Rekommendation angående professorers forskningsperioder

Vetenskaplig forskning hör till professorernas kärnuppgifter. Till en professors uppgifter hör att skapa nya vetenskapliga öppningar, planera forskningsprojekt, leda forskargrupper och ansvara för att ordna finansiering för sin forskargrupp. Vid sidan av detta arbetar professorerna som självständiga forskare. Forskningsperioden ger professorn möjlighet att fokusera på den i sin arbetsbeskrivning väsentliga arbetsuppgiften. Forskning kräver tid för tankearbete och även utrymme för kreativitet. Under forskningsperioden är professorn befriad från undervisning och administrativa uppgifter. Syftet med detta är att ge professorn möjlighet att fokusera på forskningsarbetet / det konstnärliga arbetet eller exempelvis utveckla undervisningen. Forskningsperioden är också en utmärkt chans att fördjupa det internationella samarbetet.

Forskningsperioden är ett sätt att öka universitetens internationalisering. Forskningsperioden främjar utvecklingen av professorns kompetens och därigenom även förnyelsen av universiteten. Forskningsperioden leder till utgifter för universitetet under det år då forskningsperioden infaller, eftersom det då till exempel behövs vikarier som sköter undervisningen. Forskningsperiodens resultat, exempelvis internationella sampublikationer, publiceras i allmänhet med 2–3 års fördröjning.

Ett stort antal professorer åtar sig i tur och ordning akademiska ledarskapsuppdrag (t.ex. vice rektor, dekanus, institutionsföreståndare), som inte ger möjlighet att fokusera på vetenskaplig forskning. Efter en dylik period med många administrativa uppgifter ger forskningsperioden professorn möjlighet att uppdatera sig inom det egna områdets senaste utveckling vid återgång till professorstjänsten.

För vem?

Professorer i ordinarie arbetsavtalsförhållande / full professor.

De som övergår från akademiska ledarskapsuppdrag (t.ex. vice rektor, dekanus, institutionsföreståndare) till att vara professor.

Hur ofta?

En professor kan beviljas en ettårig forskningsperiod vart sjätte år. Forskningsperioden kan också delas upp, till exempel på två halvårsperioder.

Finansiering

Kostnaderna för forskningsperioden kompenseras ur universitetets grundfinansiering till fakulteten, institutionen eller motsvarande.

Avtal om forskningsperiod

Forskningsperioden beviljas utifrån ansökan. Till ansökan bifogas en plan och motivering för forskningsperioden.

Ett skriftligt avtal upprättas över forskningsperioden.

Avlöning och övriga villkor i arbetsavtalsförhållandet

Under forskningsperioden utbetalas full lön inklusive naturaförmåner.

Arbetsavtalsförhållandet fortsätter oavbrutet under forskningsperioden och arbetsgivaren ansvarar fortsättningsvis för alla arbetsgivarskyldigheter.

Under forskningsperioden tillhandahåller arbetsgivaren nödvändig arbetsutrustning.

Om ersättning av eventuella kostnader som uppstår under forskningsperioden avtalas innan forskningsperioden inleds. Till sådana kostnader hör bl.a. utgifter för resor och logi.

Om mobilitetsersättning i anslutning till utlandsperiod avtalas i avtalet om forskningsperioden. Principerna för ersättningens utbetalning och belopp fastställs i universitetens separata anvisning.

Rapportering

Efter forskningsperioden avges rapport över hur de planerade målen för forskningsperioden uppnåtts samt de viktigaste resultaten.

Ersättande arbete

Arrangemang för undervisning, handledning och andra eventuella uppgifter avtalas på förhand.

Professorsförbundets styrelse 16.1.2020