I offentligheten

Professorer anlitas som experter och intervjuas i tiotals medier varje dag. Professorsförbundet anser det viktigt att professorer med sin avancerade kompetens syns i offentligheten – det inverkar positivt på förbundets och hela yrkeskårens image.

Professorernas framträdanden i offentligheten berörs av Professorsförbundets etiska riktlinjer för professorer, Journalistreglerna, Opinionsnämnden för massmedier (ONM) och lagen om yttrandefrihet i masskommunikatio

Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmedier

Enligt Journalistreglerna har intervjuobjekt rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier.

Intervjuobjekt har rätt att få granska sitt uttalande innan det publiceras, om publiceringstidtabellen tillåter det. Granskningsrätten gäller enbart intervjuobjektets egna uttalanden.

Mediet ska rätta till väsentliga fel utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Vem som helst får anföra klagomål hos Opinionsnämnden för massmedier om material som publicerats av ett medium. I klagomålet ska man redogöra för vilken punkt i Journalistreglerna mediet enligt den klagande har brutit mot.

Journalistreglerna

Opinionsnämnden för massmedier

Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Professorernas möjligheter att kräva rättelse eller publicera genmäle regleras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation.