Etiska riktlinjer för professorer

Grundvärderingar för professorsarbetet

Professorernas yrkeskår är lika gammal som universitetsväsendet och professorerna har haft och har en central roll som främjare av vetenskap, bildning och kultur. Som medlemmar av det akademiska samfundet värnar professorerna om samhällets bildningsarv, producerar och förmedlar ny kunskap genom att forska och undervisa samt deltar i det konstnärliga skapande arbetet. I sitt arbete försvarar professorerna vetenskapens autonomi samt forskningens och den högre undervisningens frihet, fostrar de studerande att tjäna fosterlandet och mänskligheten, och deltar med sin sakkunskap i samhällets verksamhet.

Etiska riktlinjer

1. Förmedlandet av den vetenskapliga och konstnärliga bildningstraditionen

Professorn förbinder sig att utöka och förmedla det vetenskapliga och konstnärliga bildningsarvet på ett ärligt, omutligt och rättvist sätt, utan att låta ekonomiska, politiska, religiösa eller andra externa intressen utanför vetenskapen och konsten styra hur hen agerar.

2. Genererandet av ny kunskap och konstnärligt skapande arbete

Professorn genererar genom sitt eget arbete ny vetenskaplig kunskap och deltar i det konstnärliga skapande arbetet, styrd av sanningen och kritiskt tänkande. Professorn främjar genom sitt eget agerande högkvalitativ vetenskap och konst, vetenskapens offentlighet och tillvägagångssätt som följer god vetenskaplig praxis.

3. Vetenskapens och det konstnärliga arbetets autonomi

Professorns arbete styrs av entusiasm och en vilja att förstå och tolka verkligheten och att förmedla forskningsresultaten vidare. Vid fullgörandet av det övergripande ansvar för att utveckla den egna vetenskapsdisciplinen som ingår i uppgiften låter professorn inte ekonomiska, politiska eller ideologiska synpunkter definiera forskningens utgångspunkter eller resultat och inte heller publiceringen av resultaten. Professorn tiger inte om utgångspunkterna för och resultaten av sin forskning ens under påtryckning.

4. På forskning grundad högsta undervisning

Professorn får de studerande att tillägna sig ett vetenskapligt sätt att tänka och närma sig frågor, att tillämpa det och att kritiskt utvärdera informationen från olika källor. Professorn bemöter studerandena jämlikt, opartiskt och uppmuntrande i samband med handledning och undervisning. Professorn förmedlar på forskning grundad kunskap till de studerande och ser till att tillförlitlig kunskap får spridning och att den är fritt tillgänglig även i samhället.

5. Kollegialitet och medlemskap i det akademiska samfundet

Professorn är medlem av det globala vetenskapssamfundet. I deltagandet i vetenskapliga debatter bemöter professorn övriga forskare med aktning och erkänsla för deras meriter, oberoende av eventuella vetenskapliga meningsskiljaktigheter som kan råda mellan parterna. Som medlem av ett forskningssamfund agerar professorn öppet, omsorgsfullt och ärligt och behandlar medlemmarna i arbetsgemenskapen med respekt. Som ledare är professorn sporrande, stöder jämställdhet och jämlikhet, motverkar diskriminering samt främjar förutsättningarna för det grundläggande akademiska arbetet och arbetsgemenskapens välbefinnande.

6. Interaktion med samhället

Professorn deltar med stöd av och inom ramarna för sin sakkunskap i den samhälleliga debatten och främjar växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

7. Upprätthållandet av yrkeskompetens och personlig utveckling

Professorn ska upprätthålla sina kunskaper och sin expertis och mångsidigt utveckla sig själv i vetenskapligt forskningsarbete eller konstnärlig verksamhet, i undervisning, ledarskap och i förmågan att interagera med samhället.

Dessa regler (i finsk version) har fastställts av Professorsförbundets fullmäktige 25.11.2022