Suositus professoreiden tutkimuskausijärjestelmästä

Tutkimus on professorin ydintehtäviä. Professorin tehtävänä on tehdä uusia tieteellisiä avauksia, ideoida tutkimusprojekteja, toimia tutkimusryhmien johtajina ja vastata tutkimusrahoituksen hankkimisesta tutkimusryhmälleen. Professori toimii tämän lisäksi myös itsenäisenä tutkijana. Tutkimuskaudessa on kyse professorin mahdollisuudesta keskittyä työnkuvansa kannalta olennaiseen työtehtävään. Tutkimuksen tekeminen vaatii aikaa ajatella, ja siinä tulee olla sijaa luovuudelle. Tutkimuskauden aikana professori on vapautettu opetuksesta ja hallinnollisista tehtävistä. Tarkoituksena on mahdollistaa keskittyminen tutkimustyöhön / taiteelliseen toimintaan tai esimerkiksi opetuksen kehittämiseen. Tutkimuskausi on myös hyvä tilaisuus syventää kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimuskausi on yksi keino lisätä yliopistojen kansainvälistymistä. Tutkimuskausi edistää professorin osaamisen kehittämistä ja siten myös yliopistojen uudistumista. Tutkimuskaudesta syntyy yliopistolle kuluja tutkimuskauden pitämisvuonna esimerkiksi opetuksen sijaisjärjestelyiden vuoksi; tutkimuskauden tulokset kuten kansainväliset yhteisjulkaisut, näkyvät yleensä noin 2 – 3 vuoden viiveellä.

Suuri joukko professoreita toimii vuorollaan akateemisissa johtotehtävissä (esim. vararehtori, dekaani, laitosjohtaja), joissa ei ole mahdollista keskittyä tutkimuksen tekemiseen. Tällaisen paljon hallinnollisia tehtäviä sisältävän jakson jälkeen tutkimuskausi antaa mahdollisuuden päivittää alansa tuoreimman kehityksen palatessaan professuuriinsa.

Kenelle

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat professorit / full professorit.

Akateemisesta johtotehtävästä (esim. vararehtori, dekaani, laitosjohtaja) professoriksi siirtyvät.

Kuinka usein

Professorin on mahdollista saada vuoden pituinen tutkimuskausi joka kuudes vuosi. Tutkimuskausi voidaan myös pitää osissa, esimerkiksi kahdessa puolen vuoden pituisessa jaksossa.

Rahoitus

Tutkimuskaudesta aiheutuvat kustannukset kompensoidaan yliopiston perusrahoituksesta tiedekunnalle, laitokselle tai vastaavalle.

Sopimus tutkimuskaudesta

Tutkimuskausi myönnetään hakemuksesta. Hakemukseen liitetään suunnitelma ja perustelut tutkimuskaudesta.

Tutkimuskaudesta tehdään kirjallinen sopimus.

Palkka ja palvelussuhteen muut ehdot

Tutkimuskauden aikana maksetaan täysi palkka luontoisetuineen.

Palvelussuhde jatkuu tutkimuskauden aikana keskeytymättömänä työnantajan vastatessa edelleen kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista.

Tutkimuskauden aikana työnantaja tarjoaa käyttöön työskentelyvälineet.

Tutkimuskauden aikana mahdollisesti muodostuvien kulujen korvaamisesta sovitaan ennen tutkimuskauden alkua. Tällaisia kuluja ovat mm. matka- ja majoituskulut.

Ulkomaanjaksoon liittyvästä liikkuvuuskorvauksesta sovitaan tutkimuskautta koskevassa sopimuksessa. Periaatteet korvauksen maksamisesta ja määristä määritellään yliopiston erillisessä ohjeistuksessa.

Raportointi

Tutkimuskauden jälkeen raportoidaan tutkimuskaudelle suunniteltujen tavoitteiden toteutuminen ja tärkeimmät aikaansaannokset.

Korvaava työ

Opetus-, ohjaus- ja muista mahdollisista tehtäväjärjestelyistä sovitaan etukäteen.

Professoriliiton hallitus 16.1.2020