Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. Muita immateriaalioikeuksia ovat esimerkiksi patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus.

Tekijänoikeus suojaa muun muassa kirjallisia ja taiteellisia oikeuksia. Tekijällä on määräysvalta teokseensa. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu oikeus julkistaa tai julkaista teos, saattaa teos yleisön saataviin sekä valmistaa teoksesta kappaleita. Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla taikka saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä (respektioikeus). Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle ja sen siirtäminen edellyttää sopimista.

Professoriliiton näkemyksen mukaan professoreiden kannattaa sovittaessa sopimustutkimuksessa syntyvien oikeuksien siirtämisestä yliopistolle huomioida seuraavat asiat:

  • Oikeuksien siirrosta on hyvä sopia hanke- tai projektikohtaisesti.
  • Sopimisen on hyvä tapahtua siinä vaiheessa, kun työntekijä aidosti tietää mitä oikeuksia hän on luovuttamassa ja mikä käyttötarkoitus oikeudella on
  • Oikeuksien siirtämisestä on hyvä sopia siinä laajuudessa kuin kutakin sopimustutkimusta koskevat rahoitusehdot ja muut sopimukset sitä edellyttävät
  • Myös vastikkeesta on hyvä sopia
  • Tausta-aineistoja koskevat sopimusehdot edellyttävät erityistä tarkkuutta
  • Projektin johtajaa voi koskea erityismääräyksiä

Professoreiden tehtäviin ei kuulu opetusmateriaalin valmistaminen toisten käyttöön. Opetusmateriaalien käyttöoikeuksista sopimiseen soveltuvat edellä mainitut ohjeistukset soveltuvin osin.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa kääntyä oman yliopiston luottamusmiehen, liiton osaston tai liiton toimiston puoleen.

Professoriliiton suositus hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa

Professoriliitto on laatinut suosituksen hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa. Suositus on laadittu, koska useat yliopistot ovat laatineet työsopimuksen liitteitä, joissa työntekijöiltä on edellytetty tekijänoikeuksista luopumista. Yliopistot ovat pyrkineet yksinkertaistamaan tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien hallintaa. Erilaisten vakiosopimusten käyttäminen on kuitenkin johtanut entistä sekavampiin sopimuksellisiin tilanteisiin monenkeskisissä kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monimuotoisten digitaalisten aineistojen kanssa. Työsopimusta solmivan työntekijän kannalta tekijänoikeuksien luovuttaminen etukäteen ja työsopimuksen solmimisen ehtona on kohtuutonta.

Professoriliiton suosituksen johdannossa on tiivistetysti kerrottu tekijänoikeudesta perusoikeutena. Suositus sisältää mallin sopimusehdoksi, jolla professori voi yksiselitteisesti määritellä, mistä oikeuksista hän on valmis luopumaan ja minkä suuruista korvausta vastaan. Suositusta päivitetään tarvittaessa. Suositus ei kata esimerkiksi monenkeskisiä tutkimusaineistoja tai tutkimusprototyyppien ja materiaalien tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeuslain osittaisuudistus

EU:n direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla ja verkkolähetysdirektiivi säädettiin osaksi kotimaista tekijänoikeuslakia Professoriliiton toivomalla tavalla eli direktiivien mukaisesti. Tekijänoikeuslain osittaisuudistus saatiin valmiiksi viime vuoden alussa, ja päivitetty laki tuli voimaan 3.4.2023. Lakiin tehdyt muutokset parantavat tekijöiden, kustantajien ja esiintyvien taiteilijoiden asemaa EU-direktiivien edellyttämällä tavalla.

Toimiva tekijänoikeuslaki luo edellytykset sille, että luovalla työllä voi elää. Oikeudenhaltijoiden mahdollisuus rahastaa tekijänoikeudella tuottaa myös yhteiskunnalle taloudellista lisäarvoa, minkä mahdollistaa niin ikään hyvä ja ajantasainen tekijänoikeuslaki.

Teosten käyttö opetuksessa

Päivittynyt tekijänoikeuslaki helpottaa teosten käyttöä opetuksessa. Opetuskäyttöä koskevat muutokset tekijänoikeuslaissa ovat 14 §:n sopimuslisenssi ja uusi rajoitussäännös 14 a §.

14§:n opetuskäytön sopimuslisenssi koskee nyt myös julkista esittämistä, ja myös elokuvateokset ovat opetuskäyttöä koskevan sopimuslisenssin piirissä. Lisäksi myös ansiotarkoituksessa tapahtuva opetustoiminta on sopimuslisenssin piirissä.

14 a §:n rajoitussäännös tarkoittaa, että jos lisenssiä ei ole lainkaan tai helposti saatavilla, teosta voisi käyttää rajoituksen nojalla opetuksen havainnollistamiseksi korvauksetta. Käytännössä tämä lisää painetta oikeuksien kollektiivihallinnoinnille varmistaa, että luvat ovat saatavilla oppilaitoksille mahdollisimman helposti. Aiemmin sääntelyn ulkopuolella olleet nuotit ovat myös jatkossa sääntelyn piirissä. Rajoitukseen ei sisälly tekijöiden oikeutta korvaukseen. Hallituksen esityksessä on tältä osin kuitenkin todettu, että ”korvausoikeuden säätämisen tarvetta voitaisiin arvioida myöhemmin, kun säännösten toimivuudesta saadaan kokemusta”.

