Professoriliiton osasto

Taideyliopiston osasto

Säännöt

Professoriliitto-Professorsförbundet r.y:n Taideyliopiston osaston säännöt

Nimi ja kotipaikka

1. Professoriliiton sääntöjen 7. pykälän mukaisesti muodostetun osaston nimi on Professoriliitto-Professorsförbundet r.y:n Taideyliopiston osasto. Näissä säännöissä käytetään Professoriliitosta nimitystä liitto.

Toiminnan tarkoitus

2. Osaston tarkoituksena on yhdistää Taideyliopistossa toimivat liiton jäsenet yhteistoimintaan liiton säännöissä määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto

3. 

 • hoitaa liiton jäsenkunnan paikallista edunvalvontaa

 • kehittää ja edistää professorien ammatillista järjestäytymistä,

 • edustaa omalla toimialueellaan jäsenkuntaa,

 • tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja,

 • järjestää kokouksia, koulutus-, esitelmä-, neuvottelu- ja virkistystilaisuuksia,

 • levittää jäsenkunnalle tarkoitettuja tiedotteita ja julkaisuja,

 • huolehtii tiedotusmateriaalin toimittamisesta liiton hallitukselle,

 • hoitaa alueellaan jäsenhankinnan,

 • nimeää ehdokkaat liittovaltuuston vaaliin,

 • osallistuu luottamusmiesvaalien järjestämiseen

Jäsenyys

4. Osaston jäsenenä voi olla vain liiton varsinainen jäsen.

Toiminnan rahoittaminen

5. Osasto ei kanna jäsenmaksuja. Toimintaansa varten osasto saa varoja liitolta tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta.

Toimielimet

6. Osaston ylintä päätäntävaltaa käyttää osaston kokous ja toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Osaston kokoukset

7. Osaston kevätkokous pidetään johtokunnan kutsusta toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun liiton hallitus tai osaston johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 osaston jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityisen asian käsittelemistä varten.

Osaston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetetyllä kutsulla, missä myös ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle vuorokautta ennen kokousta. Kutsun lähettämistavasta päättää johtokunta.

Kevätkokouksessa

 • käsitellään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • valmistellaan asioita liiton valtuuston kevätkokousta varten
 • tehdään esityksiä hallitukselle liiton valtuustossa käsiteltäviksi asioiksi.

Tämän lisäksi joka toinen vuosi

 • valitaan osaston ehdokkaat liiton varsinaisessa kokouksessa pidettävään liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaaliin,
 • käsitellään liittokokoukselle esitettävät asiat

Syyskokouksessa

 • valitaan osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet,
 • valmistellaan asioita liiton valtuuston syyskokousta varten.

Johtokunta

8. Johtokuntaan valitaan 5 jäsentä, joiden tulee edustaa Taideyliopiston kolmea eri akatemiaa. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja yhteyspäällikön.

9. Johtokunnan tehtävänä on

 • toimia yhdyssiteenä osaston jäsenkunnan ja liiton hallituksen välillä sekä edistää liiton tarkoitusperien saavuttamista,
 • edustaa osastoa,
 • toimeenpanna osaston kokousten päätökset sekä liiton hallituksen osastolle osoittamat tehtävät,
 • kutsua kokoon osaston kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 • laatia toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja lähettää se vuosikokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi liiton hallitukselle,
 • tehdä liiton toimintaa koskevia aloitteita liiton hallitukselle ja liittokokoukselle,
 • saattaa jäseniä koskevat tiedotukset ja ilmoitukset osaston jäsenkunnan tietoon.

Yhteyspäällikkö

10. Osaston johtokunta asettaa yhteyspäällikön vastaamaan jäsenhankinnasta ja järjestövalmiudesta.

Nimen kirjoittaminen

11. Osaston nimen kirjoittavat osaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

Yleisiä määräyksiä

12. Osaston toimintavuosi on kalenterivuosi.

Osaston ja sen johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa, muuten puheenjohtajan ääni.

13. Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 2/3 kaikista osaston kokouksessa annetuista äänistä.

Päätökseen, jossa osaston toiminta ehdotetaan lopetettavaksi, vaaditaan vähintään 2/3 kaikista osaston kokouksessa annetuista äänistä ja päätöksen vahvistamiseen aikaisintaan kuukauden kuluttua seuraavassa kokouksessa samanlainen äänten enemmistö.

Sääntöjen muutokset sekä osastojen yhtymiset tai toisistaan eroamiset on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäviksi. 

14.Osaston lopettaessa toimintansa luovutetaan sen hallinnassa oleva liiton omaisuus liitolle tai mikäli sekin on purettu, menetellään kuten liittokin omaisuutensa kanssa.

15. Osaston toiminnassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.

 

Hyväksytty Professoriliiton Taideyliopiston osaston perustavassa kokouksessa      1.10.2012