Pension

På före 1.1.1980 födda personer i de nya universitetens tjänst tillämpas pensionslag för den offentliga sektorn. För övriga anställda vid de nya universiteten tillämpas lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Vid vilken ålder går man i pension?

Din lägsta pensionsålder för ålderspension påverkas av ditt födelseår. Personer födda 1954 och tidigare har kunnat gå i pension när de fyllt 63 år. Pensionsåldern för personer födda 1955 och senare stiger med tre månader per födelseår från 63 år tills den lägsta pensionsåldern är 65 år. Om du är född 1965 eller därefter knyts din pensionsålder till din förväntade livslängd.

De individuella pensionsåldrar och valda pensionsåldrar som gällde före pensionsreformen (31.12.2004) är i kraft även efter 2005. Professorernas personliga pensionsålder varierar mellan 63 och 65 år. Om man går i pension som 63-åring före den personliga pensionsåldern minskas den pension som intjänats före 1995.

För personer födda 1957 och tidigare är avgångsåldern 68 år, för personer födda 1958–1961 är den 69 år och för personer födda 1962 och därefter 70 år. Detta innebär att anställningsförhållandet automatiskt upphör utan uppsägning och uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad när den anställda uppnår sin avgångsålder, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att anställningsförhållandet fortsätter.

Arbetspension.fi

Partiell förtida ålderspension

Stipendier till längre hunna ger pension

Fram till år 1997 beviljades stipendier till längre hunna forskare. Åt 1997 övergick man till ett arbetsavtals-baserat system, enligt vilket en längre hunnen forskare har arbetsavtal med bakgrundssamfundet, m.a.o. ett universitet eller ett forskningsinstitut.

Trots att en stipendieperiod som längre hunnen forskare inte som sådan ger rätt till lagstadgad pension, kan finansministeriet på ansökan bevilja dispens. I dispensansökan ska det visas att tillgodoräknandet av stipendieperioden inverkar på storleken av den pension som intjänats före 1.1.2005.

Nedan finns ett färdigt underlag till ett brev som medlemmarna kan använda sig av när de tillskriver finansministeriet i detta ärende.

Pensionärer kan fortsätta som medlem i Professorsförbundet. Medlemsavgiften är 120 euro/år (2023).

Meddela Professorsförbundet att du går i pension: professoriliitto (at) professoriliitto.fi

Emerita-/emeritusprofessorer vid universiteten