Lainsäädännössä

Professoreita työskentelee yliopistoissa noin 2250. Yliopistolain (558/2009) mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Yliopiston tulee asettaa professorin tehtävä julkisesti haettavaksi silloin, kun henkilö otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset määritellään kunkin yliopiston johtosäännössä.

Yliopistolain mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Professoriliiton näkemyksen mukaan professorin valinnassa asiantuntijana voi olla vain professori. Liiton näkemyksen mukaan opiskelijoiden edustaja voi osallistua professorin valinnassa vain opetustaidon arviointiin, ei tieteellisen tai taiteellisen pätevyyden arviointiin.

Yliopisto voi myöntää palveluksessaan olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin arvonimeä (Yliopistolaki 558/2009). Tasavallan presidentti voi myöntää virkaan kuulumattoman professorin arvonimen (Tasavallan presidentin asetus arvonimistä 20.4.2000/381).

Maanpuolustuskorkeakoulun professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja menettelystä professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkaa täytettäessä säädetään puolustusvoimista annetussa laissa.

Tutkimuslaitoksissa työskentelevistä professoreista säädetään ao. tutkimuslaitoksen säännöstössä.

Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat ovat työsuhteessa niihin organisaatioihin, joihin heidän tehtävänsä ovat sijoitettuina.

Yliopistolain tarkoittamia professoreita ovat full professorit. Tämän lisäksi professoreita ovat akatemiaprofessorit ja tutkimusprofessorit.