Stadgar

Professoriliitto – Professorsförbundet r.y.

Namn och hemort

1.

Föreningens namn är Professoriliitto-Professorsförbundet r.y. I dessa stadgar benämns föreningen förbundet. Förbundets hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde är hela Finland.

Förbundets syfte, verksamhetens form

2.

Förbundet avser att vara ett professionellt samarbetsorgan och en arbetsmarknadsorganisation för lärare och forskare vid de i universitetslagen uppräknade universiteten och högskolorna, vid Försvarshögskolan och forskningsinstituten. Förbundets syfte är att bevaka och främja förbundsmedlemmarnas gemensamma ekonomiska, sociala och andra förmåner i samband med anställningsförhållandet, att främja dessa medlemmars vetenskapliga och professionella strävanden samt att höja och bevara medlemmarnas samhällsställning och prestige.

Förbundet främjar den forskning som bedrivs vid universitet och i forskningsinstitut samt den undervisning som där ges, övervakar forskningens och undervisningens frihet samt arbetar för bibehållande och förbättrande av förutsättningarna för forskning och undervisning; vidare driver förbundet på kontinuerlig utveckling av högskoleväsendet samt verkar för främjande av interaktionen mellan den vetenskapliga gemenskapen och samhället i allmänhet.

För att uppnå dessa syften gör förbundet framställningar och tar initiativ, ger utlåtanden, anordnar kurser, debatter och informationsmöten, bedriver samarbete med andra organ i forsknings- och undervisningsbranschen, idkar publikations- och förlagsverksamhet, verkar till stöd för forskning i förbundets intressen genom att ge ut stipendier samt företräder sina medlemmar och ingår för deras räkning arbetsmarknadsöverenskommelser.

Förbundet får gå med som medlem i sådana inhemska och internationella organ och instanser, som medverkar till att förbundet uppnår sina mål.

Medlemmar

3.

Medlemmarna i förbundet kan vara ordinarie medlemmar, understödsmedlemmar eller hedersmedlemmar.

Till ordinarie medlem kan ansluta sig en professor vid universitet eller högskola, en forskare eller lärare med motsvarande ställning, eller en registrerad förening vars syften är snarlika förbundets syften. Ordinarie medlemmar ska godkännas av förbundets styrelse; föreningar som söker ordinarie medlemskap måste dock godkännas av förbundsfullmäktige. De uppnådda medlemsförmånerna består, även om stadgarna ändras.

Till understödsmedlem kan antas en person eller ett samfund med rättskapacitet, som utgör ett stöd för undervisningen eller forskningen vid ett universitet. Understödsmedlemmar godkänns av förbundets styrelse.

Till hedersmedlem kan kallas en person som avsevärt har främjat förbundets syften. Kallelsen görs av fullmäktige på förslag av styrelsen.

Utträde och uteslutning av medlem

4.

En medlem kan utträda ur förbundet med skriftligt meddelande om saken till förbundets styrelse eller dess ordförande, eller med muntlig anmälan som tas till protokollet under ett förbundsmöte. Utträdet träder i kraft när trettio dagar gått från meddelandet eller anmälan. En medlem som utträder förlorar alla sina rättigheter i förbundet.

Förbundets styrelse kan besluta att utesluta en medlem, som handlar på ett sätt som strider mot föreningens syften, som underlåter att följa beslut av förbundets organ eller som inte betalar medlemsavgift resp. avgift till understödsfonden. Medlemmen har rätt att föra uteslutningsbeslutet till prövning av förbundets fullmäktige, genom att inge ett skriftligt rättelseyrkande till förbundets styrelse inom trettio dagar från delgivningen av uteslutningsbeslutet.

Medlemsavgifter och avgifter till understödsfonden

5.

Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar ska betala den medlemsavgift resp. understödsfondsavgift som fullmäktiges höstmöte årligen fastställer för ifrågavarande medlemskategori. Understödsfondsavgiftens belopp får högst vara lika stort som den årliga medlemsavgiftens belopp.

