Medlemsavgifter

Basmedlemsavgift 2024

0,9 % av den lön som är underkastad förskottsinnehållning av skatt, dock minst 120 €/år*.

Dubbel facklig anslutning inom AKAVA

0,6 % av den lön som är underkastad förskottsinnehållning av skatt

Förutsätter även medlemskap i någon av följande förbund inom AKAVA:

Agronomförbundet
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia
Finlands Ekonomer
Finlands Veterinärförbund
Finlands Farmaciförbund
Finlands Fysioterapeuter
Finlands Tandläkarförbund
Finlands kyrkas prästförbund
Finlands Läkarförbund
Finlands Psykologförbund
Finlands Talterapeutförbund
Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA)
Juristförbundet
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Teknikens Akademikerförbund (TEK)

*Vid uppbörd av procentbaserad medlemsavgift (0,9 % ja 0,6 %) beaktas endast arvoden som grundar sig på eller beror på kollektivavtalssystemet.

Nedsatta medlemsavgifter (beviljas utifrån vederbörandes anmälan)

  • Pensionärer 120 €/år. Uppbärs fr.o.m. början av den andra månaden av pensionstid (dvs. 1 månad fritt). För deltidspensionerade uppbärs en medlemsavgift av löneinkomsten liksom för den procentbaserade medlemsavgiften.
  • Vistelse utomlands 200 €/år (ifall ingen lön från Finland).
  • Moderskapsledighet utan lön, föräldraledighet utan lön och vårdledighet utan lön 150 €/år.
  • Annan tjänstledighet utan lön 150 €/år.
  • Övergått helt från förbundets kollektiv intressebevakning 200 €/år (= övergått från universitets- eller forskningsinstitutssektorn t.ex. till anställning hos provat arbetsgivare eller blivit privatföretagare).
  • Personer med arbetslöshetsdagpenning och på alterneringsledighet 60 €/år.

Från ovan nämnda medlemsavgifter kan styrelsen av skärskilda skäl, liksom på grund av långvarig sjukdom, efter ansökan bevilja partiell eller full befrielse.