I lagstiftningen

Omkring 2 250 professorer arbetar vid universiteten i Finland. Enligt universitetslagen (558/2009) ska en professor bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område.

Universitetet ska ledigförklara en professur offentligt när någon anställs i ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare. En professur kan tillsättas genom kallelse när någon som är meriterad kan kallas till professuren eller när den ska tillsättas på viss tid. Till en professur kan genom kallelse utses endast den som obestridligen uppfyller behörighetsvillkoren. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren meddelas i instruktionen för respektive universitetet.

Enligt universitetslagen ska ett utlåtande om behörigheten och meriter hos de sökande och hos dem som kallas till en professur begäras hos minst två sakkunniga före tillsättningen när en person väljs till ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare eller viss tid, minst två år. Professorsförbundet ståndpunkt är att bara en professor kan vara en sådan sakkunnig som anlitas vid tillsättandet av professurer. Förbundets inställning är att en företrädare för de studerande kan tänkas medverka vid valet av professorer endast vid bedömningen av undervisningsfärdigheter, inte vetenskaplig eller konstnärlig behörighet.

Ett universitet kan ge en person som är anställd vid universitetet rätt att använda titeln professor (universitetslagen 558/2009). Republikens president kan bevilja hederstiteln professor, som inte hör till en tjänst (republikens presidents förordning om titlar 20.4.2000/381).

Bestämmelser om professorers och militärprofessorers uppgifter och om förfarandet för tillsättande av professurer, militärprofessurer, biträdande professurer och biträdande militärprofessurer finns i lagen om försvarsmakten.

Bestämmelser om de professorer som arbetar vid forskningsinstitut ges i respektive instituts regelverk.

Akademiprofessorerna och akademiforskarna anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där deras tjänster är placerade.

De professorer som avses i universitetslagen är full professorer. Även akademiprofessorer och forskningsprofessorer är professorer.