Professoriliiton osasto

Tampereen yliopiston osasto

Arkisto

 

Huom. tämä arkisto sisältää suurimmaksi osaksi vanhan Tampereen yliopiston osaston arkistoa. Lähtien vuodesta 2019 arkistossa on uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston osaston aineistoja.

Sisällys:


Professoriliiton Tampereen osaston säännöt

Hyväksytty osaston yleisessä kokouksessa 15.05.2003

1 §

Professoriliiton sääntöjen 7 §:n mukaisesti muodostetun osaston nimi on Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osasto. Näissä säännöissä käytetään Professoriliitosta nimitystä liitto.

2 §

Osaston tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopistossa toimivat liiton jäsenet yhteistoimintaan liiton säännöissä määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Osaston jäsenenä voi olla vain liiton varsinainen jäsen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:

- hoitaa liiton jäsenkunnan paikallista edunvalvontaa
- edistää professorien ammatillista järjestäytymistä
- edustaa omalla toimialueellaan jäsenkuntaa
- huolehtii yhteydenpidosta jäseniin sekä liiton toimistoon ja hallitukseen
- järjestää kokouksia, koulutus-, esitelmä-, neuvottelu- ja virkistystilaisuuksia
- osallistuu luottamusmiesvaalien järjestämiseen
- nimeää ehdokkaat liittovaltuuston vaaliin.

4 §

Osasto ei kanna jäsenmaksuja. Toimintaansa varten osasto saa varoja liitolta tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta.

5 §

Osaston kokous käyttää osaston ylintä päätösvaltaa. Toimeenpanoelimenä on johtokunta.

6 §

Osaston toimintavuosi on kalenterivuosi.

Osaston kevätkokous pidetään johtokunnan kutsusta toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun liiton hallitus tai osaston johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 osaston jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityisen asian käsittelemistä varten.

Kutsu osaston varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle vuorokautta ennen kokousta.


Kevätkokouksessa:

- käsitellään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta
- tehdään esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten
- valitaan joka toinen vuosi osaston ehdokkaat liiton varsinaisessa kokouksessa pidettävään liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaaliin
- käsitellään joka toinen vuosi liittokokoukselle esiteltävät asiat.

Syyskokouksessa:

- valitaan osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
- tehdään esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten
- hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

7 §

Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 4 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin, jonka tulee olla liiton jäsen. Johtokunnan jäsenet pyritään valitsemaan tiedekuntapohjaisesti.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 jäsentä on läsnä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

8 §

Johtokunnan tehtävänä on:
- toimia yhdyssiteenä osaston jäsenkunnan ja liiton hallituksen välillä
- edustaa osastoa
- valmistella osaston kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna osaston kokouksen päätökset
- laatia toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja lähettää se vuosikokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi liiton hallitukselle
- laatia toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
- saattaa jäseniä koskevat tiedotukset ja ilmoitukset osaston jäsenkunnan tietoon.

9 §

Osaston nimen kirjoittavat osaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

10 §

Osasto asettaa yhteyspäällikön hoitamaan osaston ja liiton välisiä yhteyksiä sekä osaston sisäisiä yhteystehtäviä. Yhteyspäällikön erityisenä tehtävänä on toimia yhdyssiteenä jäsenten ja johtokunnan jäsenten välillä ammatillisissa ja edunvalvonta-asioissa sekä jäsenhankinnassa.

11 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään 2/3 kaikista osaston kokouksessa annetuista äänistä.

Osaston toiminnassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.

[Takaisin alkuun.]

Osaston toimintaa ohjaavat arvot

Osaston syyskokouksessa 29.11.2017 hyväksytyt periaatteet, joiden mukaan toimien yliopistoyhteisö olisi toimiva, tehokas ja vaikuttava:

 • Yliopiston autonomian sekä tutkimuksen ja opetuksen vapauden kunnioittaminen
 • Tietoperustaisuus, kriittisyys ja asiantuntijalähtöisyys toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
 • Monialaisuuden ja alojen erilaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen yliopistoyhteisössä
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu sekä erilaisten asiantuntijuuksien kunnioittaminen
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa, myös valmistelussa
 • Hyvän työnteon mahdollisuuksien sekä työn mielekkyyden turvaaminen ja työhyvinvointi
 • Yliopistoyhteisön kolmikannan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet kaikilla valmistelun ja päätöksenteon tasoilla
 • Selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti määritellyt tehtävät, prosessit ja hallinto

[Takaisin alkuun.]

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokunta

Osaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019

Osaston toimihenkilöt

Osaston puheenjohtajana toimii Johanna Kujala ja varapuheenjohtajana Olli Yli-Harja. Johtokunnan muita jäseniä ovat Frans Mäyrä ja yhteyspäällikkö Minna Nevala (informaatioteknologia ja viestintä), Jussi Heikkilä (johtaminen ja talous), Nelli Piattoeva (siht., kasvatustieteet ja kulttuuri), Eeva Moilanen (lääketiede ja terveysteknologia), Juha Vinha (rakennettu ympäristö) Minnamari Vippola ja Jyrki Mäkelä (tekniikka ja luonnontieteet) sekä Eija Paavilainen (yhteiskuntatieteet).

Osaston jäseniä toimii seuraavissa luottamustoimissa:

 • YPJ-arviointiryhmä: Kari Koskinen (varalla Roope Raisamo)
 • Työsuojelutoimikunta: Clas-Håkan Nygård
 • Yhteistoimintaneuvosto: Jari Stenvall
 • Luottamushenkilöt: Jari Stenvall (varaluottamushenkilö Mari Hatavara); Juko/Professoriliitto: Petri Vuoristo (varaluottamushenkilö Hannu Eskola).
 • Kausi jatkuu heinäkuun loppuun
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Veli-Matti Värri
 • Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta: Puheenjohtaja Timo Paavonen (varalla Riittakerttu Kaltiala-Heino); Varapuheenjohtaja Hannu-Matti Järvinen (varalla Minna Lanz); Nina Helander (varalla Olli-Paavo Koponen).
 • Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta: Johanna Kujala, Kaisa Väänänen, Kaarina Nikunen, Laura Huttunen, Päivi Åstedt-Kurki ja Hanna Toiviainen.
 • Konsistori: Jussi Heikkilä, Eeva Moilanen
 • Professorineuvosto: Pertti Alasuutari (pj.), Minna Kellomäki (vpj.), Arri Priimägi (vpj.)
 • Professoriliiton valtuusto:
  • Varsinaiset jäsenet: Mari Hatavara, Eija Paavilainen, Lili Kihn, Jussi Heikkilä ja Juha Vinha
  • varajäsenet: Eero Ropo, Johanna Kujala, Päivi Pahta, Minnamari Vippola, Petri Vuoristo
  • varajäsenet: Jari Stenvall, Christian Krötzl, Frans Mäyrä, Petri Vuoristo, Minnamari Vippola
 • Professoriliiton hallitus: Jouni Kivistö-Rahnasto (pj.), Eeva Moilanen

 

Toimintasuunnitelma

Sääntöjen mukaan osaston tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopistossa toimivat liiton jäsenet yhteistoimintaan liiton säännöissä määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous järjestetään johtokunnan kutsusta toukokuun loppuun mennessä. Siellä käsitellään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja valmistellaan asioita liiton valtuuston kevätkokousta varten sekä tehdään esityksiä hallitukselle liiton valtuustossa käsiteltäviksi asioiksi.

Syyskokous järjestetään marraskuun loppuun mennessä. Siellä valitaan osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet ja varajäsenet ja valmistellaan asioita liiton valtuuston syyskokousta varten sekä hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

Johtokunta tiedottaa Professoriliiton ja Tampereen osaston toiminnasta säännöllisillä jäsenkirjeillä 4–6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2019 toiminnan painopisteiksi on Professoriliitossa määritelty neljä asiaa, joita Tampereen osasto toteuttaa seuraavasti:

 1. Professoriliitto on keskeinen yliopisto- ja tiedepoliittinen asiantuntija ja vaikuttaja.
  • Osallistuminen tiedevaaliyhteistyöhön.
 1. Professoriliitto on vahva ja rohkea yliopisto- ja tutkimussektorin työmarkkinatoimija.
  • Valmistautumalla 31.3.2020 päättyvän työehtosopimuksen uudistamista koskeviin neuvotteluihin.
  • Välittämällä tietoa valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta.
  • Ottamalla tarvittaessa kantaa yliopiston työehtoihin ja työolosuhteisiin liittyviin asioihin, kuten esimerkiksi emeriti-sopimuksiin ja tenure track -käytäntöihin.
 1. Professorit voivat keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä ja heidän työskentelyolosuhteensa mahdollistavat hyvän työn.
  • Rakentamalla keskusteluyhteyden uuden yliopiston rehtoristoon.
  • Tuomalla esiin professorien hyvän työn edellytyksiä käydyissä keskusteluissa.
 1. Professoriliitto kokoaa yhteen eri alojen ja erilaisissa tehtävissä toimivat professorit.
  • Järjestämällä kevät- ja syyskokouksen yhteydessä ohjelmaa ja illallisen.
  • Järjestämällä professorilounaita, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita (esim. tenure track -asiat, emeriti-sopimukset, kv-professoreiden tilanne, uusi rahoitusmalli).
  • Juhlistamalla Professoriliiton 50-vuotisjuhlavuotta näkyvästi.
  • Ylläpitämällä osaston verkkosivuja.

 

Taloussuunnitelma

Vuoden 2019 luottamushenkilöiden palkkioihin on varattu 4500 €. Palkkio jaetaan seuraavasti:

Puheenjohtaja

1600 €

Varapuheenjohtaja

400 €

Sihteeri

1600 €

Yhteyspäällikkö

500 €

Webmaster

400 €

Yhteensä

4500 €

Osaston määräraha on 8800 €, josta 50-vuotismääräraha on 3000 €. Seuraavassa rahan käyttösuunnitelma: 

Kevätkokous

2000 €

Syyskokous

2000 €

Johtokunnan kokoukset 8 x 100 €

800 €

Matkoihin

200 €

50-vuotisjuhliin

3800 €

Yhteensä

8800 €

 [Takaisin alkuun.]

