Professoriliiton osasto

Tampereen yliopiston osasto

Lisätietoja professoreista

Professorit ovat yliopistojen ylimpiä tutkijoita ja opettajia. Professorit muodostavat yliopistojen hallinnossa oman ryhmänsä. Yliopistoissa professoreita on runsas 2000.

 Professoreilta vaaditaan:
    1) tieteellistä (taiteellista) pätevyyttä,
    2) opetustaitoa ja
    3) tarpeellista käytännöllistä perehtyneisyyttä.
 
Professoriksi nimittäminen tapahtuu erityislailla säädetyssä virantäyttömenettelyssä. Yliopistoissa professorien tehtävänä on vaativin opetus, tutkimus ja tutkimuksen johtaminen sekä hallinnolliset ja yhteiskunnalliset palvelutehtävät.
 
Virkaehtosopimuksen mukaan professorien vuotuinen laskennallinen työaika on 1600 tuntia. Tutkimusten mukaan todellinen työaika on kuitenkin huomattavasti enemmän. Professorien palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Virkaan nimitetyillä professoreilla tehtävän vaatiluokka sijoittuu alueelle 8-11. Professorin keskipalkka oli helmikuussa 2007 5116 euroa, professoriliiton jäsenillä kuitenkin keskimäärin 5280 euroa/kk. Tutkimuslaitosprofessuurit poikkeavat jonkin verran yliopistojen professuureista vastaten kuitenkin pääpiirteittäin toisiaan. 
 

Professoriliitto lyhyesti

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat. Professoriliittoon kuuluu yli 2000 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80 %.
 
Liiton päättävät elimet ovat joka toinen vuosi kokoontuva kaikille jäsenille avoin liiton kokous, liiton kokouksen valitsema valtuusto ja valtuuston valitsema hallitus. Liitto ajaa jäsenkuntansa etuja palkka-, palkkio-, apuraha- ja muissa virkasuhteeseen liittyvissä asioissa, antaa juridista neuvontaa sekä avustaa verotuskysymyksissä. Liiton jäsenet ovat työttömyyskassan jäseniä, yleensä Opettajien työttömyyskassan. Liitto edistää myös yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavaa tutkimustyötä ja niissä annettavaa opetusta sekä toimii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseksi.
 
Liitolla on yhteistyösopimus Tieteentekijöiden liiton kanssa. Liitolla on muiden keskeisten akavalaisten liittojen kanssa kaksoisjäseniä koskevia sopimuksia. Professoriliitolla, Tieteentekijöiden liitolla ja Yliopistonlehtorien liitolla on yhteinen lehti Acatiimi, joka ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
 
Lisätietoja Professoriliiton esittelysivuilta, sekä Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston yhteyspäälliköltä:
 
Pami Aalto
Jean Monnet -professori
etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 050 318 5952