Professor Jukka Heikkilä: Upphovsrätten tryggar det vetenskapliga och konstnärliga arbetets frihet

22.3.2021

Varför är det viktigt att vara uppmärksam vad gäller upphovsrätten?

Olika alster och verk är resultat av sin tillverkares självständiga och egenartade kreativa arbete, och därför har de skyddats av den internationella lagstiftningen redan i hundratals år. Genom lagstiftningen tryggas tillverkaren erkännande för sitt arbete samt rätt att bestämma över sitt verk och få en ersättning då verket används. Inom vetenskapligt arbete anses upphovsrätten vara en förutsättning för det vetenskapliga och konstnärliga arbetets frihet.

Vem borde fästa uppmärksamhet vid upphovsrätten?

Den som använder verket, redigerar eller sprider det och dessutom naturligtvis den som äger upphovsrätten. Under de senaste tiderna har kraven på öppenhet ökat spänningarna mellan dem som bestämmer över användningen av verk och den obegränsade friheten att använda dem. Å ena sidan är det frågan om grundläggande rättigheter till information och å andra sidan om att skydda det kreativa arbetetes tillverkares rätt att bestämma över sina verk och få ekonomisk ersättning för deras användning. Det är allt viktigare att se över upphovsrätten då kopiering och spridning av verk har underlättats men samtidigt också blivit strängare på grund av att olika tekniska begränsningssätt har blivit vanligare. De ekonomiska intressena hos både dem som äger upphovsrätten och hos användarna har ökat. Samtidigt växer samhällets behov av att trygga kulturarvet genom parallella licenser i digitala arkiv.

Vem ansvarar för upphovsrätten?

Det är entydigt att den som har producerat verket bestämmer över upphovsrätten. Tillverkaren kan överlåta sina rättigheter att administreras och utnyttjas av en tredje part, som då får rätt och också intresse av att skydda rättigheterna. Det är möjligt att överlåta rätten till ett verk i sin helhet eller delvis. Då är de möjligt att komma överens om när och var verken får publiceras, editeras, visas och läggas tillgängliga för en publik i olika kombinationer och genom olika förfaringssätt.

Lagstiftningen som berör upphovsrätten skall utvecklas inom EU så att tillverkaren alltid har rätt till ersättning då hans/hennes verk används, ifall han/hon inte har avstått sin ekonomiska upphovsrätt. Om upphovsrätten har överlåtits till en tredje part, bör den här föra bok om hur verkets rättigheter används. Om rättigheterna inte används, framförs att rättigheterna returneras till tillverkaren. Också de nya direktiven om tillgänglighet och metainformation främjar den grundläggande målsättningen: att känna till verk och frågor som gäller upphovsrätt samt att hitta den mest produktiva och kreativa fortsatta användningen för verk, samtidigt som tillverkaren tryggas en motiverande ersättning.

Jukka Heikkilä är professor i informationsvetenskap vid Turun yliopisto. Heikkilä fungerar som ordförande för Professorsförbundet.

Intervjun ingår i förbundets kampanj Upphovsrätten som trygghet för fri vetenskap.