Palvelussuhteet ja niiden päättyminen

Yliopiston henkilöstön palvelussuhde on työsuhde.

Professorin valinta

Professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Valintaprosessista määrätään tarkemmin yliopistokohtaisissa johtosäännöissä.

Professoriliiton näkemyksen mukaan opiskelijoiden edustaja voi osallistua professorin valinnassa opetustaidon arvioimiseen. Muissa suhteissa opiskelijoiden edustajan osallistumiseen valintaan tulee suhtautua pidättyväisesti. Erityisesti tieteellisen/taiteellisen pätevyyden arviointiin opiskelijoiden edustaja ei voi osallistua professorin valinnassa.

Liitto katsoo, että myös professorijohdannaisten nimikkeiden käyttöä tulee yliopistoissa lähestyä professorin lakisääteisten tehtävien kautta. Vertaisarviointi tulee suorittaa myös valittaessa Professor of Practice -tehtävään tai muihin vastaaviin tehtäviin.  

Työsuhteen päättyminen

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen noudatetaan työsuhteen keskeytymättömästä kestoajasta riippuvia irtisanomisaikoja seuraavasti:

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 4 vuotta
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 4 vuotta, mutta enintään 8 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 8 vuotta, mutta enintään 12 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen on irtisanomisaika seuraava:

 • 14 pv, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta

Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavana päivänä.

Määräaikainen sopimus päättyy sovitun määräajan tai tehtävän päätyttyä ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhde päättyy siitä päivästä lukien, josta työntekijälle on myönnetty oman työnantajan työsuhteesta vanhuuseläke tai Suomessa täysi työkyvyttömyyseläke. Palvelussuhde päättyy kuitenkin viimeistään 68-vuotiaana, mikäli sitä ei jatketa molemminpuolisella sopimuksella.

Työsuhteen päättyessä lomarahasta maksetaan puolet, mikäli työsuhde päättyy: 

 • työntekijän itsensä suorittaman koeaikapurun johdosta 
 • työntekijän itse irtisanoutuessa muun kuin eläköitymisen vuoksi 
 • työsopimuksen purkautuneena pitämiseen (TSL 8:3 §) tai 
 • työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla (TSL 7:1–2 §, TSL 8:1 §), ei kuitenkaan irtisanomisperusteen johtuessa työntekijän olennaisesta ja pitkäaikaisesta työkyvyn heikkenemisestä (TSL 7:2 § 2 mom. 1. kohta).