Styrelsen har rätt att helt eller delvis befria en medlem från medlemsavgift och understödsfonds-avgift, av orsaker som att medlemmen är arbets- eller tjänsteledig, arbetar som forskare utomlands, är sjukledig eller av annan motsvarande orsak.

Hedersmedlemmar betalar inte medlems- eller understödsfondsavgift.

Förbundets organ

6.

De organ som fattar beslut på förbundets vägnar är förbundsmötet och förbundsfullmäktige. Det exekutiva organet är förbundets styrelse.

Styrelsen kan för specifika uppdrag tillsätta permanenta utskott eller temporära kommittéer, som är underställda styrelsen och skall bistå denna.

Avdelningar

7.

Med tanke på förbundets interna funktioner är förbundet uppdelat i avdelningar, oregistrerade föreningar som företräder enskilda universitet eller universitetsgrupperingar.

En avdelning med rikstäckning kan också grundas för sådana förbundsmedlemmar som inte kan ansluta sig till avdelningarna för specifika universitet. En rikstäckande avdelning kan bara grundas om denna kommer att ha minst 30 medlemmar.

En medlem kan bara höra till en avdelning. En ordinarie medlem med universitetsanställning antas höra till det universitet som är medlemmens arbetsgivare, om inte medlemmen anmäler något annat.

8.

Varje avdelning ska insända sina stadgar till förbundets styrelse för godkännande. Förbundsstyrelsen kan ge en avdelning uppdrag som gäller regional bevakning av medlemskårens intressen.

Förbundsmöten

9.

Förbundet håller ordinarie möte vartannat år, tidigast i oktober och senast före utgången av december. Styrelsen utfärdar kallelse till mötet med e-post eller brev som tillsänds varje medlem, minst två veckor före mötets datum.

På förbundsmötet har varje ordinarie medlem rösträtt. Varje närvarande medlem har rätt att på mötet avge sin egen röst och därtill rösta för upp till fem medlemmar med stöd av fullmakt. Ingen får dock rösta med mer än en femtedel av det sammanräknade, på mötet företrädda röstetalet.

Understöds- och hedersmedlemmar har rätt att närvara vid mötet och att yttra sig där, men inte rösträtt. Mötet utser bland de närvarande en mötesordförande och övriga funktionärer som behövs för mötet.

Ett extra förbundsmöte ska sammankallas, förutom på initiativ av styrelsen, ifall minst 1/10 av förbundets ordinarie medlemmar eller minst 1/10 av förbundets samtliga medlemmar skriftligen ber styrelsen om detta, för behandling av ett eller flera, i begäran nämnda specifika ärenden. Styrelsen utfärdar kallelse till mötet med e-post eller brev som tillsänds varje medlem, minst två veckor före mötets datum.

På beslut av styrelsen får man delta i ett förbundsmöte med hjälp av en dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

Ärenden som behandlas under ordinarie förbundsmöte

10.

Det ordinarie förbundsmötet

 • behandlar årsberättelserna som beretts av styrelsen
 • utser ordförande och vice ordförande för förbundsfullmäktige samt de ordinarie ledamöterna i fullmäktige jämte ersättare, och
 • behandlar övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden.

Fullmäktige

11.

Årligen ska fullmäktige hålla ett vårmöte före utgången av juni, och ett höstmöte tidigast i oktober och senast före utgången av december. Styrelsen utfärdar kallelse till fullmäktigemöte i e-post som tillsänds varje ledamot av fullmäktige, senast två veckor före mötets datum.

Fullmäktige har en ordförande och en vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare. Ledamöterna i fullmäktige väljs så att det från varje avdelning utses en ordinarie ledamot, envar med två personliga ersättare, för varje påbörjat hundratal (100) förbundsmedlemmar i avdelningen.

Fullmäktiges ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare ska vara ordinarie medlemmar i förbundet. Om fullmäktiges ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamot eller ersättare väljs till ordförande, vice ordförande eller ordinarie ledamot i förbundets styrelse kan den personen inte samtidigt inneha uppgifter i fullmäktige.

Ledamöterna i fullmäktige utses på ordinarie förbundsmöte för två år i taget.

