Professori Jukka Heikkilä: Tekijänoikeudet varmistavat tieteellisen ja taiteellisen työn vapautta

22.3.2021

Miksi tekijänoikeudet ovat tärkeitä?

Teokset ovat tekijänsä itsenäisiä ja omaperäisiä luovan henkisen työn tuloksia, ja siksi ne on kansainvälisessä lainsäädännössä suojattu jo vuosisatojen ajan. Lainsäädännöllä turvataan tunnustus teoksen tekijälle ja oikeus määrätä ja saada korvaus teoksen käytöstä. Tieteellisessä työssä tekijänoikeuksien katsotaan olevan edellytys tieteellisen ja taiteellisen työn vapaudelle.

Kenen tulisi kiinnittää huomiota tekijänoikeuksiin?

Teosten käyttäjien, muuntelijoitten ja jakelijoitten ja tietysti tekijänoikeuksien haltijoiden. Viime aikoina avoimuuden vaatimukset ovat kasvattaneet teosten käytöstä määräämisen ja teosten rajoittamattoman käytön välistä jännitettä. Kysymys on perusoikeuksista toisaalta päästä käsiksi tietoon ja toisaalta suojata luovan työn tekijöiden oikeutta määrätä teoksistaan ja saada niiden käytöstä taloudellista korvausta. Tekijänoikeuksien hallitsemisesta on tullut siksi entistä tärkeämpää, kun samanaikaisesti kopiointi ja levittäminen ovat sekä helpottuneet että kiristyneet teknisten rajoituskeinojen yleistyttyä. Tekijänoikeuksien haltijoiden ja käyttäjien taloudelliset intressit ovat lisääntyneet. Samalla lisääntyy yhteiskunnan tarve kulttuuriperinnön turvaamiseen rinnakkaistallentamalla teokset digitaalisiin arkistoihin.

Kenen vastuulla tekijänoikeudet ovat?

Tekijänoikeuksista määrää yksiselitteisesti tekijä. Tekijä voi luovuttaa oikeutensa hallinnoitavaksi tai hyödynnettäväksi kolmannelle osapuolelle, jolle oikeus ja samalla intressi oikeuksien suojaamisesta siirtyy. Oikeuden teokseen voi luovuttaa kokonaan tai osittain, jolloin voidaan sopia ajasta ja paikasta, jossa teokset ovat julkaistavissa, muunneltavissa, esitettävissä, saatettavissa yleisön saataville erilaisin yhdistelmin ja menetelmin.

Tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ollaan EU:ssa täsmentämässä niin, että tekijällä on aina oikeus korvaukseen teoksensa käytöstä, ellei ole taloudellisista tekijänoikeuksistaan luopunut. Jos tekijänoikeuksia on luovutettu kolmannelle osapuolelle, tulee tämän pitää kirjaa siitä, miten teoksen oikeuksia käytetään. Jos niitä ei käytetä, luovutettuja oikeuksia esitetään palautettavaksi tekijälle. Myös uudet saavutettavuus- ja metatietodirektiivit edesauttavat perimmäisen tavoitteen saavuttamisessa: tietää teoksista, niiden tekijänoikeuksista ja löytää teoksille tuottavin ja luovin jatkokäyttö turvaten samalla henkisen luovan työn tekijöille kannustava korvaus.

Jukka Heikkilä toimii tietojärjestelmätieteen professorina Turun yliopistossa. Heikkilä on Professoriliiton hallituksen puheenjohtaja.

22.3.2021 julkaistu haastattelu oli osa Professoriliiton Tekijänoikeudet tieteen vapauden turvana -kampanjaa.