 

 • Toimintakertomus 2016

Professoriliitto r.y.
Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana toimi Mari Hatavara ja varapuheenjohtajana Jari Stenvall. Johtokunnan muita jäseniä olivat Christian Krötzl (YKY), Eeva Moilanen (MED), Päivi Pahta (LTL) ja Hanna Suutela (CMT) sekä varajäseniä Ulla Kinnunen (YKY), Marita Mäkinen (EDU), Frans Mäyrä (SIS) ja Eija Paavilainen (HES).. Sihteerinä toimi Eija Vinnari. Satu Kalliola toimi yhteyspäällikkönä sekä JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmiehenä.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 10.5.2016 klo 16:30 alkaen Technopolis Yliopistonrinteessä ja sääntömääräinen syyskokous 14.11.2016 klo 17:00 alkaen Hotelli Ilveksen tiloissa. Näissä kokouksissa käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa, ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä. Yliopiston johdon kanssa neuvoteltiin esimerkiksi kaksi kertaa järjestetyn professorifoorumin yhteydessä. Lisäksi johtokunta järjesti kaikille Professoriliiton TaY:n osaston jäsenille avoimia lounastilaisuuksia. Tammikuussa 2016 järjestetyllä lounaalla Roope Raisamo alusti YPJ-arviointiryhmän työstä ja marraskuussa 2016 pidetyllä lounaalla Seppo Hölttä puhui aiheesta ”Minkälainen uusi yliopisto”.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2015. Kokous päättyi klo 17:35. Tilaisuus jatkui yhdessä TTY:n osaston kanssa keskustelulla, jonka alustajana toimi Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri, sekä sitä seuranneella illallisella. Kevätkokoukseen osallistui 23 jäsentä.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa Mari Hatavara valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana vuonna 2017 ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Stenvall. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Ulla Kinnunen, Eeva Moilanen, Frans Mäyrä (webmaster) ja Eija Vinnari (siht.). Varajäseniksi valittiin Christian Krötzl, Marita Mäkinen, Eija Paavilainen ja Mikko Ruohonen. Sihteeri ja puheenjohtaja esittelivät vuoden 2017 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan sisältyvät säännönmukaiset kokoukset, virkistäytymistilaisuudet, vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet, informaatiotilaisuudet ajankohtaisista aiheista, osallistuminen yliopiston normaaliin hallintoon, rehtorien professorifoorumien sisältöön vaikuttaminen, tiedon välittäminen valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta, professorilounaat sekä erityisteemana Tampere3. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00. Tilaisuus jatkui yhdessä TTY:n osaston kanssa Tampere3-aiheisella keskustelulla, jonka alustajina toimivat yliopistojen rehtorit (Liisa Laakso, Tay, ja Mika Hannula, TTY). Tämän jälkeen tilaisuus jatkui yhteisellä illallisella. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä.

Vuoden 2016 aikana pidettiin TTY:n osaston kanssa Tampere3-aiheinen yhteinen johtokuntien kokous 22.9.2016.

Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat vuonna 2016 olleet Mari Hatavara, Christian Krötzl ja Eero Ropo (varajäseniä Eija Paavilainen, Lili Kihn ja Pami Aalto). Eeva Moilanen on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.

Seuraavat professorit toimivat ryhmämme edustajina yliopistomme kehittämis- ja luottamustehtävissä:

YPJ-arviointiryhmä: Roope Raisamo (jäsen), varaj. Jari Stenvall
Työsuojelutoimikunta: Clas-Håkan Nygård
Yhteistoimintaneuvosto: Jari Stenvall
Luottamusmies: Jari Stenvall
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Johanna Kujala (pj.)
Hakemustukityöryhmä: Eija Paavilainen, Päivi Pahta, Eero Sormunen ja Sirpa Virta
Kestävän kehityksen työryhmä: Kalevi Korpela (jäsen), varajäsen Liisa Häikiö ja varajäsen Jari Kylmä
Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta: varajäsen Jorma Isola, varajäsen Hanna Suutela
Lisäksi Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa toimivat seuraavat TaY:n professorit: Markku Ojanen (puheenjohtaja), Leila Haaparanta, Johanna Kujala, Päivi Åstedt-Kurki ja Veli-Matti Värri.

Kiitämme kaikkia professoreita aktiivisuudesta luottamustehtävissä.

[Takaisin alkuun.]

Toimintakertomus 2015

Professoriliitto r.y.

Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana toimi Mari Hatavara ja varapuheenjohtajana Christian Krötzl. Johtokunnan muita jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Lili Kihn (samalla johtokunnan siht.), Eeva Moilanen, Marita Mäkinen ja Hanna Suutela (Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Eija Paavilainen ja Frans Mäyrä). Satu Kalliola toimi yhteyspäällikkönä sekä JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmiehenä.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 21.4.2015 klo 18:30 alkaen Vapriikissa ja sääntömääräinen syyskokous 11.11.2015 noin klo 16:40 alkaen ravintola Mylläreissä. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kolme kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä. Yliopiston johdon kanssa neuvoteltiin esimerkiksi professorifoorumien yhteydessä.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin virkistäytymistilaisuus jäsenille: opastettu kierros museokeskus Vapriikin ”Suomalaisten pyhiinvaelluksen keskiajalla” -näyttelyyn. Kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2014. Kokous päättyi klo 18:43. Tilaisuus jatkui professoriliiton varapuheenjohtaja professori Jouni Kivistö-Rahnaston puheella aiheesta ”Myrskyn silmässä” sekä sitä seuranneella keskustelulla ja illallisella. Kevätkokoukseen osallistui 25 jäsentä.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa Mari Hatavara valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana vuonna 2016, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Stenvall. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Christian Krötzl, Eeva Moilanen, Päivi Pahta ja Hanna Suutela. Varajäseniksi valittiin Eija Paavilainen, Ulla Kinnunen, Marita Mäkinen ja Frans Mäyrä (webmaster). Eija Vinnaria ehdotettiin johtokunnan sihteeriksi Lili Kihnin luopuessa tehtävästä. Sihteeri ja puheenjohtaja esittelivät vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan sisältyvät sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, virkistäytymistilaisuus kokouksen yhteydessä tai muulloin, tarpeen vaatiessa informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, osallistuminen normaaliin yliopiston hallintoon, uuden rehtorin mahdollisten professorikokouksien sisältöön vaikuttaminen, tiedon välittäminen tarpeen mukaan valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta ja omakustanteiset professorilounaat noin kaksi kertaa lukukaudessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15. Tilaisuus jatkui yhteisellä illallisella TTY:n osaston kanssa. Kokoukseen osallistui 34 jäsentä.

Vuoden 2015 aikana järjestettiin yhteistyössä TTY:n osaston kanssa Tampere3-keskustelutilaisuudet seuraavasti: 21.1. TaY:n, TTY:n ja TAMK:n rehtorit kutsuttiin Tampereen yliopistoon ja 16.9. TaY:n sekä TTY:n professorit kokoontuivat TTY:n uudella Kampusareenalla. Tilaisuuksiin osallistui myös professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala.

Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat vuonna 2015 olleet Mari Hatavara, Christian Krötzl ja Eero Ropo (varajäseniä Eija Paavilainen, Lili Kihn ja Pami Aalto). Eeva Moilanen on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.

Seuraavat professorit toimivat ryhmämme edustajina yliopistomme kehittämis- ja luottamustehtävissä:

YPJ-arviointiryhmä: Roope Raisamo (jäsen), varaj. Jari Stenvall
Työsuojelutoimikunta: Clas-Håkan Nygård
Yhteistoimintaneuvosto: Jari Stenvall
Pääluottamusmies: Jari Stenvall
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Pertti Koistinen (pj.)
Hakemustukityöryhmä: Eija Paavilainen, Päivi Pahta, Markku Turunen ja Sirpa Virta
Kestävän kehityksen työryhmä: Kalevi Korpela (jäsen), varajäsen Liisa Häikiö ja varajäsen Jari Kylmä
Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta: Kari Mattila (pj., jäsen), varajäsen Mari Hatavara, Tarja Suominen (jäsen), varajäsen Kalevi Korpela.
Lisäksi Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa toimivat seuraavat TaY:n professorit: Markku Ojanen (puheenjohtaja), Leila Haaparanta, Tarja Pösö, Veikko Surakka, Päivi Åstedt-Kurki ja Veli-Matti Värri.

Kiitämme kaikki professoreita aktiivisuudesta luottamustehtävissä.

[Takaisin alkuun.] 

Toimintakertomus 2014

Professoriliitto r.y.

Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana oli Mari Hatavara ja varapuheenjohtajana Christian Krötzl. Johtokunnan muita jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Pami Aalto, Anja Heikkinen, Lili Kihn (samalla johtokunnan siht.) ja Frans Mäyrä (Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Eeva Moilanen ja Eija Paavilainen). Satu Kalliola toimi yhteyspäällikkönä sekä JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmiehenä.
 
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 14.4.2014 klo 17 alkaen Technopolisin saunaosastossa (Kalevant. 2) ja sääntömääräinen syyskokous 24.11.2014 noin klo 17 alkaen ravintola Piemontessa (Suvantokatu 9). Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kolme kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä. Yliopiston johdon kanssa neuvoteltiin esimerkiksi professorifoorumien yhteydessä.
 
Kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2013. Esityslistan mukaisesti keskusteltiin jäsenten mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle valtuuston kokousta varten sekä tehtiin ehdotuksia valtuuston jäseniksi (Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo) ja varajäseniksi (Pami Aalto, Mari Hatavara ja Lili Kihn) vuosille 2015−2016. Muina mahdollisina asioina otettiin esille TTY:n professoriosaston kutsu TAY:n professoriosastolle osallistua Näsijärviristeilylle kesäkuun kuluessa. Aloite sai kannatusta ja puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin hoitamaan asiaa. Kokous päättyi noin klo 17:30. Tilaisuus jatkui vararehtori Pertti Haapalan puheella aiheesta ”Taka-ajatuksia tutkimuksen kehittämisestä” sekä sitä seuranneella keskustelulla ja illallisella. Kevätkokoukseen osallistui 28 jäsentä.
 
Tampereen professoriosastojen yhteistyöristeily Näsijärvellä toteutui 10.6.2014. Risteilyllä tutustuttiin toisen yliopiston kollegoihin ja pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia tamperelaisten yliopistojen välillä. Tilaisuuden johti professoriliiton TTY:n  osaston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Eriksson, ja puheenvuorot oli pyydetty TTY:n vararehtoreilta Jaakko Puhakalta ja Mika Hannulalta sekä professoriliiton TaY:n puheenjohtajalta Mari Hatavaralta ja TaY:n yliopistokollegion puheenjohtajalta Jyrki Nummenmaalta. Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen tilaisuus jatkui keskusteluilla, ruokailulla, professori Olli Yli-Harjan musiikkiesityksellä ja illanvietolla.
 
Sääntömääräisessä syyskokouksessa Mari Hatavara valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana ja Christian Krötzl varapuheenjohtajana vuonna 2015. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Lili Kihn, Eeva Moilanen, Marita Mäkinen ja Hanna Suutela. Varajäseniksi valittiin Eija Paavilainen, Satu Kalliola, Ulla Kinnunen ja Frans Mäyrä (webmaster). Lili Kihn valittiin jatkamaan johtokunnan sihteerinä. Sihteeri ja puheenjohtaja esittelivät vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan sisältyvät sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, virkistäytymistilaisuus kokouksen yhteydessä tai muulloin, tarpeen vaatiessa informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, osallistuminen normaaliin yliopiston hallintoon, tiedon välittäminen tarpeen mukaan valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus noin kerran lukukaudessa/lukuvuodessa kokouksen yhteydessä tai muulloin. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan sisältyi myös rehtorin kevään 2015 professorifoorumin sisältöön vaikuttaminen sekä yhdessä TTY:n paikallisosaston kanssa järjestettävä Tampere3-keskustelutilaisuus 21.1.2015. Kokouksen muina mahdollisina asioina Professoriliiton hallitusjäsen Lili Kihn kertoi liiton toiminnasta. Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18. Tilaisuus jatkui yliopiston hallituksen jäsenen Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtisen hallituksen ajankohtaisia kuulumisisia valaisevalla puheella, sitä seuranneella keskustelulla ja illallisella. Kokoukseen osallistui 31 jäsentä.
 
Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat vuonna 2014 olleet Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo (varajäseniä Satu Kalliola, Lili Kihn ja Pami Aalto). Lili Kihn on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.
 
Seuraavat professorit toimivat ryhmämme edustajina yliopistomme kehittämis- ja luottamustehtävissä:
 
YPJ-arviointiryhmä: Arja Ropo (jäsen), varaj. Roope Raisamo
Työsuojelutoimikunta: Markku Kulomaa (jäsen), varaj. Tapio Visakorpi
Yhteistoimintaneuvosto: Anja Heikkinen
Pääluottamusmies: Satu Kalliola
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Pertti Koistinen (pj.)
Hakemustukityöryhmä: Eija Paavilainen, Päivi Pahta, Eero Sormunen ja Sirpa Virta
Kestävän kehityksen työryhmä: Kalevi Korpela (jäsen), varajäsen Liisa Häikiö ja varajäsen Jari Kylmä
Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta: Kari Mattila (pj., jäsen), varajäsen Mari Hatavara, Tarja Suominen (jäsen), varajäsen Kalevi Korpela.
Lisäksi Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa toimivat seuraavat TaY:n professorit: Markku Ojanen (puheenjohtaja), Leila Haaparanta, Tarja Pösö, Veikko Surakka, Päivi Åstedt-Kurki ja Veli-Matti Värri.

Kiitämme kaikki professoreita aktiivisuudesta luottamustehtävissä.

[Takaisin alkuun.] 

Toimintakertomus 2013

Professoriliitto r.y.

Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana oli Pami Aalto ja varapuheenjohtaja Anja Heikkinen. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Mari Hatavara, Lili Kihn, Christian Krötzl, ja Frans Mäyrä (Satu Kalliola, Eeva Moilanen, Eija Paavilainen ja Ulla Kinnunen).  Osaston yhteyspäällikkönä toimi Pami Aalto ja johtokunnan sihteerinä Lili Kihn. JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies oli Satu Kalliola.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 29.4.2013 klo 17:10 alkaen Technopolisin saunaosastossa ja sääntömääräinen syyskokous 25.11.2013 noin klo 17:10 alkaen Bistro LePot-ravintolassa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä sekä pyydettäessä laadittiin osaston kannanottoja yliopiston kehittämistä koskien.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2012. Esityslistan mukaisesti keskusteltiin jäsenten mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle valtuuston kokousta varten sekä liittokokoukselle ja todettiin, että ehdotukset ovat tervetulleita jatkossakin. Muina mahdollisina asioina tuli esille OKM:n tulossa oleva yliopistovierailu. Kyseisen asian valmistelua päätettiin jatkaa johtokunnan sähköpostikokouksena sekä kuulemalla jäsenistöä sähköpostitse. Muita asioita ei tällä kertaa ollut. Tilaisuus jatkui vapaamuotoisena keskusteluna Ulla Kinnusen professorien työhyvinvointia käsittelevän seurantatutkimuksen pohjalta.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 valittiin yksimielisesti Mari Hatavara, varapuheenjohtajaksi Christian Krötzl. Lili Kihn valittiin jatkamaan johtokunnan sihteerinä. Satu Kalliolasta tuli uusi yhteyspäällikkö. Johtokunnan muiksi jäseniksi (varajäsenet suluissa) valittiin edelleen Pami Aalto, Anja Heikkinen ja Frans Mäyrä (Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Eeva Moilanen ja Eija Paavilainen). Esityslistan mukaisesti otettiin esille mahdollisuus tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten. Kokouksessa esitelty vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen. Sitten keskusteltiin akatemiaprofessuureihin liittyvistä asioista akatemiaprofessori Pertti Alasuutarin pitämän esityksen pohjalta. Lopuksi keskusteltiin tenure track –järjestelmästä. Tenure track -ryhmän jäsen professori Ulla Kinnunen kommentoi keskustelua. Muita mahdollisia asioita ei ilmennyt.

Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat vuonna 2013 olleet Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo (varajäseniä Satu Kalliola, Lili Kihn ja Pami Aalto). Lili Kihn on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.

Seuraavat professorit toimivat ryhmämme edustajina yliopistomme kehittämis- ja luottamustehtävissä:
YPJ-arviointiryhmä: Arja Ropo (jäsen), varaj. Roope Raisamo
Työsuojelutoimikunta: Markku Kulomaa (jäsen), varaj. Tapio Visakorpi
Yhteistoimintaneuvosto: Anja Heikkinen
Pääluottamusmies: Satu Kalliola
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Pertti Koistinen (pj.)
Hakemustukityöryhmä: Eija Paavilainen, Päivi Pahta, Eero Sormunen ja Sirpa Virta
Kestävän kehityksen työryhmä: Kalevi Korpela (jäsen), varajäsen Liisa Häikiö ja varajäsen Jari Kylmä
Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunta: Kari Mattila (pj., jäsen), varajäsen Mari Hatavara, Tarja Suominen (jäsen), varajäsen Kalevi Korpela.
Lisäksi Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa toimivat seuraavat TaY:n professorit: Markku Ojanen (puheenjohtaja), Leila Haaparanta, Tarja Pösö, Veikko Surakka, Päivi Åstedt-Kurki ja Veli-Matti Värri.

Kiitämme kaikki professoreita aktiivisuudesta luottamustehtävissä.

[Takaisin alkuun.]

Toimintakertomus 2012

Professoriliitto r.y.

Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana oli Pami Aalto ja varapuheenjohtaja Eero Ropo. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Christian Krötzl, Ismo Lumijärvi, Frans Mäyrä, Lili Kihn (Satu Kalliola, Eeva Moilanen, Eija Paavilainen ja Ulla Kinnunen). Salme Näsi toimi ex officio-jäsenenä. Osaston johtokunnan sihteerinä toimi Lili Kihn ja uudeksi yhteyspäällikköksi valittiin Pami Aalto. JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies oli Satu Kalliola.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 15.5.2012 klo 18:11 alkaen Technopolisin saunaosastossa ja sääntömääräinen syyskokous 19.11.2012 noin klo 16:30 alkaen Tampere-talolla. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä sekä laadittiin osaston kannanottoja yliopiston kehittämistä koskien.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2011. Lisäksi valtuuston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (varajäsenet suluissa) vuodelle 2013-2014 päätettiin ehdottaa seuraavia henkilöitä: Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo (Satu Kalliola, Lili Kihn ja Pami Aalto). Muita asioita ei tällä kertaa ollut. Tilaisuus jatkui vapaamuotoisena keskusteluna Marja-Liisa Mankan ja Arto Haverin alustusten pohjalta. Marja-Liisa Manka piti esitelmän työhyvinvoinnista ja Arto Haveri hallitustyöskentelystä. Molempia alustuksia seurasi vilkas keskustelu.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 valittiin Pami Aalto ja varapuheenjohtajaksi Anja Heikkinen. Johtokunnan jäseniksi (varajäsenet suluissa) vuodeksi 2012 valittiin Christian Krötzl, Mari Hatavara, Frans Mäyrä, Lili Kihn (Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Eeva Moilanen ja Eija Paavilainen). Esityslistan mukaisesti otettiin esille mahdollisuus tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten. Erityisesti kiinnitettiin huomiota uusien tenure track –järjestelmällä valittavien apulaisprofessorien asemaan yliopistossa. Puheenjohtajan esittelemä vuoden 2013 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, virkistäytymistilaisuus kokouksen yhteydessä tai muulloin, tarpeen vaatiessa informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, osallistuminen normaaliin yliopiston hallintoon ja vaikuttaminen yliopistomme uudistuksiin, tiedon välittäminen tarpeen mukaan valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus noin kerran lukukaudessa/lukuvuodessa kokouksen yhteydessä tai muulloin. Kokoukseen osallistui 31 jäsentä.

Kolmen tieteenalayksikön johtajat olivat kutsuttuina puhujina syyskokouksen yhteydessä (heti sen jälkeen) pidetyssä informaatiotilaisuudessa. Johtaja prof. Jukka Havu kertoi Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön (LTL) tilanteesta, johtaja prof. Matti Lehto Lääketieteen yksikön (MED) tilanteesta ja johtaja prof. Markku Sotarauta Johtamiskorkeakoulun (JKK) tilanteesta johtamishaasteiden ja professorien aseman kannalta. Tilaisuus päättyi espanjalaistyyliseen yllätysbuffettiin Cafe Soolon ruokagalleriassa sekä Tango Pasion 20th Anniversary Tour –esitykseen.

Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat olleet Eeva Moilanen (varajäsen Salme Näsi), Christian Krötzl (varajäsen Satu Kalliola) ja Eero Ropo (varajäsen Pami Aalto). Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.
Seuraavat professorit toimivat ryhmämme edustajina yliopistomme kehittämis- ja luottamustehtävissä:
YPJ-arviointiryhmä: Arja Ropo (jäsen), varaj. Roope Raisamo
Työsuojelutoimikunta: Markku Kulomaa (jäsen), varaj. Tapio Visakorpi
Yhteistoimintaneuvosto: Anja Heikkinen
Pääluottamusmies: Satu Kalliola
Tasa-arvotoimikunta: Salme Näsi

Lisäksi Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa toimivat seuraavat TaY:n professorit: Markku Ojanen (puheenjohtaja), Leila Haaparanta, Salme Näsi, Tarja Pösö, Veikko Surakka ja Päivi Åstedt-Kurki.

Kiitämme kaikki professoreita aktiivisuudesta luottamustehtävissä.

[Takaisin alkuun.]

 


Toimintakertomus 2011

Professoriliitto r.y.

Tampereen yliopiston osasto

Osaston puheenjohtajana oli Pami Aalto ja varapuheenjohtaja Eero Ropo. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Ulla Kinnunen, Christian Krötzl, Ismo Lumijärvi, Frans Mäyrä, (Satu Kalliola, Eeva Moilanen, Salme Näsi ja Eija Paavilainen). Osaston johtokunnan sihteerinä toimi Lili Kihn ja yhteyspäällikkönä Jukka Kultalahti. JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies oli Satu Kalliola.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 17.5.2011 klo 18:15 alkaen Teknopoliksen saunaosastossa ja sääntömääräinen syyskokous noin klo 19 alkaen Ravintola Mylläreissä. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä sekä laadittiin osaston kannanottoja yliopiston kehittämistä koskien.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2010. Muita asioita ei tällä kertaa ollut. Professoriliiton uusi puheenjohtaja Maarit Valo vieraili kevätkokouksessa ja esitteli liiton ajankohtaista toimintaa heti kokouksen jälkeen – eli noin klo 18:30 lähtien. Hän käsitteli seuraavia aiheita puheessaan: 1) palkkaedut ja järjestelyvara, 2) yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen, 3) tutkimuskausijärjestelmän uudistaminen ja 4) jäsenrekrytointi. Aiheista käytiin vilkasta keskustelua. Kokoukseen osallistui 21 osaston jäsentä. 