Fullmäktige är beslutfört när minst 1/3 av ledamöterna – eller deras ersättare – är närvarande.

Extra fullmäktigemöte sammankallas, förutom på initiativ av styrelsen, om minst 1/3 av fullmäktigeledamöterna till styrelsen inlämnar skriftligt önskemål om detta, för behandling av ett eller flera, i önskemålet angivna ärenden.

Sammankallningen av ett extra fullmäktigemöte sker senast sju dagar före mötets datum, med e-post som tillsänds varje ledamot i fullmäktige. Om mötet ska fatta beslut om inledning eller avslutande av strejk eller annan arbetskonflikt, eller om andra ytterst brådskande ärenden, får kallelsen till möte dock ske minst dagar före mötet, på ovan nämnt sätt.

På beslut av styrelsen får man delta i ett fullmäktigemöte med hjälp av en dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

Fullmäktige kan besluta om att företa en konsultativ medlemsomröstning bland förbundets medlemmar.

Ärenden som behandlas av fullmäktige

12.

Förbundsfullmäktige har beslutsrätt i alla frågor som inte enligt dessa stadgar måste avgöras av förbundsmötet.

Fullmäktige fattar beslut om inledande av strejk eller arbetskonflikt. Fullmäktige kan även, på villkor som definieras av fullmäktige, till styrelsen delegera beslut om inledande av strejk eller arbetskonflikt. När fullmäktige fattar beslut om inledande av strejk eller arbetskonflikt, kan fullmäktige samtidigt bestämma att beslutet om att avsluta strejken eller arbetskonflikten också måste fattas av fullmäktige.

Vid fullmäktiges vårmöte

 • behandlas den av styrelsen uppgjorda berättelsen över förbundets verksamhet under det föregående året
 • fattas för varje period beslut om antalet styrelseledamöter och antalet vice ordförande
 • presenteras revisorns och verksamhetsgranskarens utlåtanden
 • fastställs bokslutet och beslut fattas om ansvarsfrihet, samt
 • behandlas eventuella övriga, av styrelsen beredda ärenden, samt ärenden som senast en månad före mötet av minst fem
 • medlemmar eller avdelningar inlämnats till förbundsstyrelsen för behandling i fullmäktige.

Vid fullmäktiges höstmöte

 • fastställs medlemsavgifterna och understödsfondsavgifterna för följande år
 • fastställs arvodena till personer på förbundets förtroendeposter, mötesarvoden och ersättningar för resekostnader samt besluts om revisorns och verksamhetsgranskarens arvoden
 • utses en ordförande och en eller flera vice ordförande i förbundets styrelse, dessa kallas förbundets ordförande resp. förbundets vice ordförande
 • utses ordinarie ledamöter jämte ersättare
 • fastslås en ekonomisk plan, med motiveringar, för följande verksamhetsår
 • utses en revisor och revisorssuppleant samt en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren för följande verksamhetsår
 • godkänns den av styrelsen uppgjorda planen för utveckling av förbundets verksamhet under det kommande året, och
 • behandlas eventuella övriga, av styrelsen beredda ärenden, samt ärenden som senast en månad före mötet av minst fem medlemmar eller avdelningar inlämnats till förbundsstyrelsen för behandling i fullmäktige.

Styrelsen

13.

Förbundets styrelse består av en ordförande och 1–2 vice ordförande samt av minst sex (6) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter, samt personliga ersättare för var och en av de ordinarie ledamöterna, som alla utses för en tvåårsperiod. Ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare ska vara ordinarie medlemmar i förbundet.

Det är fullmäktiges höstmöte som ska utse ordföranden, vice ordföranden/ vice ordförandena och de övriga ordinarie ledamöterna i styrelsen samt dessas ersättare.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden / vice ordförandena står varje år hälften av de ordinarie ledamöterna, jämte deras ersättare, i tur att avgå. När styrelsens storlek ändras företas en lottning om vilka som först står i tur att avgå.

En ordinarie styrelseledamots, ordförandens och vice ordförandens sammanräknade mandat kontinuerligt på samma post får högst vara sex (6) år.

