Julkisuudessa

Professoreita käytetään asiantuntijoina ja haastatellaan kymmenissä tiedotusvälineissä päivittäin. Professoriliitto pitää tärkeänä, että professori näkyy korkean ammattitaitonsa kautta julkisuudessa – se vaikuttaa liiton ja koko professorikunnan imagoon.

Professorin esiintymiseen julkisuudessa vaikuttavat Professoriliiton laatimat professorin eettiset ohjeet, journalistin ohjeet, Julkisen sanan neuvosto (JSN) ja laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.

Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto

Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.

Haastateltavalla on oikeus saada kommenttinsa tarkistettavaksi, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia.

Tiedotusvälineen on korjattava olennainen asiavirhe viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kuka tahansa voi tehdä Julkisen sanan neuvostolle kantelun tiedotusvälineen julkaisemasta materiaalista. Kantelussa tulee kertoa, mitä Journalistin ohjeiden kohtaa tiedotusväline on kantelijan mielestä rikkonut.

Journalistin ohjeet
Julkisen sanan neuvosto

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

Professorin mahdollisuutta vaatia oikaisua tai vastineen julkaisemista säädellään Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.