Eläkkeelle

Niihin yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.1980, sovelletaan valtion eläkelakia. Muihin yliopistojen palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan työntekijän eläkelakia (395/2006).

Minkä ikäisenä eläkkeelle?

Vuodesta 2005 alkaen eläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68-vuotiaana oman valinnan mukaan. Ennen eläkeuudistusta (31.12.2004) voimassa olleet yksilölliset eläkeiät ja valitut eläkeiät pysyvät voimassa vuoden 2005 jälkeenkin. Professorien henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee 63 ja 65 ikävuoden välillä. Mikäli eläkkeelle jää 63-vuotiaana ennen henkilökohtaista eläkeikää, vuoteen 1995 mennessä karttunutta eläkettä vähennetään.

Professoreiden eroamisikä on 68 vuotta, mutta siitä voidaan poiketa ylöspäin molemminpuolisella sopimuksella.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikää nostetaan 1.1.2017 alkaen 3 kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden. Vastaavasti yläikärajaa nostetaan 70 ikävuoteen, josta tulee myös eroamisikä. 

Jorma Virkkala: Vanhuuseläkkeelle, mutta milloin?

Eläkkeen karttuminen

Työeläkettä karttuu kaikista työansioista ikävälillä 18–68 vuotta. Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisista sosiaalieduista, vanhempainpäivärahasta, kotihoidontuesta ja opiskelusta.
Työeläkkeen määrään vaikuttavat vuosiansiot ja ikään sidottu karttumisprosentti. Karttumisprosentti on luku, joka ilmaisee, kuinka paljon palkasta tai työtulosta karttuu eläkettä.
Eläkettä karttuu kunkin vuoden ansioista eri ikäkausina seuraavasti:

  • 18-52 –vuotiaat 1,5%
  • 53-62 –vuotiaat 1,9%
  • 63-68 –vuotiaat 4,5%

Sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista (esim. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta) karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuotta kohti. Vanhuuseläkkeen rinnalla hankituista työansioista karttuu uutta eläkettä iästä riippumatta 1,5 prosenttia.

Työeläkkeen määrällä ei ole ylärajaa.

Ennen 1.1.1980 syntyneiden yliopistojen palveluksessa olevien eläkeasioita hoitaa Keva, puh. 020 614 2837.  Vuonna 1980 tai sen jälkeen syntyneiden yliopistojen työntekijöiden eläkeasioita hoitaa Eläke-Varma, puh. 010 192 079 (eläkehakemukset), 010 192 068 (eläkeneuvonta). 

Vuoden 2017 alusta siirrytään kaikkien osalta yhteen karttumaprosenttiin eli 1,5. Jos henkilö ei käytä oikeuttaan vanhuuseläkkeeseen (65-vuotiaana), karttunutta eläkettä tarkistetaan 0,4 % lykkäyskorotuksella jokaista lykkäyskuukautta kohti.

Varttuneen apuraha eläkkeeksi

Vuoteen 1997 saakka varttuneille tieteenharjoittajille myönnettiin apuraha. Vuonna 1997 siirryttiin palvelussuhdepohjaiseen järjestelmään, jossa varttunut tutkija on palvelussuhteessa taustayhteisöönsä eli yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

Vaikka varttuneen tieteenharjoittajan apurahakausi ei sinänsä oikeuta lakisääteiseen eläkkeeseen, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää erivapauden. Erivapautta haettaessa tulee osoittaa, että apurahakauden hyväksi lukemisella on merkitystä ennen 1.1.2005 karttuneen eläkkeen suuruuteen. Osoittaminen tapahtuu Kevan eläkelaskelmalla. Keva toimittaa eläkelaskelman pyynnöstä.

Alla valmis kirjepohja, jota jäsenet voivat käyttää laatiessaan valtiovarainministeriölle asiaa koskevaa pyyntöä. 

Eläkkeelle jäävät voivat jatkaa Professoriliiton jäsenenä. Jäsenmaksu on 100 euroa/vuosi (v. 2018).

Eläkelaskuri

Kevan sivut

Eläketurvakeskuksen sivut

Työeläke.fi