Om en styrelseordförande, vice ordförande, en övrig ordinarie ledamot eller en ersättare avgår eller avsätts under pågående mandatperiod, ska närmast följande fullmäktigemöte tillsätta en person på den avgångna personens post för den återstående mandatperioden.

14.

Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande eller vice ordförande, om de anser det befogat, eller när minst två styrelseledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutför om dess ordförande, eller vid förfall för ordföranden dess vice ordförande, och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. När ordföranden är närvarande jämställs en vice ordförande med styrelsens övriga ledamöter då styrelsens beslutförhet konstateras.

Styrelsens uppgifter

15.

Styrelsen har den verkställande makten i förbundet.

Styrelsen uppgifter är att

 • bereda ärenden för behandling vid förbundets och fullmäktiges möten samt att sammankalla sådana möten
 • vid behov tillsätta en valkommitté för att bereda personvalen under förbundets möten
 • verkställa de beslut som fattats under mötena
 • förvalta förbundets ekonomi och egendomar och att redovisa förvaltningsåtgärderna inför fullmäktiges vårmöte
 • sammanställa de årsberättelser som ska presenteras inför förbundsmötena och fullmäktiges vårmöte
 • till fullmäktiges höstmöte uppgöra en ekonomiplan för det kommande året och en plan för utvecklingen av förbundets verksamhet
 • fatta beslut om godkännande eller förkastande av arbetsmarknadsavtal, dock så att besluten om inledande av strejk eller arbetskonfliktåtgärd fattas av fullmäktige, ifall fullmäktige inte har gett styrelsen rätt att besluta i frågan
 • fatta beslut om att avsluta en strejk eller en arbetskonflikt, ifall inte fullmäktige har förbehållit sig rätten att göra detta.

Funktionärer

16.

Styrelsen inrättar befattningar inom förbundet och bestämmer funktionärernas arbetsuppgifter. Styrelsen får anställa och avskeda funktionärer och bestämma deras avlöning. Styrelsen kan också inrätta förtroendeuppdrag inom förbundet.

Firmateckning

17.

Förbundets firmatecknare är förbundets ordförande och vice ordförande tillsammans, eller en av dessa / tillsammans med verksamhetsledaren eller en av styrelsen utsedd funktionär.

Medelanskaffning

18.

Förutom med avgifter som inflyter från medlemmarna kan förbundet utöka sin förmögenhet med mottagning av donationer, penninginsamlingar, lotterier och anordnande av fester.

Med beslut av förbundsfullmäktige kan förbundet grunda fonder och stiftelser. Förbundet får förvärva och äga fastigheter och aktier.

Verksamhets- och räkenskapsår

19.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna måste överlämnas till revisorn och verksamhetsgranskaren före den 15 mars. Revisionsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen ska inges till styrelsen två veckor före fullmäktiges vårmöte.

Stadgeändringar

20.

Ändringar i dessa stadgar ska göras av förbundsmötet, med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Dessförinnan ska stadgeändringarna behandlas av ett fullmäktigemöte.

Upplösning av förbundet

21.

Beslut om upplösning av förbundet fattas av två förbundsmöten med minst en månads intervall, med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna under vartdera mötet. Innan ett förslag om upplösning av förbundet tas upp under ett förbundsmöte, ska det ha behandlats under ett fullmäktigemöte.

När förbundet läggs ned ska dess tillgångar utnyttjas på ett sätt som överensstämmer med förbundets syften, enligt vad som bestäms av det sista förbundsmötet.

Allmänna stadganden

22.

Över förbundsmötena, fullmäktigemötena och styrelsemötena ska föras protokoll, som vederbörligen justeras och arkiveras.

Besluten under mötena sker med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. Om rösterna faller jämnt är ordförandens röst avgörande. Om minst två medlemmar det kräver, måste omröstning ske med slutna sedlar. Om rösterna i detta fall utfaller jämnt, avgörs resultatet med lottning.

På mötena iakttas en arbets- och valordning som godkänts av fullmäktige.

Dessa stadgar har 14.10.2022 införts i föreningsregistret.