Upphovsrätt

Upphovsrätten är en del av de immateriella rättigheterna. Andra immateriella rättigheter är bland annat patenträtt och varumärkesrätt.

Upphovsrätten skyddar bland annat litterära och konstnärliga rättigheter. Upphovsmannen har bestämmanderätt över sitt verk. De ekonomiska rättigheterna omfattar rätten att offentliggöra eller publicera ett verk, göra verket tillgängligt för allmänheten samt tillverka exemplar av verket. Upphovsmannen har rätt att bli namngiven som upphovsmakare (paternitetsrätt) och verket får inte ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde eller unika egenskaper (respekträtt). Upphovsrätten uppstår för en fysisk person och en överlåtelse av denna kräver ett avtal.

Enligt Professorsförbundets åsikt lönar det sig för professorer att vid avtal om överlåtelse till universitetet av sådana rättigheter som uppstår vid avtalsforskning beakta följande:

  • Det lönar sig att avtala om överlåtelse av rättigheter separat för varje projekt.
  • Det lönar sig att ingå ett avtal i det skede arbetstagaren verkligen känner till vilka rättigheter han eller hon kommer att överlåta och vilket rättighetens användningsändamål är.
  • Det lönar sig att komma överens om överlåtelse av rättigheter i den omfattning finansieringsvillkoren och andra avtal som rör avtalsforskning det kräver.
  • Det lönar sig även att komma överens om ersättning.
  • Avtalsvillkor som rör bakgrundsmaterial kräver särskild noggrannhet.
  • Det kan förekomma specialbestämmelser som rör projektchefen.

Att framställa läromaterial för andras bruk hör inte till professorernas uppgifter. På avtal om nyttjanderätt till läromaterial tillämpas ovan nämnda anvisningar till tillämpliga delar.

I oklara fall lönar det sig att kontakta förtroendemannen vid det egna universitetet, förbundets avdelning eller förbundets kansli.

Professorsförbundets rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt

Professorsförbundet har utarbetat en rekommendation om god sed vid avtal om upphovsrätt. Rekommendationen har utarbetats eftersom flera universitet för sina arbetsavtal har gjort upp bilagor där de anställda förutsätts överlåta sin upphovsrätt. Universiteten har strävat efter att förenkla hanteringen av upphovsrätter och andra immateriella rättigheter. Avtalsmässigt har användningen av olika standardavtal emellertid medfört allt oklarare situationer i multilaterala internationella forskningsprojekt och i fråga om mångformigt digitalt material. Det är oskäligt för en anställd som ingår ett arbetsavtal att på förhand vara tvungen att överlåta sin upphovsrätt och att detta ska utgöra ett villkor för arbetsavtalet.

I inledningen till Professorsförbundets rekommendation finns en kortfattad beskrivning av upphovsrätten som grundläggande rättighet. Rekommendationen innehåller en mall för avtalsvillkor som en professor kan använda för att entydigt ange vilka rättigheter hon eller han är beredd att överlåta och mot vilken ersättning. Rekommendationen uppdateras vid behov. Rekommendationen täcker inte exempelvis multilateralt forskningsmaterial eller upphovsrätter för forskningsprototyper och material.

Delreformen av upphovsrättslagen

EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och direktivet om onlinesändningar togs in i den nationella upphovsrättslagen på det sätt som Professorsförbundet önskat, dvs. i enlighet med direktiven. Delreformen av upphovsrättslagen slutfördes i början av fjolåret och den uppdaterade lagen trädde i kraft den 3 april 2023. De ändringar som gjorts i lagen förbättrar ställningen för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer på det sätt som förutsätts i EU-direktiven.

En fungerande upphovsrättslag skapar förutsättningar för att det ska gå att leva på skapande arbete. Möjligheten för rättsinnehavare att tjäna pengar på upphovsrätten genererar också ekonomiskt mervärde för samhället, vilket likaså möjliggörs av en bra och uppdaterad upphovsrättslag.

Användning av verk inom undervisning

Den uppdaterade upphovsrättslagen underlättar användningen av verk inom undervisning. De ändringar i upphovsrättslagen som gäller användning inom undervisning är bestämmelserna om avtalslicens i 14 § och om inskränkningar i 14 a §.

Avtalslicensen för användning inom undervisning enligt 14 § gäller nu också offentligt framförande, och även filmverk omfattas av avtalslicensen för användning inom undervisning. Dessutom omfattas undervisningsverksamhet i förvärvssyfte av avtalslicens.

Den inskränkande bestämmelsen i 14 a § innebär att om en licens inte alls finns att få, eller inte är lättillgänglig, får ett verk med stöd av inskränkningen användas i illustrativt syfte inom undervisning utan ersättning. I praktiken ökar detta pressen på den kollektiva förvaltningen av rättigheterna att säkerställa att licenserna finns så lättillgängliga som möjligt för läroanstalterna. Också noter, som tidigare stått utanför regleringen, omfattas i fortsättningen av lagstiftningen. I inskränkningen ingår inte upphovsmännens rätt till ersättning. I regeringens proposition konstateras det emellertid till denna del att ”behovet av att föreskriva om rätt till ersättning kan bedömas senare när det finns erfarenhet av hur bestämmelserna fungerar”.

