Professori julkisuudessa

Professoreita käytetään asiantuntijoina ja haastatellaan kymmenissä tiedotusvälineissä päivittäin. Professoriliitto pitää tärkeänä, että professori näkyy korkean ammattitaitonsa kautta julkisuudessa – se vaikuttaa liiton ja koko professorikunnan imagoon.

Professorin esiintymiseen julkisuudessa vaikuttavat Professoriliiton laatimat professorin eettiset ohjeet, journalistin ohjeet, Julkisen sanan neuvosto (JSN) ja laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.

Professorin eettiset ohjeet

Professorin tulee noudattaa Professoriliiton hyväksymiä eettisiä ohjeita tiedon välittämisessä ja kaikessa julkisessa esiintymisessä. Professorin työn tärkeimpiä arvolähtökohtia ovat tieteen autonomian korostaminen sekä vapaa-seen tutkimukseen perustuvan tiedon ja inhimillisen ymmärryksen lisääminen omalla tieteenalalla, tiede- ja taideyhteisössä sekä koko yhteiskunnassa. Professoreilla on keskeinen rooli sivistyksen ylläpitämisessä. Professorit edistävät toiminnassaan näiden arvolähtökohtien toteutumista.

Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto

Journalistin ohjeiden mukaan tiedon antajan tulee ennakolta saada tietää, missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen antamansa tieto julkaistaan. Hänelle tulee myös selvittää, aiotaanko tieto julkaista hänen nimellään, vai onko se tarkoitettu jutun tausta- tai muuksi aineistoksi. Julkisuuteen tulevien tietojen tarkistamisesta on sovittava yleensä viimeistään tietoja luovutettaessa.

Professorilla on näiden ohjeiden mukaan oikeus vaatia oikaisua tai vastineen julkaisemista, mikäli viestitetyssä tiedossa on virhe, se on puutteellinen tai se on esitetty väärässä asiayhteydessä siten, että se synnyttää väärän käsityksen alkuperäisestä tiedosta. Oikaisulla tarkoitetaan tiedotusvälineessä julkistetun virheellisen asiatiedon korjaamista. Vastineella tarkoitetaan arvostelun tai loukkauksen kohteeksi joutuneen oikeutta vastata julkistettuun tietoon.

Julkisen sanan neuvostolle (JSN) voi tehdä kantelun, mikäli alkuperäinen tieto on viestitetty virheellisessä tai puutteellisessa muodossa tai väärässä asiayhteydessä eikä oikaisemisessa tai vastineen julkaisemisessa noudateta journalistin ohjeita. 

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

Professorin mahdollisuutta vaatia oikaisua tai vastineen julkaisemista säädellään Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä