Professorin eettiset ohjeet

Professorin työn arvolähtökohdat

Professorien ammattikunta on yhtä vanha kuin yliopistolaitos, ja professoreilla on ollut ja on keskeinen rooli tieteen, sivistyksen ja kulttuurin edistäjinä. Akateemisen yhteisön jäseninä professorit vaalivat yhteiskunnan sivistysperintöä, tuottavat ja välittävät uutta tietoa tutkimalla ja opettamalla sekä osallistuvat taiteelliseen luomistyöhön. Työssään professorit puolustavat tieteen autonomiaa sekä tutkimuksen ja korkeimman opetuksen vapautta, kasvattavat opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa ja osallistuvat asiantuntemuksellaan yhteiskunnan toimintaan.

Eettiset ohjeet

1 Tieteen ja taiteen sivistysperintö ja sen välittäminen

Professori sitoutuu kartuttamaan ja välittämään tieteen ja taiteen sivistysperintöä rehellisesti, lahjomattomasti ja oikeudenmukaisesti antamatta taloudellisten, poliittisten, uskonnollisten tai muiden tieteen ja taiteen ulkopuolisten intressien ohjata toimintaansa.

2 Uuden tiedon tuottaminen ja taiteellinen luomistyö

Professori luo omalla työllään uutta tieteellistä tietoa ja osallistuu taiteelliseen luomistyöhön totuudellisuuden ja kriittisyyden ohjaamana. Professori edistää omalla toiminnallaan korkeatasoista tiedettä ja taidetta, tieteen julkisuutta ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisia menettelytapoja.

3 Tieteen ja taiteellisen työn autonomia

Professorin työtä ohjaavat into ja halu ymmärtää ja tulkita todellisuutta ja välittää tutkimalla saatuja tuloksia edelleen. Hoitaessaan tehtäväänsä kuuluvaa kokonaisvaltaista vastuuta oppialansa kehittämisestä professori ei anna taloudellisten, poliittisten tai ideologisten näkökohtien määritellä tutkimuksen lähtökohtia, tuloksia eikä niiden julkaisemista, eikä painostettunakaan vaikene työnsä lähtökohdista ja tuloksista.

4 Tutkimukseen perustuva ylin opetus

Professori johdattaa opiskelijat omaksumaan tieteellisen ajattelu- ja lähestymistavan, soveltamaan sitä ja arvioimaan kriittisesti eri lähteissä tarjolla olevaa informaatiota. Opiskelijoita ohjatessaan ja opettaessaan professori kohtelee heitä tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja kannustavasti. Professori välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelijoille ja huolehtii siitä, että luotettava tieto leviää ja että sitä on vapaasti saatavilla myös yhteiskunnassa.

5 Kollegiaalisuus ja akateemisen yhteisön jäsenyys

Professori on maailmanlaajuisen tiedeyhteisön jäsen. Tieteelliseen keskusteluun osallistuessaan hän kohtelee muita tutkijoita arvostavasti heidän ansionsa tunnustaen riippumatta mahdollisista, osapuolten välisistä tieteellisistä erimielisyyksistä. Tutkimusyhteisön jäsenenä professori toimii avoimesti, huolellisesti ja rehellisesti ja kohtelee työyhteisöön kuuluvia kunnioittavasti. Johtajana professori toimii kannustaen, tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, vastustaa syrjintää sekä edistää akateemisen perustyön edellytyksiä ja työyhteisön hyvinvointia.

6 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Professori osallistuu asiantuntemuksensa turvin ja rajoissa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

7 Ammattitaidon ylläpitäminen ja itsensä kehittäminen

Professori ylläpitää tietojaan ja asiantuntemustaan ja kehittää itseään monipuolisesti tieteellisessä tutkimuksessa tai taiteellisessa toiminnassa, opetuksessa, johtamistehtävissä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen taidoissa.

Hyväksytty Professoriliiton valtuustossa 25.11.2022