Professorin eettiset ohjeet

Professorin työn arvolähtökohdat

Tiedeyhteisön perusarvoja ovat tieteen perinnön vaaliminen sekä uuden tiedon tuottaminen, tieteellisen tutkimuksen autonomia, tutkimustulosten totuudellisuus ja julkisuus sekä tiedon jatkuva kriittinen arvioiminen. 

Professorin työn tärkeimpiä arvolähtökohtia ovat tieteen autonomian korostaminen sekä vapaaseen tutkimukseen perustuvan tiedon ja inhimillisen ymmärryksen lisääminen omalla tieteenalalla, tiede- ja taideyhteisössä sekä koko yhteiskunnassa. Professoreilla on keskeinen rooli sivistyksen ylläpitämisessä. Professorit edistävät toiminnassaan näiden arvolähtökohtien toteutumista.

Eettiset ohjeet

1 Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus 
Professori on lahjomaton, rehellinen ja oikeudenmukainen. Hän kantaa vastuun toiminnastaan. 

2 Totuudellisuus, kriittisyys ja avoimuus 
Professorin työn keskeinen tehtävä on tieteellisen tiedon tuottaminen, jossa hän noudattaa totuudellisuutta, kriittisyyttä ja avoimuutta. Tieteellisessä työssään professori noudattaa tutkimuseettisiä menettelytapoja. 

3 Tutkimustiedon julkisuus 
Professori välittää tutkimuseettisesti tuotettua tietoa opetuksessaan. Professori huolehtii siitä, että tieteelliseen tutkimukseen perustuva tieto välittyy yhteiskunnassa vapaasti. 

4 Tasa-arvo ja kannustus opiskelijoiden koulutuksessa 
Professori kohtelee opiskelijoita tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja kannustavasti. Hän antaa opiskelijoille parasta mahdollista opetusta ja ohjausta. 

5 Kunnioittava kollegiaalisuus 
Professori suhtautuu kunnioittavasti työyhteisönsä jäseniin. 

6 Kannustavuus ja asiallisuus johtajuudessa 
Johtajana toimiessaan professori on kannustava ja tasapuolinen työyhteisön jäseniä kohtaan. Professori edistää johtamistoiminnassaan työyhteisön hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

7 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
Professori edistää tiedeyhteisön vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa.

8 Ammattitaidon ylläpitäminen ja itsensä kehittäminen
Professori ylläpitää ja kehittää pätevyyttään tieteellisessä tutkimuksessa tai taiteellisessa toiminnassa, opetuksessa, johtamistehtävissä ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.


Hyväksytty Professoriliiton valtuustossa 21.4.2012