Flera licenser för universiteten har också förnyats och utvidgats. I första hand får verk fortfarande användas i enlighet med de upphovsrättstillstånd som skaffats till läroanstalterna. Den kanske mest betydande reformen i praktiken vid användning inom undervisning är att det är möjligt att visa videor från YouTube eller andra motsvarande tjänster i illustrativt syfte inom undervisningen.

Plattformstjänsterna ansvarar för sitt innehåll

Enligt det nya 6 a kap. i upphovsrättslagen har plattformstjänsterna ett upphovsrättsligt ansvar för det innehåll som de förmedlar. Det innebär att onlineplattformar i fortsättningen har en klar skyldighet att erhålla tillstånd för användningen av innehållet samt att betala en lämplig ersättning för det till upphovsmännen. Likaså har plattformarna skyldighet att avlägsna olovligt innehåll. I praktiken kan innehåll på sociala medietjänster användas tryggare, då ansvaret för att erhålla tillstånd klart har överförts på plattformarna.

För undervisning finns det flera användningslicenser som möjliggör rentav mer omfattande kopiering och användning av verk inom undervisningen än i illustrativt syfte. Sådana tillstånd är exempelvis Kopiostos kopieringslicens och användningslicensen för tv-program. Det är viktigt att var och en som ger undervisning vet vilka licenser som införskaffats till det egna universitetet och vilka licenser som finns tillgängliga.

Den nya inskränkningen som gäller parodier skyddar mem

23 a §, dvs. användning av verk i parodier, karikatyrer och pastischer. Paragrafen baserar sig på skyldigheten enligt direktivet att sätta i kraft vissa inskränkningar av upphovsrätten som avses i direktivet om upphovsrätten i informationssamhället.

Inskränkningen som avser parodier innebär att en person kan använda upphovsrättsskyddat innehåll utan att avtala om eller betala ersättning för användningen, om personen kan påvisa att det är fråga om sådan parodi som inskränkningen avser. Sådant innehåll är exempelvis mem.

Verk får användas för text- och datautvinning

Till upphovsrättslagen fogades en ny bestämmelse, med stöd av vilken verk får användas för text- och datautvinning. För utvinning får endast användas sådana verk som användaren har laglig tillgång till, dvs. verk som är exempelvis lovligt och öppet tillgängliga på nätet. Inskränkningen är emellertid inte ovillkorlig, utan verkets upphovsman eller förläggare kan förbehålla sig rätten till användningen av sitt verk för text- och datautvinning. Ett sådant förbehåll kan exempelvis införas i villkoren för användning av verket. Användningen av verk vid textutvinning inom vetenskaplig forskning får emellertid inte förhindras eller begränsas genom avtal.

Det bör noteras att kopior av verk som framställts endast får bevaras för text- och datautvinning och de får inte göras tillgängliga exempelvis för allmänheten. Forskningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner får emellertid bevara exemplar av verk för vetenskaplig forskning samt för att senare verifiera den vetenskapliga forskningen.

Upphovsmännens ställning förbättrades vid överlåtelse av rättigheter

Upphovsmännens ställning vid förhandlings- och avtalssituationer stärktes. Till upphovsrättslagen fogades en ny bestämmelse, enligt vilken en upphovsman har rätt till lämplig och proportionerlig ersättning vid överlåtelse av ensamrätten eller beviljande av exklusiv rätt att utnyttja ett verk. På universiteten medverkar Professorsförbundet till att ersättning enligt den nya lagstiftningen beaktas vid avtal om överlåtelse av upphovsrätter.

Den ursprungliga upphovsmannen har också rätt att av användaren regelbundet få en redovisning över utnyttjandet av verket. En redovisning ska lämnas om den som utnyttjar verket har haft inkomster av användningen av verket och om den ersättning som betalas till upphovsmannen beror på i vilken omfattning verket används.

Samtidigt förbättrades också upphovsmannens rätt att återkalla överlåtelse av rättigheter. Upphovsmannen har rätt att återkalla överlåtelsen av rättigheter, om den som rättigheterna överlåtits till inte har utnyttjat verket inom en rimlig tidsperiod, och verket trots upphovsmannens yrkande inte har utnyttjats inom sex månader från det att yrkandet framställdes. Upphovsmannen är emellertid inte skyldig att återbörda sitt arvode med anledning av att överlåtelsen av rättigheter återkallats.

Ytterligare information

Läs en intervju med Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä (22.3.2021): Upphovsrätten tryggar det vetenskapliga och konstnärliga arbetets frihet

Läs en intervju med professor Petri Mäntysaari (6.4.2021): Om professorn överlåter en licens är det bäst att enbart överlåta en parallell licens