Palkkaus

Professorien palkka yliopistoissa perustuu työehtosopimukseen. Henkilökohtaisella sopimuksella voidaan ylittää työehtosopimuksen mukainen palkka.

Yliopistoissa on käytettävissä kaksi arviointijärjestelmää, opetus- ja tutkimushenkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä sekä muuhun henkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä.

1. Tehtäväkohtainen palkanosa

Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävien vaativuustason perusteella. Tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät päävaativuustekijät ovat opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmässä seuraavat:

  • Työn luonne ja vastuu
  • Vuorovaikutustaidot
  • Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Vaativuusarvioinnin suorittaminen:

Uusien tehtävien osalta työnantaja tekee alustavan arvion tehtävän vaativuustasosta. Tehtävän vaativuus arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta siten että tehtävän vaativuutta tarkastellaan ensin henkilön ja hänen esimiehensä välisissä arviointikeskusteluissa, minkä jälkeen esimies tekee ehdotuksen vaativuustasosta arviointiryhmälle. Työnantaja vahvistaa vaativuustason esimiehen ja arviointiryhmän ehdotuksen saatuaan.

Aiemmin arviointiryhmässä arvioitujen uusien tehtävien osalta esimies määrittelee tehtävään aiemmin vahvistetun vaativuustason. Vaativuustaso tulee määritellä työsopimusta solmittaessa. Työnantaja voi vain nostaa esimiehen määrittelemää vaativuustasoa.

Muuttuneiden tehtävien osalta uudelleenarviointia voi esittää esimies, henkilö itse tai häntä edustava luottamusmies. Arvioinnin käynnistämistä tulee pyytää kirjallisesti yksilöiden se, millä tavalla tehtävä on muuttunut sen jälkeen, kun nykyinen vaativuustaso on ensimmäisen kerran vahvistettu ja millä perusteella muutos nostaa tehtävän vaativuutta. Muuttuneena käsitellään myös tehtävää, joka on nykyisen vaativuustason vahvistamisen jälkeen vähitellen kehittynyt vaativammaksi.

Esimies tekee suorittamansa arvioinnin perusteella kirjallisen ehdotuksen vaativuustasosta viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Työnantajan vahvistaessa vaativuustason muuttumisen, palkka maksetaan esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kuukauden alusta lukien, ellei työnantaja osoita muuta ajankohtaa tehtävämuutokselle.

2. Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suorituskategorian ja -prosentin tason perusteella. Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmän pääkriteerit ovat seuraavat:

  • Opetukselliset ansiot
  • Tutkimukselliset ansiot
  • Yhteiskunnalliset ja yliopistoyhteisölliset ansiot

Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointimenettely:

Henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritusprosenttia tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisisissä arviointikeskusteluissa. Työntekijä voi pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista. Työntekijän kanssa käydään arviointikeskustelu 5 vuoden kuluttua edellisestä arviointikeskustelusta. Yliopistoissa määritellään vähintään yksi vuosittainen arviointijakso, jolloin esimiehet suorittavat suoritusarviointeja. Arviointeja voidaan tarpeen mukaan suorittaa muulloinkin kuin arviointijaksojen aikana.

Henkilön tullessa uutena yliopiston palvelukseen maksetaan henkilökohtainen palkanosa sellaisen henkilökohtaisen työsuorituksen ja suoritusprosentin mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään, työkokemustaan ja aikaisempaa suoriutumistaan. Työntekijä voi pyytää arvioinnin suorittamista kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

Henkilökohtaisen palkanosan muuttuessa maksetaan työnantajan vahvistama henkilökohtainen palkanosa arviointijakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli arviointi suoritetaan muulloin kuin arviointijakson yhteydessä, palkka maksetaan esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

3. Takuupalkka

Henkilöllä, jolla on ollut 31.12.2009 oikeus takuupalkkaan, oikeus säilyy niin kauan kuin henkilö on keskeytyksettä saman yliopiston vakinaisessa työsuhteessa. Henkilöllä, joka on takuupalkan käyttöönottoajankohtana ollut määräaikaisessa palvelussuhteessa, on oikeus takuupalkkaan tämän määräajan sekä niin kauan kuin hän jatkaa keskeytyksettä samassa yliopistossa vähintään samalla vaativuustasolla.

4. Vaativuuslisä

Vaativuuslisä voidaan maksaa sellaisissa tehtävissä, joiden vaativuus sijoittuu vaativuustasonsa yläpäähän. Sen suuruus on 50 % laskettuna vaativuustasojen palkkojen erotuksesta ottaen huomioon myös henkilökohtainen palkanosa. Vaativuuslisä koskee opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmässä vaativuustasoja 5-10.

5. Yliopistokohtaiset erillispalkkiot

Yliopistot voivat maksaa omiin päätöksiinsä perustuen erillisiä lisiä ja palkkioita. Kukin yliopisto maksaa päätöksensä mukaisesti akateemisille johtajilleen johtamispalkkioita.

6. Siirtymäsäännökset

Henkilöstön henkilökohtainen palkanosa määräytyy muutetun palkkausjärjestelmän mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Kenenkään henkilökohtainen palkanosa ei laske palkkausjärjestelmän käyttöönoton johdosta.

Maksettu suorituskorotus muuttuu 1.1.2019 alkaen osaksi työntekijän henkilökohtaista palkanosaa.

7. Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimuksella voidaan ottaa käyttöön yliopistojen yleisestä palkkausjärjestelmästä poikkeavia omia sovellutuksia. Näistä sopiminen edellyttää kuitenkin JUKOn hyväksyntää.

Aalto-yliopistolla on oma palkkausjärjestelmänsä, joka poikkeaa jossain määrin YPJ:stä.

8. Palkkaus valtion tutkimuslaitoksissa

Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla, virastotason tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti.

Palkkiosuositukset