Useat yliopistojen luvat ovat myös uudistuneet ja laajentuneet. Ensisijaisesti teoksia saa edelleen käyttää oppilaitoksille hankittujen tekijänoikeuslupien mukaisesti. Opetuskäytössä ehkä merkittävin uudistus käytännössä on, että siinä saa esittää videoita YouTubesta tai muista vastaavista palveluista opetuksen havainnollistamiseksi.

Alustapalvelut vastuussa sisällöstään

Tekijänoikeuslain uuden 6a luvun mukaan alustapalveluilla on tekijänoikeudellinen vastuu välittämistään sisällöistä. Tämä tarkoittaa, että internetin alustoilla on jatkossa selvä velvoite hankkia lupa sisältöjen käyttöön sekä maksaa tekijöille niistä asianmukainen korvaus. Samoin alustoilla on velvollisuus ottaa pois luvattomat sisällöt. Käytännössä somepalvelujen sisältöjä voi käyttää turvallisemmin, kun luvan hankkiminen on selkeästi sisällytetty alustojen vastuulle.

Opetukseen on saatavilla useita käyttölupia, jotka mahdollistavat jopa havainnollistamista laajemman teosten kopioinnin ja käytön opetuksessa. Tällaisia lupia ovat esimerkiksi Kopioston kopiointilupa ja tv-ohjelmien käyttölupa. Jokaisen opetusta antavan olisi tärkeää tietää, mitä lupia omaan yliopistoon on hankittu ja mitä lupia on saatavilla.

Uusi parodiarajoitus turvaa meemit

23 a § eli käyttö parodiassa, karikatyyrissä ja pastississa. Pykälä perustuu direktiivin velvoitteeseen saattaa voimaan eräät tietoyhteiskuntadirektiivissä tarkoitetut tekijänoikeuden rajoitukset.

Parodiarajoitus tarkoittaa sitä, että henkilön on mahdollista käyttää tekijänoikeudella suojattua sisältöä ilman että käytöstä tarvitsee sopia tai maksaa korvausta, jos hän pystyy osoittamaan, että kysymys on rajoituksen tarkoittamasta parodiasta. Näitä sisältöjä ovat esimerkiksi meemit.

Teoksia saa käyttää tekstin- ja tiedonlouhinnassa

Tekijänoikeuslakiin lisättiin uusi säännös, jonka nojalla teoksia saa käyttää tekstin- ja tiedonlouhinnassa. Louhintaan saa käyttää vain sellaisia teoksia, joihin on laillinen pääsy, eli jotka ovat esimerkiksi luvallisesti ja avoimesti saatavilla verkossa. Rajoitus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan teoksen tekijä tai kustantaja voi halutessaan pidättää oikeuden teoksensa käyttämiseen tekstin- ja tiedonlouhinnassa. Tällaisen oikeuden pidättämisen voi tehdä esimerkiksi teoksen käyttöehdoissa. Teosten käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvassa tekstinlouhinnassa ei kuitenkaan saa estää tai rajoittaa sopimuksella.

Huomioitavaa on, että valmistettuja teoskopioita saa säilyttää ainoastaan tekstin- ja tiedonlouhintatarkoitusta varten, eikä niitä saa saattaa esimerkiksi yleisön saataviin. Tutkimusorganisaatiot ja kulttuuriperintölaitokset saavat kuitenkin säilyttää teoskappaleita tieteellistä tutkimusta varten sekä tutkimustulosten todentamiseen myöhemmin.

Tekijän asemaa parannettiin oikeuksien luovutustilanteessa

Tekijän asema neuvottelu- ja sopimustilanteissa vahvistui. Tekijänoikeuslakiin lisättiin uusi säännös, jonka mukaan tekijällä on yksinoikeuden- tai käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Yliopistoissa professoriliitto vaikuttaa siihen, että uuden lainsäädännön mukainen korvaus huomioidaan tekijänoikeuksien luovutuksista sovittaessa.

Alkuperäisellä tekijällä on myös oikeus saada teoksen käyttäjältä säännöllisesti selvitys teoksensa hyödyntämisestä. Selvitys on annettava, jos teoksen hyödyntäjällä on ollut tuloja teoksen käyttämisestä ja jos tekijälle maksettava korvaus on riippuvainen teoksen käytön laajuudesta.

Samalla parannettiin myös tekijän oikeutta peruuttaa oikeudenluovutus. Tekijällä on oikeus peruutukseen, mikäli luovutuksensaaja ei ole hyödyntänyt teosta kohtuullisen ajan kuluessa, eikä teosta ole tekijän esittämästä vaatimuksesta huolimatta hyödynnetty kuuden kuukauden kuluessa. Tekijä ei kuitenkaan ole velvollinen palauttamaan saamaansa palkkiota oikeudenluovutuksen peruutuksen johdosta.

Muuta aiheesta

Haastattelussa Professoriliitton puheenjohtaja Jukka Heikkilä (22.3.2021): Tekijänoikeudet varmistavat tieteellisen ja taiteellisen työn vapautta

Haastattelussa professori Petri Mäntysaari (6.4.2021): Jos professori myöntää lisenssin, paras vaihtoehto on rinnakkaislisenssi