen Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen. 

2000  Liitto tekee ehdotuksen ulkoiseen rahoitukseen perustuvien hankkeiden korvausjärjestelmäksi. Järjestelmä vakiintuu ja laajenee.

2004  Vaikuttaminen siihen, että yliopistojen uuteen palkkausjärjestelmään saatiin omat järjestelmät opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja muulle henkilöstölle.

2006  Sopimus uudesta palkkausjärjestelmästä: professorit siinä omana ryhmänään. Professoreiden palkkauksellisen aseman vahvistaminen (palkkaus noussut 2006 - 2011 19,6 prosentilla).

2009  Uusi yliopistolaki: professoreista on ainoana henkilöstöryhmänä laissa oma pykälänsä.

2010  Yliopistojen yleinen työehtosopimus.

2011  Professoreiden tutkimuskausijärjestelmän edistäminen. Yliopistoindeksi pystyttiin säilyttämään. Professoreiden palkkakehitys kohtuullista.

2012  Taistelu yliopistojen ja tutkimuksen voimavaroista.

2013  Professoreiden palkkakehitys hyvä. Taistelu yliopistoindeksistä jatkui.

2014  Voimavarataistelu jatkui.

2015  Voimavaraleikkausten vastustaminen. Professoreiden suurimittaisten irtisanomisten torjuminen.

2016 Tutkimusprofessori-nimikkeen käytön torjuminen ammattikorkeakouluissa.