Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksut vuonna 2017

Perusjäsenmaksu 

0,9 % veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 100 €/vuosi.* 

AKAVAlaiseen liittoon kaksoisjärjestäytyneet 

0,6 % veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.* 

Edellyttää jäsenyyttä myös jossakin seuraavista akavalaisista liitoista: 

Agronomiliitto
Luonnontieteiden akateemiset LAL 
Metsänhoitajaliitto 
Suomen Ekonomiliitto 
Suomen Eläinlääkäriliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen Kirkon Pappisliitto 
Suomen Lakimiesliitto 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Psykologiliitto 
Suomen Puheterapeuttiliitto 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL 

*Perittäessä prosenttiperusteista (0,9 %, ja 0,6 %) jäsenmaksua huomioon otetaan vain työhtosopimusjärjestelmään perustuvat ja siitä johtuvat palkkiot. 

Alennetut jäsenmaksut (myönnetään asianomaisen ilmoituksen perusteella) 

  • Eläkeläiset 100 €/vuosi. Peritään omasta virasta eläkkeelle jäämistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
  • Osa-aikaeläkeläisiltä jäsenmaksu peritään palkkatulosta prosenttiperusteisen jäsenmaksun tapaan. 
  • Ulkomailla olevat 150 €/vuosi (mikäli ei saa kotimaasta palkkaa).
  • Palkattomalla äitiysvapaalla, palkattomalla vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla olevat 150 €/vuosi.
  • Muulla palkattomalla työvapaalla olevat 150 €/vuosi.
  • Liiton kollektiivisen edunvalvonnan ulkopuolelle siirtyneet 200 €/vuosi (= siirtyneet pois yliopisto- tai tutkimuslaitossektorilta esim. yksityisen työnantajan palvelukseen tai yksityisyrittäjäksi). 
  • Työttömyyspäivärahalla ja vuorotteluvapaalla olevat 92,40 €/vuosi 

Yllä olevista jäsenmaksuista hallitus voi erityisistä syistä, kuten pitkäaikaisen sairauden johdosta, myöntää hakemuksesta osittaisen tai täyden vapautuksen.