Varsinaisessa syyskokouksessa osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 valittiin Pami Aalto ja varapuheenjohtajaksi Eero Ropo. Johtokunnan jäseniksi (varajäsenet suluissa) vuodeksi 2012 valittiin Christian Krötzl, Ismo Lumijärvi, Frans Mäyrä, Lili Kihn (Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Eeva Moilanen ja Eija Paavilainen). Ex officio –jäseneksi valittiin Professoriliiton hallituksen jäsen Salme Näsi samoin kuin myöhemmin valittava uusi yhteyspäällikkö, Jukka Kultalahden jäätyä eläkkeelle v. 2011 lopussa. Seuraavaksi keskusteltiin yliopiston hallitukseen liittyvistä asioista kuten ulkoisista jäsenistä ja professoriryhmän edustajista. Kokous antoi ohjeistusta yliopistokollegion työvaliokunnan professorijäsenille. Sen jälkeen puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, virkistäytymistilaisuus kokouksen yhteydessä tai muulloin, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, osallistuminen normaaliin yliopiston hallintoon ja vaikuttaminen yliopistomme muutosprosessiin, tiedon välittäminen tarpeen mukaan valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ainakin kerran lukuvuodessa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Muina mahdollisina asioina puheenjohtaja kiitti Ismo Lumijärveä henkilöstöohjelmaan vaikuttamisesta ja Salme Näsi kertoi Professoriliiton valtuustossa käsitellyistä asioista (kuten tutkimusvapaajärjestelmän tämänhetkisestä vaiheesta, tarpeesta seurata yliopistouudistusta, jäsenrekrytoinnista, sijoitustoiminnasta ja professorien työssä jaksamisesta). Kokoukseen osallistui 34 osaston jäsentä.

Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli oli kutsuttuna puhujana syyskokouksen yhteydessä (ennen sen alkua) pidetyssä informaatiotilaisuudessa Rehtori Holli käsitteli puheessaan Tampereen yliopiston ajankohtaisia asioita ja vastasi sen jälkeen esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin.  

Tasa-arvotoimikunnassa on vuonna 2011 toiminut Salme Näsi. Salme Näsi on ollut myös Professoriliiton hallituksen jäsen. Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat olleet Eeva Moilanen (varajäsen Salme Näsi), Christian Krötzl (varajäsen Satu Kalliola) ja Eero Ropo (varajäsen Pami Aalto). 

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2010

Osaston puheenjohtajana oli Pami Aalto ja varapuheenjohtaja Eero Ropo. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Frans Mäyrä, Liisa Tiittula, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Satu Kalliola, Salme Näsi, Eija Paavilainen ja Eeva Moilanen). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies oli Satu Kalliola.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 24.5.2010 klo 17:20 Varalan Urheiluopistolla ja syyskokous 30.11.2010 klo 18:05 Ravintola Mylläreissä. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 § mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kerran ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä liittyen työmarkkinatilanteeseen, yliopiston uusiin johtosääntöihin, professoreiden edustajiin yliopiston hallintoelimissä ja muihin kysymyksiin.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2009 ja valittiin ehdokkaiksi liiton valtuustoon vuosiksi 2011-2012 Eeva Moilanen (varajäsen Salme Näsi), Christian Krötzl (varajäsen Satu Kalliola) ja Eero Ropo (varajäsen Pami Aalto). Muina asioina puheenjohtaja ilmoitti käyneensä yhdessä Frans Mäyrän kanssa tapaamassa rehtoria osaston lähettämän henkilöstöpolitiikkaa koskevan muistion vuoksi. Kokouksen jälkeen kuultiin Professori Howard Jacobsin esitelmä aiheesta ’How can the University of Tampere ensure it can compete internationally in the future?’. Kokoukseen osallistui 19 osaston jäsentä.

Syyskokouksessa osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 valittiin Pami Aalto ja varapuheenjohtajaksi Eero Ropo. Johtokunnan jäseniksi (varajäsenet suluissa) vuodeksi 2011 valittiin Frans Mäyrä, Ulla Kinnunen, Ismo Lumijärvi, Kristian Krötzl (Satu Kalliola, Salme Näsi, Eija Paavilainen ja Eeva Moilanen). Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus kokousten yhteydessä tai muulloin ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ainakin kerran lukukaudessa. Tilaisuuksien aiheiksi esitettiin esim. seuraavia aiheita: liiton ja osaston toiminta ammattiyhdistyksen näkökulmasta, yhteistyö muiden yliopistossa toimivien ammattiyhdistysten kanssa ja yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen jälkeen yliopiston uusi hallintojohtaja Petri Lintunen kertoi yliopistomme uudistumisesta, minkä jälkeen aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä.

Professorien yhteinen keskustelutilaisuus järjestettiin 3.3.2010 klo 18 Telakalla. Tällöin osaston puheenjohtaja Pami Aalto ja professoriliiton hallituksen jäsen Salme Näsi kertoivat ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja lakkovaroituksesta.

Tasa-arvotoimikunnassa on toiminut Salme Näsi.

Professoriliiton valtuuston varsinaisia jäseniä ovat olleet Eeva Moilanen (varajäsen Salme Näsi), Christian Krötzl (varajäsen Satu Kalliola) ja Eero Ropo (varajäsen Pami Aalto).

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2009

Osaston puheenjohtaja v. 2009 oli Eero Ropo ja varapuheenjohtaja Pertti Alasuutari. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Frans Mäyrä, Liisa Tiittula, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Arto Haveri, Salme Näsi, Pami Aalto, Eeva Moilanen). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. JUKO:n professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies oli 19.8.2009 alkaen Satu Kalliola.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 14.5.2009 klo 18.25 Tapiola-ryhmän toimipisteen neuvotteluhuoneessa ja syyskokous 24.11.2009 klo 18.40 Tampere-talon kabinetissa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi neuvoteltiin useita kertoja sähköpostin välityksellä.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2008. Kokouksen jälkeen Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala kertoi ajankohtaisista asioita ja puheenjohtaja Eero Ropo esitteli Yliopistoallianssin toimintaa vuosina 2008-2009. Paikalla oli 20 osaston jäsentä.

Kokoukseen osallistui 24 osaston jäsentä.

 

Professorien yhteinen keskustelutilaisuus järjestettiin 23.3.2009 Telakalla. Tällöin uudeksi rehtoriksi valittu Kaija Holli kertoi aiheesta ’Miltä näyttää yliopistomme tulevaisuus’.

Osastomme järjesti yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Professoriliiton 40-vuotisjuhlan 30.10.2009 Tampereen yliopiston juhlasalissa. Ohjelmassa oli lauluesityksiä (sopraano Mari Palviainen), tervetulotoivotukset (Eero Ropo ja Helge Lemmetyinen), juhlapuhe (kansanedustaja Kimmo Sasi),’alivaltiosihteerin’ puhe, illallinen ja tanssia (Vesa Toivosen orkesteri).

UPJ:n arviointiryhmissä osaston edustajina ovat toimineet Irma Virjo ja Satu Kalliola varaedustajana syyskaudella.

Osaston edustajana yliopiston yhteistoimintaneuvostossa on ollut Eero Ropo.

Yliopiston työsuojelutoimikunnassa osaston edustajana on ollut Markku Kulomaa ja varajäsenenä Tapio Visakorpi.

Osaston edustajana yliopiston henkilöstönkehittämistoimikunnassa on ollut Pirjo Saransaari (varajäsen Pertti Alasuutari). Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Eero Ropo.

Tasa-arvotoimikunnassa ovat toimineet Arja Ropo (puheenjohtaja) ja Salme Näsi.

Yliopistoallianssin hallituksessa on toiminut Eero Ropo ja neuvottelukunnassa Pertti Alasuutari ja Pirjo Saransaari.

Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen jäsen.

Professoriliitto valitsi osaston ehdotuksesta vuoden professoriksi Howard Jacobsin.

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2008

Osaston puheenjohtaja v. 2008 oli Eero Ropo ja varapuheenjohtaja Pertti Alasuutari. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat: Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. JUKO:n professoreiden luottamusmies oli Pentti Meklin ja varaluottamusmies Irma Virjo kevätluku- kauden. Syyslukukauden aikana professoreilla ei ollut luottamusmiehiä.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 14.5.2008 klo 17.50 Mikkolan Savutorpassa Lempäälässä ja syyskokous 20.11.2008 klo 19.00 Ravintola Mylläreiden yläkerrassa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta.

Ennen kokousta emeritusprofessori Olavi Borg kertoi aiheesta ’Professorin viran ja aseman muutokset viime vuosikymmeninä’. Paikalla oli 25 osaston jäsentä.

Professorien keskustelutilaisuus järjestettiin 3.11.2008 Telakalla. Tällöin kansleri Jorma Sipilä alusti keskustelua aiheesta 'Uusi autonominen yliopisto'.

UPJ:n arviointiryhmissä osaston edustajina ovat toimineet Pentti Meklin ja Irma Virjo.

Osaston edustajana yliopiston yhteistoimintaneuvostossa on ollut Eero Ropo.

Yliopiston työsuojeluneuvostossa osaston edustajana on ollut Markku Kulomaa ja varajäsenenä Heikki Hyöty.

Tasa-arvotoimikunnassa ovat toimineet Arja Ropo (puheenjohtaja) ja Pertti Vakkari.

Yliopistoallianssin hallitukseen valittiin Eero Ropo ja neuvottelukuntaan Pertti Alasuutari ja Pirjo Saransaari.

Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen varajäsen.

Professoriliiton valtuuston varsinaisina jäseninä ovat olleet Frans Mäyrä, Arto Haveri ja Pirjo Saransaari, varalla Salme Näsi, Christian Krötzl ja Pertti Alasuutari.

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2007

Osaston puheenjohtaja v. 2007 oli Eero Ropo ja varapuheenjohtaja Pertti Alasuutari. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä (varajäsenet suluissa) olivat Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Pertti Vakkari (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. JUKO:n professoreiden luottamusmies oli Pentti Meklin ja varaluottamusmies Irma Virjo.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 22.5.2007 klo 18:30 Ravintola Mylläreiden kabinetissa ja syyskokous 20.11.2007 klo 18.30 Tampereen Seudun Osuuspankin pääkonttorissa, hallituksen kokoustiloissa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin johto¬kunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2006. Yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti informoi JUKO:n tilaisuudesta, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita työmarkkinatilanteesta. Lisäksi luottamusmies Pentti Meklin kommentoi UPJ:n toteutumista yliopistossamme ja työajanseurantaan liittyviä asioita. Ennen varsinaista kokousta käytiin kävelyretkellä Kalevankankaan hautausmaalla. Oppaana toimi Timo Malmi. Paikalla oli 25 osaston jäsentä.

