Tenure track

Rättvis karriärväg för professorer

Universiteten och vissa statliga forskningsinstitut har infört olika karriärvägar för professorer. Enligt Professorsförbundet ska rekryteringar riktas balanserat på alla karriärnivåer, även ordinarie professor-nivå

En professur kan tillsättas genom offentligt ansökningsförfarande eller genom kallelse. I lagstiftningen och arbets- och tjänstekollektivavtalen nämns inget om karriärvägar för professorer. Universitetslagen behöver kompletteras med bestämmelser om karriärvägar som leder till professur. Även konflikten mellan professorernas karriärvägar och arbetslagstiftningen behöver lösas.

För att karriärvägen för professorer ska vara rättvis måste den uppfylla nedanstående kriterier.

1. Universitetet använder en offentlig, tydlig beskrivning av rekryteringsprocessen och hur man avancerar på karriärvägen för professorer.

2. Vid rekrytering bedöms alla sökande. Om man till expertutvärderingen endast skickar dem som anses vara de bästa, de så kallade toppkandidaterna, ska minst tre kandidater utvärderas.

3. I arbetsavtalet för den som har rekryterats till karriärvägen för professorer antecknas de kriterier enligt vilka personens framgång bedöms.

4. Personer på karriärvägen behandlas likvärdigt och opartiskt.

5. Under anställningens gång kan arbetsavtalet för en person på karriärvägen ändras endast enligt gemensam överenskommelse.

6. En person på karriärvägen ska ges tillräcklig information om hur hen genom sitt arbete och sina prestationer kan främja sitt avancemang.

7. Personer på karriärvägen har en genuin möjlighet att sköta de arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömningen av deras framgång.

8. Avancemanget på karriärvägen granskas årligen till exempel i samband med utvecklingssamtalen.

9. Lönen på karriärvägen för professorer motsvarar arbetets kravnivå och de personliga prestationerna och den utvecklas i takt med avancemanget på karriärvägen.

10. Bedömningen beaktar på behörigt sätt personens vetenskapliga/konstnärliga verksamhet, undervisningsmeriter och samhälleliga interaktion. I utvärderingen av den vetenskapliga verksamheten tillämpas metoderna för ansvarsfull forskarutvärdering, till exempel deklarationen DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) och den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare.

11. Genom att nå de mål som antecknats i arbetsavtalet kan man avancera snabbare på karriärvägen för professorer än ursprungligen planerat.

12. På karriärvägen för professorer kan man av grundad anledning (till exempel familjeledighet) få förlängd tid för att skaffa sig behövliga meriter.

13. Innan en person på karriärvägen för professorer utnämns till professor begärs ett utlåtande av minst två oavhängiga sakkunniga om kandidatens behörighet och meriter.

14. Den som rekryterats till karriärvägen har möjlighet att få handledning och stöd i sitt arbete.

15. Om en person på karriärvägen för professorer i bedömningen inte uppfyller de på förhand i samförstånd definierade kriterierna ska universitetet se till att yrkeskarriären fortsätter på ett rättvist sätt.

Denna anvisning följs även i tillämpad form vid statens forskningsinstitut.

Professorsförbundets styrelse godkände kriterierna på sitt möte 10.12.2021

Anvisningar för personer inom karriärsystemet för professorer (tenure track)

Universiteten har infört karriärsystem för professorer (tenure track) som skiljer sig från varandra. Såväl antalet nivåer i karriärsystemet som benämningarna varierar mellan universiteten. I de universitetsspecifika anvisningarna anges tillämpningen av extern och intern bedömning i olika skeden. I rekryteringsskedet kan universiteten begära en s.k. extern bedömning endast av toppkandidaterna. I det skede då professorn får fast anställning tillämpas ett urvalsförfarande enligt universitetslagen.

Nedan några anvisningar av allmän karaktär:

Bedömningskriterier: Det lönar sig att slå fast kriterierna för bedömningen av din framgång när arbetsavtalet ingås. Vid vissa universitet bifogas en separat bilaga om bedömningskriterierna till arbetsavtalet. De vanligaste delområdena är forskning/konstnärligt arbete, undervisning, aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering, ledarskap.

Arbetsbeskrivning: Det lönar sig att se till att du har möjlighet att sköta de arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömningen av din framgång. Universiteten har utarbetat anvisningar av allmän karaktär om allokeringen av arbetstid för personer i olika skeden av karriärsystemet (tenure track).

Ställning i universitetsgemenskapen: Det lönar sig att ta reda på vilken personalgrupp du tillhör vid val.

Lön: I fråga om lönen är kollektivavtalet ett s.k. minimiavtal. Lönen enligt kollektivavtalet kan överskridas men inte underskridas genom arbetsavtalet. Personer inom karriärsystemet för professorer omfattas (med undantag av Aalto-universitetet) av lönesystemet för universitetssektorn (YPJ). I frågor som gäller lönen kan du vid behov kontakta förbundet.

Avtal om immateriella rättigheter: Se förbundets anvisningar.

Visstidsanställning: Om du inte avancerar i karriärsystemet för professorer lönar det sig att kontakta förbundet.

Artiklar och rapporter

Siekkinen Taru, Pekkola Elias & Kujala Emmi-Niina (2022): Professoreiden muuttuvat rekrytoinnit ja sen vaikutukset yliopistoissa

Siekkinen Taru, Pekkola Elias & Kivistö Jussi (2016) Recruitments in Finnish universities: practicing strategic or pathetic HRM?

Pietilä Maria (2018): Making Finnish universities complete organisations : Aims and tensions in establishing tenure track and research profiles. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Pietilä Maria (2017): Incentivising academics: experiences and expectations of the tenure track in Finland. Studies in Higher Education.

Pietilä Maria (2015): Tenure track career system as a strategic instrument for academic leaders. European Journal of Higher Education.

Välimaa Jussi, Stenvall Jari, Siekkinen Taru, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kuoppala Kari, Nokkala Terhi, Aittola Helena & Ursin Jai (2016): Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti. OKM:n julkaisuja 2016:15.

LERU (2014): Tenure and Tenure Track at LERU Universities: Models for attractivr research careers in Europe. Advice Paper.