Tenure track

Professorin reilu vakinaistamispolku

Yliopistoissa ja joissakin tutkimuslaitoksissa on otettu käyttöön professorin vakinaistamispolku.

Professorin tehtävät täytetään toistaiseksi julkista hakumenettelyä käyttäen tai kutsumenettelyssä. Lainsäädäntö ja työ- ja virkaehtosopimukset eivät tunnista professorin vakinaistamispolkua. Jotta professorin vakinaistamispolku olisi reilu, sen tulee täyttää alla olevat kriteerit.

 1. Yliopistolla on käytössä julkinen, selkeä kuvaus rekrytointiprosessista ja etenemisestä vakinaistamispolulla.

 2. Mikäli rekrytointia tehtäessä arvioidaan vain parhaina pidetyt, niin sanotut kärkihakijat, arviointi kohdistetaan ainakin kolmeen hakijaan.

 3. Vakinaistamispolulle rekrytoidun työsopimukseen kirjataan kriteerit, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan.

 4. Vakinaistamispolulla olevia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

 5. Vakinaistamispolulla olevan työsopimusta voidaan muuttaa työsuhteen kestäessä vain yhteisestä sopimuksesta.

 6. Vakinaistamispolulla olevalle annetaan riittävät tiedot siitä, miten hän voi työllään ja saavutuksillaan edistää etenemistään.

 7. Vakinaistamispolulla olevalla on aito mahdollisuus hoitaa työtehtäviä, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan.

 8. Vakinaistamispolulla etenemistä tarkastellaan vuosittain esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä.

 9. Työsopimukseen kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen mahdollistaa etenemisen vakinaistamispolulla alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.

 10. Vakinaistamispolulle rekrytoidulla on mahdollisuus saada työhönsä ohjausta ja tukea.

 11. Mikäli vakinaistamispolulla oleva ei arvioinnissa täytä ennalta yhteisesti määriteltyjä kriteereitä, yliopisto huolehtii reilusta työuran jatkumisesta.

 12. Vakinaistamispolulla olevan kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta ennen professorin tehtävään valitsemista.

Tätä ohjeistusta noudatetaan soveltuvin osin myös tutkimuslaitoksissa. 

 

Hyväksytty Professoriliiton hallituksessa 4.5.2018

 

Ohjeita professorin vakinaistamispolulla (tenure track) oleville

Yliopistot ovat ottaneet käyttöönsä toisistaan poikkeavia professorin vakinaistamispolkuja (tenure track). Sekä vakinaistamispolun tasojen määrä että nimikkeet vaihtelevat yliopistoittain. Yliopistokohtaisissa ohjeissa on kirjattu ulkoisen ja sisäisen arvioinnin käyttäminen eri vaiheissa. Rekrytointi-vaiheessa yliopistot saatavat pyytää ns. ulkoisen arvioinnin vain kärkihakijoista. Vakinaistamisvaiheessa käytetään yliopistolain mukaista professorin valintamenettelyä.

Tässä joitakin yleisluontoisia ohjeita:

 • Arviointikriteerit: Kriteerit, joiden perusteella menestymistäsi arvioidaan, on syytä kirjata työsopimusta tehtäessä. Joissakin yliopistoissa työsopimuksen liitteeksi tehdään erillinen liite arviointikriteereistä. Yleisimmät osa-alueet ovat tutkimus / taiteellinen työ, opetus, aktiivisuus tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen, johtaminen.

 • Työnkuva: Kannattaa huolehtia siitä, että sinulla on mahdollisuus hoitaa niitä työtehtäviä, joiden perusteella menestymistäsi arvioidaan. Yliopistot ovat kirjanneet yleisluontoisia ohjeita professorin vakinaistamispolun (tenure track) eri vaiheessa olevien työajan suuntaamisesta.

 • Asema yliopistoyhteisössä: Kannatta selvittää, mihin henkilöstöryhmään kuulut vaaleissa.

 • Palkka: Palkan osalta työehtosopimus on ns. minimisopimus. Työehtosopimuksen mukainen palkka voidaan ylittää työsopimuksella, muttei alittaa. Professorin vakinaistamispolulla olevat ovat (Aalto-yliopistoa lukuun ottamatta) yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) piirissä. Palkan osalta voit tarvittaessa olla yhteydessä liittoon.

 • Immateriaalioikeuksista sopiminen: Katso liiton ohjeet.

 • Määräaikaisuus: Mikäli et pääse etenemään professorin vakinaistamispolulla, kannattaa olla yhteydessä liittoon.

Liiton yleiset ohjeet professoreille työsopimuksen tekoon