Syyskokouksessa valittiin osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2008 Eero Ropo ja varapuheenjohtajaksi Pertti Alasuutari. Johtokunnan jäseniksi (varajäset suluissa) vuodeksi 2008 valittiin Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen). Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2008, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Frans Mäyrä informoi kokousta osaston uusista kotisivuista ja puheenjohtaja esitteli Tampereen yliopistossa tammikuussa 2008 järjestettävän Communicatio Academica-tilaisuuden. Kokoukseen osallistui 16 osaston jäsentä.

Professorien teatteri-ilta järjestettiin 12.12.2007 Komediateatterissa. Näytelmänä oli ’Avioliitto on ikuinen’. Paikalla oli 19 osaston jäsentä ja lisäksi puolisoita.

Osaston johtokunta esitti liiton hallitukselle vuoden professoriksi Howard Jacobsia ja Marjatta Hietalaa.

Vuoden 2007 aikana nimitetyt ja virkansa aloittaneet professorit kutsuttiin lounaalle osaston toimintaa esittelevään informaatiotilaisuuteen 13.12.2007 Ravintola Eetvartin kellarikabinetissa. Paikalla oli 1 uusi professori ja 4 johtokunnan jäsentä.

UPJ:n arviointiryhmissä osaston edustajina ovat toimineet Pentti Meklin ja Irma Virjo.

Osaston edustajana yliopiston yhteistoimintaneuvostossa on ollut Eero Ropo.

Yliopiston työsuojeluneuvostossa osaston edustajana on ollut Markku Kulomaa ja varajäsenenä Heikki Hyöty.

Osaston edustajana yliopiston henkilöstönkehittämistoimikunnassa on ollut Pirjo Saransaari (varajäsen Pertti Alasuutari) ja tasa-arvotoimikunnassa Arja Ropo (puheenjohtaja) ja Pertti Vakkari.

Professoriliiton paikallistoiminnan kehittämisseminaariin 31.5.-1.6.2007 osallistuivat Eero Ropo ja Pirjo Saransaari.

Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen varajäsen.

Professoriliiton valtuuston varsinaisina jäseninä ovat olleet Frans Mäyrä, Arto Haveri ja Pirjo Saransaari, varalla Salme Näsi, Christian Krötzl ja Pertti Alasuutari.

Professoriliiton matrikkelitoimikunnassa on ollut Frans Mäyrä.

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2006

Osaston puheenjohtaja v. 2006 oli Salme Näsi ja varapuheenjohtaja Arto Haveri. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä olivat Eero Ropo (Frans Mäyrä), Marja-Leena Piitulainen (Liisa Tiittula), Pirjo Saransaari (Irma Virjo), Pertti Alasuutari (Päivi Korvajärvi). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. JUKON:n professoreiden luottamusmies oli Pentti Meklin ja varaluottamusmies Irma Virjo.

Sääntömääräinen kevätkokous oli 18.5.2006 klo 18:30 Metallityöväen Murikka-opistossa ja syyskokous 22.11.2006 klo 18.00 Työväen Keskusmuseo Werstaan auditoriossa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui kolme kertaa.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2005. Professoriliiton liittovaltuustoon valittiin ehdokkaiksi (varajäsenet suluissa) Arto Haveri (Salme Näsi), Frans Mäyrä (Christian Krötzl), Pirjo Saransaari (Pertti Alasuutari). Ennen varsinaista kokousta käytiin kävelylenkeillä ja saunomassa ja kokouksen jälkeen syötiin illallinen. Illallisen aikana Ulla Kinnunen alusti keskustelua työssä jaksamisesta. Paikalla oli 24 osaston jäsentä.

Syyskokouksessa valittiin osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2007 Eero Ropo ja varapuheenjohtajaksi Pertti Alasuutari. Johtokunnan jäseniksi (varajäsenet suluissa) vuodeksi 2007 valittiin Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Pertti Vakkari (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen). Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2007, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Valittiin Anna Raija Nummenmaa ja Pertti Alasuutari ehdokkaiksi yliopiston henkilöstöstrategiatyöryhmään. Varsinaista kokousta ennen oli mielenkiintoinen museokierros ja kokouksen jälkeen syötiin illallinen. Tilaisuuteen osallistui 34 osaston jäsentä.

Osaston johtokunta esitti vuoden professoriksi molekyylibiologian professori Howard Jacobsia.

Vuoden 2006 aikana nimitetyt ja virkansa aloittaneet professorit kutsuttiin lounaalle osaston toimintaa esittelevään informaatiotilaisuuteen 26.9.2006 Pinni B:n Minerva-kabinettiin. Paikalla oli 5 uutta professoria ja 4 johtokunnan jäsentä.

UPJ:n arviointiryhmissä osaston edustajina ovat toimineet Pentti Meklin ja Irma Virjo.

Osaston edustajana yliopiston yhteistoimintaneuvostossa on ollut puheenjohtaja Salme Näsi.

Yliopiston työsuojeluneuvostossa osaston edustajana on ollut Markku Kulomaa ja varajäsenenä Heikki Hyöty.

Osaston edustajana yliopiston henkilöstönkehittämistoimikunnassa on ollut Pirjo Saransaari (varajäsen Pertti Alasuutari) ja tasa-arvotoimikunnassa Arja Ropo (puheenjohtaja) ja Pertti Vakkari.

Johtokunnan kokouksessa 8.9.2006 päätettiin laatia yliopiston johdolle kirjelmä UPJ:n toteuttamisessa ilmenneistä ongelmista. Salme Näsi ja Arto Haveri toimittivat tämän kirjelmän rehtorille 17.11.2006.

Professoriliiton paikallistoiminnan kehittämisseminaariin 1.-2.6.2006 osallistuivat Salme Näsi ja Pirjo Saransaari.

Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen varajäsen.

Professoriliiton valtuuston varsinaisina jäseninä ovat olleet Salme Näsi ja Pirjo Saransaari, varalla Arto Haveri ja Pertti Alasuutari.

Professoriliiton matrikkelitoimikunnassa on ollut Frans Mäyrä.

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2005

Osaston puheenjohtaja v. 2005 oli Salme Näsi ja varapuheenjohtaja Arto Haveri. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä olivat Frans Mäyrä (Veli-Matti Värri), Marja-Leena Piitulainen (Liisa Tiittula), Pirjo Saransaari (Irma Virjo), Pertti Alasuutari (Raimo Blom). Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. AKAVA-JS:n professoreiden luottamusmies oli Pentti Meklin ja varaluottamusmies Irma Virjo.

Sääntömääräinen kevätkokous oli 9.5. 2005 klo 19:00 Willa Macissa ja syyskokous 9.11.2005 klo 18.00 Ravintola Eetvartin salikabinetissa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui neljä kertaa.

Kevätkokouksessa Willa Macissa hyväksyttiin johto­kunnan laatima toiminta-kertomus vuodelta 2004. Ennen varsinaista kokousta oli museon ja sen kokoelmien esittelykierros. Paikalla oli 23 osaston jäsentä.

Syyskokouksessa Ravintola Eetvartissa valittiin osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2006 Salme Näsi ja varapuheenjohtajaksi Arto Haveri. Johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuodeksi 2006 valittiin Eero Ropo (Frans Mäyrä), Marja-Leena Piitulainen (Liisa Tiittula), Pirjo Saransaari (Irma Virjo), Pertti Vakkari (Päivi Korvajärvi). Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2006, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Osasto päätti ehdottaa vuoden professoriksi molekyylibiologian professori Howard Jacobsia. Varsinaisen kokouksen jälkeen luottamusmies Pentti Meklin kertoi UPJ:n senhetkisestä tilanteesta. Tilaisuuteen osallistui 30 osaston jäsentä.

Osasto järjesti UPJ:tä käsittelevän informaatio- ja keskustelutilaisuuden 21.2.2005 Tampereen Seudun Osuuspankin tiloissa. Asiantuntijana paikalla oli liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala. Tilaisuuteen osallistui 27 osaston jäsentä.

Vuoden 2005 aikana nimitetyt ja virkansa aloittaneet professorit kutsuttiin joululounaalle ja osaston toimintaa esittelevään informaatiotilaisuuteen 16.12.2005 Ravintola Eetvarttiin. Paikalla oli 5 osaston edustajaa ja 4 uutta professoria.

Professoriliiton paikallistoiminnan kehittämisseminaariin 2.-3.6.2005 osallistui puheenjohtaja Salme Näsi.

Salme Näsi on ollut Professoriliiton hallituksen varajäsen.

Professoriliiton valtuuston varsinaisina jäseninä ovat olleet Salme Näsi ja Pirjo Saransaari, varalla Arto Haveri ja Pertti Alasuutari.

Professoriliiton matrikkelitoimikunnassa on ollut Frans Mäyrä.

Osaston edustajana yliopiston yhteistoimintaneuvostossa on ollut puheenjohtaja Salme Näsi.

Yliopiston työsuojeluneuvostossa osaston edustajana on ollut Mikko Hurme ja varajäsenenä Erkki Laasonen.

Osaston edustajana yliopiston henkilöstönkehittämistoimikunnassa on ollut Pirjo Saransaari (varajäsen Pertti Alasuutari) ja tasa-arvotoimikunnassa Seppo Nikkari.

Osaston puheenjohtaja ja luottamusmies neuvottelivat yliopiston johdon kanssa tutkijankoulutuslisien kohdentamisesta.

[Takaisin alkuun.]


Toimintakertomus 2004

Osaston puheenjohtaja v. 2004 oli Salme Näsi ja varapuheenjohtaja Arto Haveri. Johtokunnan jäseniä ja varajäseniä olivat Krista Varantola (Veli-Matti Värri), Marja-Leena Piitulainen (Seppo Nikkari), Pirjo Saransaari (Frans Mäyrä), Pertti Alasuutari (Raimo Blom). Krista Varantola valittiin yliopiston rehtoriksi ja hän pyysi eron johtokunnan jäsenyydestä 1.8.2004 alkaen.

Osaston sihteeri oli Pirjo Saransaari ja yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti. AKAVA-JS:n professoreiden luottamusmies oli Simo Oja eläkkeelle siirtymiseensä asti 31.5.2004. Uudeksi luottamusmieheksi valittiin 8.10.2004 Pentti Meklin ja varaluottamusmieheksi Irma Virjo.

Sääntömääräinen kevätkokous oli 12.5. 2004 klo 18:00 Kaupinojan saunalla ja syyskokous 10.11.2004 klo 17.00 yliopiston Maakuntakabinetissa. Niissä käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Johtokunta kokoontui neljä kertaa.

