Palkkaus

Professorien palkka perustuu työehtosopimukseen. Henkilökohtaisella sopimuksella voidaan ylittää työehtosopimuksen mukainen palkka. 

Yliopistoissa on käytettävissä kaksi arviointijärjestelmää, opetus- ja tutkimushenkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä sekä muuhun henkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä.

1. Tehtäväkohtainen palkanosa

Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävien vaativuustason perusteella. Tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät päävaativuustekijät ovat opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmässä seuraavat:

  • työn luonne ja vastuu
  • vuorovaikutustaidot
  • tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Vaativuusarvioinnin suorittaminen:

Uusien tehtävien osalta työnantaja tekee alustavan arvion tehtävän vaativuustasosta. Tehtävän vaativuus arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta siten että tehtävän vaativuutta tarkastellaan ensin henkilön ja hänen esimiehensä välisissä arviointikeskusteluissa, minkä jälkeen esimies tekee ehdotuksen vaativuustasosta arviointiryhmälle. Työnantaja vahvistaa vaativuustason esimiehen ja arviointiryhmän ehdotuksen saatuaan.

Muuttuneiden tehtävien osalta uudelleenarviointia voi esittää esimies, henkilö itse tai häntä edustava luottamusmies. Arvioinnin käynnistämistä tulee pyytää kirjallisesti yksilöiden se, millä tavalla tehtävä on muuttunut aikaisemman arvioinnin jälkeen ja millä perusteella muutos nostaa tehtävän vaativuutta.

2. Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suoritustason perusteella. Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmän pääkriteerit ovat seuraavat:

  • opetukselliset ansiot
  • tutkimukselliset ansiot
  • yhteiskunnalliset ja yliopistoyhteisölliset ansiot

Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointimenettely:

Henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisisissä arviointikeskusteluissa. Arviointikeskustelut käydään koko yliopiston tasolla kahden vuoden välein.

3. Takuupalkka

Henkilöllä, jolla on ollut 31.12.2009 oikeus takuupalkkaan, oikeus säilyy niin kauan kuin henkilö on keskeytyksettä saman yliopiston vakinaisessa työsuhteessa. Henkilöllä, joka on takuupalkan käyttöönottoajankohtana ollut määräaikaisessa palvelussuhteessa, on oikeus takuupalkkaan tämän määräajan sekä niin kauan kuin hän jatkaa keskeytyksettä samassa yliopistossa vähintään samalla vaativuustasolla.

4. Vaativuuslisä

Vuoden 2011 palkankorotuksia koskevan sopimusratkaisun yhteydessä ylipistojen palkkausjärjestelmään lisättiin uutena osana vaativuuslisä. Vaativuuslisä voidaan maksaa sellaisissa tehtävissä, joiden vaativuus sijoittuu vaativuustasonsa yläpäähän. Sen suuruus on 50 % laskettuna vaativuustasojen palkkojen erotuksesta kullakin suoritustasolla. Vuoden 2011 sopimuksen mukaan vaativuuslisä koskee opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmässä toistaiseksi vaativuustasoja 5-10.

5. Yliopistokohtaiset erillispalkkiot

Yliopistot voivat maksaa omiin päätöksiinsä perustuen erillisiä lisiä ja palkkioita. Kukin yliopisto maksaa päätöksensä mukaisesti akateemisille johtajilleen johtamispalkkioita.

6. Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimuksella voidaan ottaa käyttöön yliopistojen yleisestä palkkausjärjestelmästä poikkeavia omia sovellutuksia. Näistä sopiminen edellyttää kuitenkin JUKOn hyväksyntää.

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 1.4.2014 - 31.1.2017

Aalto-yliopistolla on oma palkkausjärjestelmänsä, joka poikkeaa jossain määrin YPJ:stä.

Tilastojulkaisu 2015: Yliopistot