Kevätkokouksessa Kaupinojan saunalla hyväksyttiin johto­kunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2003 ja valittiin ehdokkaiksi liiton valtuustoon vuosiksi 2005-2006 Salme Näsi (varamies Arto Haveri) ja Pirjo Saransaari (varamies Pertti Alasuutari). Päätettiin valmistella valtuuston syyskokoukselle esitykset emeritusprofessorien aseman selkiinnyttämisestä ja mahdollisesta sapattivuoden käyttöönotosta. Varsinaisen kokouksen ohella ohjelmassa oli keskustelutilaisuus professorien työtaakasta ja jaksamisesta (alustajina Eero Ropo ja Pertti Alasuutari) ja informaatiota uuden palkkausjärjestelmän tilanteesta (asiantuntijana Simo Oja). Lisäksi saimme opastusta sauvakävelyssä ja lenkin jälkeen oli vuorossa sauna ja ruokailu. Paikalla oli 25 osaston jäsentä.

Syyskokouksessa yliopistolla valittiin osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 2005 Salme Näsi ja varapuheenjohtajaksi Arto Haveri. Johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuodeksi 2005 valittiin Frans Mäyrä (Veli-Matti Värri), Marja-Leena Piitulainen (Liisa Tiittula), Pirjo Saransaari (Irma Virjo), Pertti Alasuutari (Raimo Blom). Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2005, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Varsinaisen kokouksen jälkeen liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala kertoi liiton ajankohtaisista asioista, etenkin palkkausuudistuksen nykytilanteesta. Tilaisuuteen osallistui 31 osaston jäsentä.

Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti osasto teki valtuuston syyskokoukselle 26.11.2004 kaksi esitystä: suositus emerituskäytäntöjen yhtenäistäminen ja sapattivapaan liittäminen osaksi yliopistojen uutta palkkausjärjestelmää. Esitykset aiheuttivat keskustelua ja johtanevat jatkotoimenpiteisiin.

Tampere Filharmonian joulukonserttiin Tampere-talolla 9.12.2004 osallistui 22 osaston jäsentä.

Professoriliitto r.y.:n paikallistoiminnan kehittämisseminaariin 9.-10.6.2004 osallistuivat puheenjohtaja Salme Näsi, sihteeri Pirjo Saransaari ja luottamusmies Simo Oja.

Osaston edustajana yhteistoimintaneuvostossa on ollut puheenjohtaja Salme Näsi.

Osaston edustajana yliopiston henkilöstönkehittämistoimikunnassa on ollut Pirjo Saransaari (varajäsen Pertti Alasuutari) ja tasa-arvotoimikunnassa Seppo Nikkari.

Vuoden professoriksi osasto esitti Marjatta Hietalaa.

Osaston puheenjohtaja, sihteeri ja luottamusmies neuvottelivat yliopiston johdon kanssa tutkijankoulutuslisien kohdentamisesta.

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2017

1. § Kokouksen avaus
Mari Hatavara avasi kokouksen klo 16:30.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi Eija Vinnari.

4. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Isotalus ja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka.

5. § Osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat
Vuodelle 2018 osaston puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja varapuheenjohtajaksi Jari Stenvall. Johtokunnan jäseniksi valittiin Eeva Moilanen, Eija Vinnari, Frans Mäyrä ja Ulla Kinnunen sekä varajäseniksi Christian Krötzl, Marita Mäkinen, Eija Paavilainen ja Mikko J. Ruohonen.

6. § Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin luonnoksen mukaisena.

7. § Keskustelu esityksistä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten
Päätettiin pyytää Professoriliittoa ottamaan laillisuustarkasteluun säätiöyliopiston johtosääntöluonnos eli ottamaan kantaa siihen, mitkä luonnoksessa esitetyistä vaihtoehdoista ovat lainmukaisia ja mitkä eivät.

8. § Muut asiat
Keskusteltiin johtokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta osaston toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Arvot hyväksyttiin pienillä muutoksilla ja lisäyksillä.
Keskusteltiin ajankohtaisista Tampere3-asioista.
Päätettiin lähettää TaY:n hallitukselle, TTY:n hallitukselle ja korkeakoulusäätiön hallitukselle yhteinen kannanotto, jossa todetaan, että osasto pitää rehtorin kelpoisuusvaatimuksena professorin tai dosentin arvoa tai muuta vastaavaa pätevyyttä. Puheenjohtaja valtuutettiin kysymään TTY:n osaston puheenjohtaja Pasi Kalliolta, käsittelisikö TTY:n johtokunta myös asiaa.

9. § Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20.

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2017

Professoriliitto ry Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 16.5.2017 klo 17:04 alkaen museokeskus Vapriikissa.
Pöytäkirja

Läsnä: Mari Hatavara, Eija Vinnari, Marja Kaunonen, Eija Paavilainen, Tarja Suominen, Klaus Laalo, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Lotta Salminen, Kari Teräs, Marja-Leena Piitulainen, Veli-Matti Värri, Eero Ropo, Pertti Alasuutari, Kaisa Koskinen, Petri Vehmanen, Pentti Meklin, Lili Kihn, Olli Kultalahti, Jukka Kultalahti, Johanna Kujala, Jari Stenvall, Jukka Tuomisto, Pirkko Nykänen, Salme Näsi ja Simo Oja (25)

1§ Osaston puheenjohtaja Mari Hatavara avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi Eija Vinnari.

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Alasuutari ja Eero Ropo.

4§ Käsiteltiin osaston sääntöjen 6§:n vaatimat asiat. Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2016, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

5§ Hallitukselle valtuuston syyskokousta varten esitettäväksi asiaksi ehdotettiin Aalto-yliopiston ja TTY:n haastamista yliopistolain vastaisesta toimintamallista esimerkiksi konsistorin puheenjohtajan ja hallituksen valintaprosessin osalta. Ehdotus hyväksyttiin.

6§ Ajankohtaisina asioina käsiteltiin professoreiden yhteiskunnallista arvostusta, yliopiston hallituksen täydennysvaalia, Tampere3-prosessia sekä liiton paikallisosaston vaikuttamistapoja.

7§ Muut mahdolliset asiat

8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:57. Tilaisuus jatkui keskustelulla, jonka alustajina toimivat Tampere3:n strategisen johtoryhmän puheenjohtaja vuorineuvos Kari Neilimo sekä hankkeen projektijohtaja Marianne Kukko.


Pöytäkirjan vakuudeksi:Mari Hatavara, puheenjohtaja Eija Vinnari, osaston johtokunnan sihteeri


Pöytäkirjan tarkastajat:Pertti Alasuutari Eero Ropo

 

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2016

Professoriliitto ry Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 14.11.2016
Pöytäkirja

Läsnäolijoita: 26 henkeä.

1. § Kokouksen avaus
Mari Hatavara avasi kokouksen klo 17:08.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi Eija Vinnari.

4. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Alasuutari ja Mikko Lehtonen.

5. § Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:
- Valittiin yksimielisesti vuodelle 2017 puheenjohtajaksi Mari Hatavara (Viestintätieteet) ja varapuheenjohtajaksi Jari Stenvall (Johtamiskorkeakoulu).
- Valittiin vuodelle 2017 johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Ulla Kinnunen (Yhteiskuntatieteet), Eeva Moilanen (Lääketiede ja biotieteet), Frans Mäyrä (Viestintätieteet) ja Eija Vinnari (siht., Johtamiskorkeakoulu) sekä varajäseniksi Christian Krötzl (Yhteiskuntatieteet), Marita Mäkinen (Kasvatustieteet), Eija Paavilainen (Yhteiskuntatieteet) ja Mikko Ruohonen (Luonnontieteet).

6. § Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Sihteeri esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Toimintasuunnitelmaan sisältyvät säännönmukaiset kokoukset, virkistäytymistilaisuudet, vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet, informaatiotilaisuudet ajankohtaisista aiheista, osallistuminen yliopiston normaaliin hallintoon, rehtorien professorifoorumien sisältöön vaikuttaminen, tiedon välittäminen valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta, professorilounaat sekä erityisteemana Tampere3. Johtokunnalle annettiin valtuus valmistella Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston osastojen yhdistymistä.

7. § Esitykset hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten
Ei tehty esityksiä.

8. § Muut asiat
Keskusteltiin Tampere3-hankkeeseen liittyvistä asioista.

9. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mari Hatavara, puheenjohtaja; Eija Vinnari, osaston johtokunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pertti Alasuutari, Mikko Lehtonen

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2016

Professoriliitto ry Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 10.5.2016 klo 16:30 alkaen Technopolis Yliopistonrinteessä.

Läsnä: 23 osallistujaa.

1§ Osaston varapuheenjohtaja Jari Stenvall avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Stenvall ja sihteeriksi Eija Vinnari.

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Alasuutari ja Eero Ropo.

4§ Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat. Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2015, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitukselle valtuuston syyskokousta varten esitettävänä asiana käsiteltiin Tayn osaston ehdokkaat liiton valtuustoon. Johtokunnan valmistelutyön pohjalta päätettiin, että varsinaisia jäsenehdokkaita ovat Mari Hatavara, Eija Paavilainen sekä Lili Kihn ja varajäsenehdokkaita Eero Ropo, Christian Krötzl, Päivi Pahta, Jari Stenvall, Eija Vinnari ja Frans Mäyrä.

5§ Muina asioina keskusteltiin meneillään olevista yt-neuvotteluista, yksikkörakenneuudistuksesta sekä Tampere3-hankkeesta.

6§ Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17:35. Tilaisuus jatkui keskustelulla, jonka alustajana toimi Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Stenvall, puheenjohtaja; Eija Vinnari, osaston johtokunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pertti Alasuutari, Eero Ropo

Pöytäkirja, syyskokous 2015

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 11.11.2015 noin klo 16:40 alkaen Ravintola Mylläreissä Tampereella.

Läsnä: 34 osallistujaa.


Noin klo 16:40 osaston puheenjohtaja Mari Hatavara avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi osaston johtokunnan sihteeri Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Lehtonen ja Marja Jylhä.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:
- Mari Hatavara valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana vuonna 2016. Jari Stenvall valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi vuonna 2016.
- Johtokunnan muiksi jäseniksi vuonna 2016 valittiin Christian Krötzl (YKY), Eeva Moilanen (MED), Päivi Pahta (LTL), Hanna Suutela (CMT). Varajäseniksi valittiin: Ulla Kinnunen (YKY), Marita Mäkinen (EDU), Frans Mäyrä (SIS), ja Eija Paavilainen (HES).


Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten, mutta varsinaisia esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten ei tullut. Keskustelun tuloksena päätettiin kuitenkin kokoustiedotteessa tuoda esiin keskustelussa käsiteltyjä ajankohtaisia asioita: Professorien asiantuntemusta tulisi käyttää enemmän hyväksi poliittisessa päätöksenteossa ja erityisesti, kun suunnitellaan ja kehitetään tutkimusta ja korkeakoulutusta. Yliopistojen erilaisten evaluointien lisäksi olisi toivottavaa arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa. Hallituksen koulutusta koskevat säästöpäätökset heikentävät tutkimuksen ja koulutuksen edellytyksiä merkittävästi.


Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan sisältyvät sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, virkistäytymistilaisuus kokouksen yhteydessä tai muulloin, tarpeen vaatiessa informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, osallistuminen normaaliin yliopiston hallintoon, uuden rehtorin mahdollisten professorikokouksien sisältöön vaikuttaminen, tiedon välittäminen tarpeen mukaan valtakunnallisesta työmarkkinatilanteesta ja omakustanteiset professorilounaat noin kaksi kertaa lukukaudessa.


Muita asioita ei ollut.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mari Hatavara, puheenjohtaja; Lili Kihn, osaston johtokunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mikko Lehtonen, Marja Jylhä

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2015

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 21.4.2015 klo 18:30 alkaen Vapriikissa.   

Läsnä: 25 jäsentä.

1§ Osaston puheenjohtaja Mari Hatavara avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi Lili Kihn.

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Heikkinen ja Ulla Kinnunen.   

4§ Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat. Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2014 ja se hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Hallitukselle valtuuston syyskokousta varten esitettäviä asioita ei ilmennyt.

5§ Muita mahdollisia asioita ei ollut.

6§ Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18:43. Tilaisuus jatkui keskustelulla, jonka alusti professoriliiton varapuheenjohtaja professori Jouni Kivistö-Rahnasto.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mari Hatavara, puheenjohtaja        Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Anja Heikkinen            Ulla Kinnunen

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2014

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 24.11.2014 noin klo 17 alkaen Ravintola Piemontessa (Suvantokatu 9, Tampere).

1§ Klo 17.15 osaston puheenjohtaja Mari Hatavara avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi osaston johtokunnan sihteeri Lili Kihn.

3§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Eskola ja Pentti Tuohimaa.

4§ Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:
- Mari Hatavara valittiin yksimielisesti jatkamaan osaston puheenjohtajana ja Christian Krötzl  varapuheenjohtajana vuonna 2015.
- Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Lili Kihn, Eeva Moilanen, Marita Mäkinen ja Hanna Suutela. Varajäseniksi valittiin Eija Paavilainen, Satu Kalliola, Ulla Kinnunen, Frans Mäyrä. Lili Kihn valittiin jatkamaan johtokunnan sihteerinä ja Frans Mäyrä webmasterina.

5§ Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten.

6§ Sihteeri ja puheenjohtaja esittelivät vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

7§ Muut mahdolliset asiat. Liiton hallituksen jäsen Lili Kihn kertoi liiton toiminnasta viime aikoina.

8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.     Pöytäkirjan vakuudeksi:      

Mari Hatavara, puheenjohtaja & Lili Kihn, osaston johtokunnan sihteeri      

Pöytäkirjan tarkastajat:       Antti Eskola & Pentti Tuohimaa

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2014

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 14.4.2014 klo 17:10 alkaen Technopolisin saunaosastossa.


Osaston puheenjohtaja Mari Hatavara avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Hatavara ja sihteeriksi Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salme Näsi ja Christian Krötzl.

4§ Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat. Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2013 ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Osaston esityksenä hallitukselle valtuuston kokousta varten otettiin esille tarve selkeyttää etätyöhön liittyviä työsuhdeasioita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Valtuuston varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2015-2016 päätettiin ehdottaa seuraavia henkilöitä: Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo ja varajäseneksi: Pami Aalto, Mari Hatavara ja Lili Kihn.


Muina mahdollisina asioina otettiin esille TTY:n professoriosaston kutsu TAY:n professoriosastolle osallistua Näsijärviristeilylle vielä ennen Juhannusta. Aloite sai kannatusta ja puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin hoitamaan asiaa.


Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mari Hatavara, puheenjohtaja & Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Salme Näsi & Christian Krötzl
 

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2013

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 25.11.2013 klo 17:10 alkaen Bistro LePot-ravintolassa (Itsenäisyydenkatu 2).


Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin osaston puheenjohtaja Pami Aalto ja sihteeriksi osaston johtokunnan sihteeri Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ilkka Ruostetsaari ja Jyrki Nummenmaa.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:
- Mari Hatavara valittiin yksimielisesti osaston puheenjohtajaksi ja Christian Krötzl varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014.
- Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin edelleen Pami Aalto, Lili Kihn ja Frans Mäyrä sekä varajäseniksi Eija Paavilainen, Eeva Moilanen, Ulla Kinnunen ja Satu Kalliola.
- Lili Kihn valittiin jatkamaan osaston johtokunnan sihteerinä.


Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten.


Osaston johtokunnan sihteeri esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen.


Keskusteltiin tutkimukseen ja erityisesti akatemiaprofessuureihin liittyvistä asioista akatemiaprofessori Pertti Alasuutarin pitämän esityksen pohjalta.


Keskusteltiin tenure track –järjestelmästä. Tenure trac –ryhmän jäsen professori Ulla Kinnunen kommentoi keskustelua.


Muita mahdollisia asioita ei ilmennyt.

10§
Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pami Aalto, puheenjohtaja Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jyrki Nummenmaa Ilkka Ruostetsaari

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2013

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2013 noin klo 17:10 alkaen Technopolisin saunaosastossa.Osaston varapuheenjohtaja Anja Heikkinen avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Heikkinen ja sihteeriksi Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christian Krötzl ja Mari Hatavara.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat. Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2012 ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin myös jäsenten mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle valtuuston kokousta varten sekä liittokokoukselle ja todettiin, että ehdotukset ovat tervetulleita jatkossakin.


Muina mahdollisina asioina otettiin esille OKM:n tulossa oleva vierailu yliopistostamme 6.5.2013.
Asian valmistelua päätettiin jatkaa johtokunnan sähköpostikokouksena sekä kuulemalla jäsenistöä sähköpostitse.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:53. Tilaisuus jatkui vapaamuotoisena keskusteluna Ulla Kinnusen professorien työhyvinvointia käsittelevän alustuksen pohjalta

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Anja Heikkinen, varapuheenjohtaja Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Christian Krötzl Mari Hatavara

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2012

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 19.11.2012 noin klo 16:30 alkaen Tampere-talolla.

Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteeriksi osaston johtokunnan sihteeri Lili Kihn.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Anttonen ja Päivi Korvajärvi.

Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:

- Pami Aalto valittiin yksimielisesti osaston puheenjohtajaksi ja Anja Heikkinen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2013.

- johtokunnan uudeksi jäseneksi Ismo Lumijärven tilalle valittiin Mari Hatavara. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin edelleen Christian Krötzl, Frans Mäyrä ja Lili Kihn sekä varajäseniksi Eija Paavilainen, Eeva Moilanen, Ulla Kinnunen ja Satu Kalliola.

Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esityksiä hallitukselle liiton valtuuston kokousta varten. Erityisesti kiinnitettiin huomiota uusien tenure track-järjestelmällä valittavien apulaisprofessorien asemaan yliopistossa.

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

7§                                                                                                                                                                                                                                                    Sivu 2(2)

Muut mahdolliset asiat. Muita asioita ei ilmennyt.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Pami Aalto, puheenjohtaja                      Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Anneli Anttonen                                                            Päivi Korvajärvi

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2012

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 15.5.2012 klo 18:11 alkaen Teknopoliksen saunaosastossa.Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteeriksi Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Paavilainen ja Tarja Suominen.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:

 • Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelle 2011 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
 • Valtuuston varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2013-2014 päätettiin ehdottaa seuraavia henkilöitä: Eeva Moilanen, Christian Krötzl ja Eero Ropo ja (2-3) varajäseneksi: 1. Satu Kalliola, 2. Lili Kihn ja 3. Pami Aalto.


Muita mahdollisia asioita ei ollut.


Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18:50. Tilaisuus jatkui vapaamuotoisena keskusteluna Marja-Liisa Mankan ja Arto Haverin alustusten pohjalta.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pami Aalto, puheenjohtaja Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eija Paavilainen Tarja Suominen

 

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2011

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 29.11.2011 noin klo 19:00 Ravintola Mylläreissä.

Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteerinä toimi osaston johtokunnan sihteeri Lili Kihn.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Frans Mäyrä ja Pirjo Saransaari.

Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimia asioita:

- Pami Aalto valittiin yksimielisesti osaston puheenjohtajaksi ja Eero Ropo varapuheenjohtajaksi vuodelle 2012.

- johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Ismo Lumijärvi, Christian Krötzl, Frans Mäyrä ja Lili Kihn sekä varajäseniksi (Eija Paavilainen, Eeva Moilanen, Ulla Kinnunen ja Satu Kalliola). Professoriliiton hallituksen jäsen Salme Näsi toimii ex officio–jäsenenä samoin kuin myöhemmin valittava uusi yhteyspäällikkö, Jukka Kultalahden jäätyä eläkkeelle v. 2011 lopussa.

Seuraavaksi keskusteltiin yliopiston hallitukseen liittyvistä asioista kuten ulkoisista jäsenistä ja professoriryhmän edustajista. Kokous antoi ohjeistusta yliopistokollegion työvaliokunnan professorijäsenille.

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

Muut mahdolliset asiat. Puheenjohtaja kiitti Ismo Lumijärveä henkilöstöohjelmaan vaikuttamisesta. Salme Näsi kertoi Professoriliiton valtuustossa käsitellyistä asioista kuten tutkimusvapaajärjestelmän tämänhetkisestä vaiheesta, tarpeesta seurata yliopistouudistusta, jäsenrekrytoinnista, sijoitustoiminnasta ja professorien työssä jaksamisesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pami Aalto, puheenjohtaja                      Lili Kihn, osaston johtokunnan siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Frans Mäyrä                                                                                         Pirjo Saransaari

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2011

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 17.5.2011 klo 18:15 Teknopoliksen saunaosastossa.Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Lili Kihn.


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Ropo ja Veli-Matti Värri.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
- puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2010 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.


Muita asioita ei ollut.
6§ Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18:28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pami Aalto, puheenjohtaja, Lili Kihn, osaston siht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eero Ropo, Veli-Matti Värri

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, syyskokous 2010

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 30.11. 2010 klo 18:05 Ravintola Mylläreiden yläkerrassa.


Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ulla Kinnunen ja Päivi Korvajärvi.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
- valittiin vuodeksi 2011 osaston puheenjohtajaksi Pami Aalto ja vara-puheenjohtajaksi Eero Ropo.
- valittiin johtokunnan jäseniksi (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2011: Frans Mäyrä, Ulla Kinnunen, Ismo Lumijärvi, Christian Krötzl (Satu Kalliola, Salme Näsi, Eija Paavilainen, Eeva Moilanen).


Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus kokouksien yhteydessä tai muulloin ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ainakin kerran lukukaudessa. Tilaisuuksien aiheiksi esitettiin esim. seuraavia aiheita: liiton ja osaston toiminta ammattiyhdistyksen näkökulmasta, yhteistyö muiden yliopistossa toimivien ammattiyhdistysten kanssa, yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Muita asioita ei ollut.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Virallisen kokouksen jälkeen yliopiston uusi hallintojohtaja Petri Lintunen kertoi yliopistomme uudistumisesta, minkä jälkeen aiheesta käytiin vilkasta keskustelua.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Tampereella, 5.12.2010

Pami Aalto, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ulla Kinnunen
Päivi Korvajärvi

[Takaisin alkuun.]


Pöytäkirja, kevätkokous 2010

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 24.5.2010 klo 17:20 Varalan Urheiluopiston takkahuoneessa. Kokouksen jalkeen kuultiin Professori Howard Jacobsin esitelma aiheesta ’ How can the University of Tampere ensure it can compete internationally in the future?’.


Osaston puheenjohtaja Pami Aalto avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pami Aalto ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Kultalahti ja Olli Kultalahti.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2009 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
-valittiin ehdokkaat liiton valtuustoon vuosiksi 2011-2012 (suluissa varajäsenet): Eeva Moilanen (Salme Näsi), Christian Krötzl (Satu Kalliola), Eero Ropo (Pami Aalto).


Muut mahdolliset asiat:
-puheenjohtaja ilmoitti käyneensä yhdessä Frans Mäyrän kanssa tapaamassa rehtoria osaston lähettämän henkilöstöpolitiikkaa koskevan muistion vuoksi.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tampereella, 10.6.2010

Eero Ropo, varapuheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Kultalahti
Olli Kultalahti

[Takaisin alkuun.]


Osaston syyskokouksen pöytäkirja 2009

Professoriliitto r.y.
Tampereen yliopiston osasto
Pöytäkirja, syyskokous 2009
Sääntömääräinen syyskokous 24.11.2009 klo 18:40 Tampere-talon kabinetissa.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Juhani Lehto ja Satu Kalliola.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-valittiin vuodeksi 2010 osaston puheenjohtajaksi Pami Aalto ja vara-puheenjohtajaksi Eero Ropo.
-valittiin johtokunnan jäseniksi (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2010: Frans Mäyrä, Liisa Tiittula, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Satu Kalliola, Salme Näsi, Eija Paavilainen, Eeva Moilanen).


Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus kokouksien yhteydessä tai muulloin ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ainakin kerran lukukaudessa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Pertti Koistisen aloitteesta keskusteltiin vilkkaasti yliopistojen ja professorien tulevaisuudesta nykytilanteessa.


JUKO:n Tampereen yliopiston professoreiden ja lehtoreiden pääluottamusmies Satu Kalliola esittäytyi.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Tampereella, 29.11.2009

Eero Ropo, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Juhani Lehto
Satu Kalliola

[Takaisin alkuun.]


Osaston kevätkokouksen pöytäkirja 2009

Professoriliitto r.y.
Tampereen yliopiston osasto
Pöytäkirja, kevätkokous 2009
Sääntömääräinen kevätkokous 14.5.2009 klo 18:25 Tapiola-ryhmän toimipisteen neuvotteluhuoneessa.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarle Nordenstreng ja Jukka Kultalahti.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2008 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.


Muut mahdolliset asiat:
-muita asioita ei ollut


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Tampereella, 25.5.2009:

Eero Ropo, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Kultalahti
Kaarle Nordenstreng

[Takaisin alkuun.]


Osaston syyskokouksen pöytäkirja 2008

Professoriliitto r.y.
Tampereen yliopiston osasto
Pöytäkirja, syyskokous 2008
Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 20.11. 2008 klo 19:00 Ravintola Mylläreiden yläkerrassa.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Harri Melin ja Jukka Tuomisto.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-valittiin vuodeksi 2009 osaston puheenjohtajaksi Eero Ropo ja vara-puheenjohtajaksi Pertti Alasuutari.
-valittiin johtokunnan jäseniksi (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2009: Frans Mäyrä, Liisa Tiittula, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Arto Haveri, Salme Näsi, Pami Aalto, Eeva Moilanen).


Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2009. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus kokouksien yhteydessä tai muulloin ja vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ainakin kerran lukukaudessa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa huomioidaan yliopistolain uudistuksen tuomat lisäykset toimintaan.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Päätettiin esittää Professoriliiton hallitukselle vuoden professoriksi Howard Jacobsia.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Tampereella, 10.12.2008

Eero Ropo, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Harri Melin
Jukka Tuomisto

[Takaisin alkuun.]


Osaston kevätkokouksen 2008 pöytäkirja

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 14.5.2008 klo 17:50 Mikkolan Savutorpassa, Lempäälässä.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarle Nordenstreng ja Marjatta Hietala.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2007 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
-valittiin ehdokkaat liiton valtuustoon vuosiksi 2009-2010 (suluissa varajäsenet): Arto Haveri (Salme Näsi), Frans Mäyrä (Christian Krötzl), Pirjo Saransaari (Pertti Alasuutari)


Muut mahdolliset asiat:
-kuultiin ajankohtaisia asioita liiton hallituksen kokouksista ja kevään valtuuston kokouksesta
-Pertti Koistinen esitti järjestettäväksi säännöllisen, vapaan professorien keskustelutilaisuuden (’paikallinen Communicatio Academica’) ja asiasta keskusteltiin vilkkaasti


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tampereella, 20.5.2008.

Eero Ropo, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marjatta Hietala
Kaarle Nordenstreng

[Takaisin alkuun.]


Osaston syyskokouksen pöytäkirja 2007

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 20.11. 2007 klo 18:30 Tampereen Seudun Osuuspankin pääkonttorissa, hallituksen kokoustiloissa.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ismo Lumijärvi ja Pentti Meklin.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-valittiin vuodeksi 2008 osaston puheenjohtajaksi Eero Ropo ja vara-puheenjohtajaksi Pertti Alasuutari.
-valittiin johtokunnan jäseniksi (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2008: Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Christian Krötzl (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen).


Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2008. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus kokouksien yhteydessä tai muulloin ja informaatiotilaisuus (lounas) nimitetyille uusille professoreille. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Frans Mäyrä informoi kokousta osaston uusista kotisivuista. Puheenjohtaja esitteli Communicatio Academica-tilaisuuden, joka järjestetään Tampereen yliopistossa 18.1.2008. Lisäksi puheenjohtaja kertoi osaston johtokunnan ehdottavan vuoden professoriksi Marjatta Hietalaa, Marja Jylhää ja Howard Jacobsia.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Tampereella, 26.11.2007


Eero Ropo, puheenjohtaja
Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pentti Meklin
Ismo Lumijärvi

[Takaisin alkuun.]


Osaston kevätkokouksen pöytäkirja 2007

Pöytäkirja, kevätkokous 2007
Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen kevätkokous 22.5. 2007 klo 18:30 Ravintola Mylläreiden kabinetissa.


Osaston puheenjohtaja Eero Ropo avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ropo ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Ryynänen ja Marjatta Hietala.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:
-puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2006 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.


Muut mahdolliset asiat;
Yhteyspäällikkö Jukka Kultalahti kertoi 21.5.2007 järjestetystä JUKO:n tilaisuudesta, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita työmarkkinatilanteesta.
Luottamusmies Pentti Meklin kommentoi UPJ:n toteutumista yliopistossamme ja työajanseurantaan liittyviä asioita. Työajanseuranta herätti varsin vilkasta keskustelua.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Tampereella, 30.5.2007.

Eero Ropo, puheenjohtaja                     Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Marjatta Hietala                                 Aimo Ryynänen

[Takaisin alkuun.]


Osaston syyskokouksen pöytäkirja 2006

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 22.11. 2006 klo 18:00 Työväen Keskusmuseo Werstaan auditoriossa.


Osaston puheenjohtaja Salme Näsi avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Salme Näsi ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Eeva Hujala ja Pertti Alasuutari,


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:

-valittiin vuodeksi 2007 osaston puheenjohtajaksi Eero Ropo ja vara-puheenjohtajaksi Pertti Alasuutari.
-valittiin johtokunnan jäseniksi (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2007: Frans Mäyrä, Marja-Leena Piitulainen, Pirjo Saransaari, Pertti Vakkari (Arto Haveri, Salme Näsi, Liisa Tiittula, Eeva Moilanen).


Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2007. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, kokouksia tai informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan, virkistäytymistilaisuus (kävelyretki, risteily ym.) ja informaatiotilaisuus (lounas) nimitetyille uusille professoreille. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksi-mielisesti.


Valittiin Anna Raija Nummenmaa ja Pertti Alasuutari ehdokkaiksi yliopiston henkilöstöstrategiatyöryhmään.


Puheenjohtaja esitteli ajankohtaisia aiheita liiton toiminnasta, mm. suunnitelmia työajan seurannan suhteen. Asioista keskusteltiin vilkkaasti.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.Pöytäkirjan vakuudeksi, Tampereella, 7.12.2006.

Salme Näsi, puheenjohtaja                        Pirjo Saransaari, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Eeva Hujala                                            Pertti Alasuutari

[Takaisin alkuun.]


Osaston syyskokouksen pöytäkirja 2005

Professoriliitto r.y. Tampereen yliopiston osaston sääntömääräinen syyskokous 9.11. 2005 klo 16:00 Ravintola Eetvartin salikabinetissa.Osaston puheenjohtaja Salme Näsi avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Salme Näsi ja sihteerinä toimi osaston sihteeri Pirjo Saransaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Blom ja Pertti Alasuutari.


Käsiteltiin osaston sääntöjen 6 §:n vaatimat asiat:

-valittiin vuodeksi 2006 osaston puheenjohtajaksi Salme Näsi ja varapuheenjohtajaksi Arto Haveri.

-valittiin johtokunnan jäsenet (suluissa varajäsenet) vuodeksi 2006: Eero Ropo (Frans Mäyrä), Marja-Leena Piitulainen (Liisa Tiittula), Pirjo Saransaari (Irma Virjo), Pertti Vakkari (Päivi Korvajärvi).


Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2006. Ohjelmaan sisältyy sääntöjen mukaisesti kevätkokous ja syyskokous, kokouksia tai informaatiotilaisuuksia uudesta palkkausjärjestelmästä tai tarpeen vaatiessa muusta ajankohtaisesta asiasta, virkistäytymistilaisuus (kävelyretki, kylpylä ym.) ja informaatiotilaisuus (lounas) nimitetyille uusille professoreille. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Päätettiin, että osasto ehdottaa vuoden professoriksi molekyylibiologian professori Howard Jacobsia. Sihteeri hoitaa perustelut ja niiden lähettämisen Professoriliiton hallitukselle.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Varsinaisen kokouksen jälkeen syötiin illallinen, jonka aikana luottamusmies Pentti Meklin kertoi UPJ:n tämänhetkisestä tilanteesta. Tästä aiheesta ja myös ylesemmin professorien asemasta käytiin vilkasta keskustelua.Pöytäkirjan vakuudeksi 16.11.2005.

Salme Näsi, puheenjohtaja                                Pirjo Saransaari, sihteeriPöytäkirjan tarkastajat

Raimo Blom                                                     Pertti Alasuutari

[Takaisin alkuun.]