Toimintasuunnitelma

PROFESSORILIITTO

Helsingin yliopiston osasto

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2019

Hyväksytty osaston syyskokouksessa 4.10.2018

Osaston toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ovat seuraavat:

  1. Professoriliiton juhlavuosi. Osasto haluaa juhlia ja perusti juhlatoimikunnan, jota johtaa Laura Kolbe ja mukana Anne Juppo ja Edward Haeggström. Juhlat voivat toimia rekrytointitapahtumana, jossa vakinaistamispolun II tason professorit erityiskohteena.
  2. Rehtoritapaamiset. Vuoropuhelu yliopiston johdon kanssa kaikista ajankohtaisista yliopistoon ja professoreiden tehtäviin liittyvistä asioista.
  3. Osaston sisäisen näkyvyyden parantaminen yliopiston sisällä ja jäsenrekrytoinnin parantaminen. Argumentteina mm. että Professoriliitolla merkitystä yhteistoiminta-asioissa ja että Professoriliitto on tutkijamyönteisempi kuin toiset ammattiliitot. Suunniteltiin tarraa Professoriliiton jäsenten työhuoneen ovenpieleen.
  4. Yliopistolain avaamisen ja seuraaminen, sekä Professoriliiton siihen tekemien linjausten perusteleminen.

Laajemmin osaston toiminta ja tavoitteet kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin:

1. Osasto neuvottelee Professoriliiton tuella jäsenkuntansa asemasta, työmäärästä ja palkkausrakenteesta yliopiston johdon kanssa. Osasto tukee Professoriliiton tavoitteita, että yliopiston professorien palkkaus vastaa tutkimus- ja opetustyössä, yliopiston tiedehallinnossa sekä kolmannen tehtävän hoidossa osoitettuja saavutuksia, pätevyyttä, työmäärää ja vastuuta eri tehtävissä.

Osasto toimii jäsenkuntaansa hyväksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n muita jäsenliittoja edustavien osastojen ja Helsingin yliopiston luottamusmiesjärjestelmän kautta.

Osasto on aktiivisessa keskusteluyhteydessä jäsenkuntaansa ja yliopiston johtoon käyttämällä sekä virallisia että vapaan mielipiteenvaihdon kanavia. Osasto osallistuu aktiivisesti yliopistojen asemasta käytävään keskusteluun ja pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, että yliopiston autonomia turvataan.

Osasto valvoo palkkausjärjestelmän toimivuutta sekä siihen kuuluvien arviointikäytäntöjen vaikutusta professorien asemaan ja palkkaukseen yliopistossa. Osasto vaikuttaa paikallistasolla tehtäviin palkkaratkaisuihin ja neuvottelumekanismeihin pyrkimällä varmistamaan professorikunnalle oikeudenmukaisen palkkaosuuden ja muut työsuhteeseen liittyvät edut yliopistossa. Osasto pyrkii edistämään yhtenäistä ja tasapuolista arviointikäytäntöä eri tiedekunnissa.

Osasto seuraa valppaasti jäsenistönsä asemaan vaikuttavia muutospyrkimyksiä erityisesti professorien irtisanomista koskevissa linjauksissa. Osaston tavoitteena on turvata professorien mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä ehtoihin.

Osasto ajaa opetuksettomien periodien ja tutkimusvapaajärjestelmän kehittämistä.

Osasto pyrkii vaikuttamaan kokonaistyöajan oikeudenmukaiseen jakautumiseen yliopiston koko henkilökunnan kesken jäsentensä edun mukaisesti.

Osasto seuraa eläkelainsäädännön kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että tutkimustyön edellyttämät tutkimuskaudet otetaan huomioon työssä olovuosia laskettaessa, sekä huolehtii siitä, että jäsenkunnalla on ajantasainen tieto eläkkeiden määräytymisperusteista. Osasto pyrkii varmistamaan, että yliopistossa noudatetaan asiallisia menettelytapoja, kun professori siirtyy eläkkeelle. Osasto tukee eläkkeelle jääviä jäseniään niin, että professorille, hänen niin halutessaan, turvataan kohtuulliset toimintamahdollisuudet yliopistossa myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

2. Osasto ylläpitää järjestöllistä valmiutta työmarkkinaneuvotteluja varten.

3. Osasto pyrkii turvaamaan tieteellisen tutkimuksen edellytykset akateemista vapautta uhkaavia pyrkimyksiä vastaan. Erityisen tärkeänä osasto pitää sitä, että tutkimus otetaan huomioon yliopiston toimintaa arvioitaessa.

Osaston seuraa tutkimustoiminnan arvioinnin ja tavoiteneuvottelujen vaikutusta tutkimustoimintaan.

Osasto valvoo tieteellisen asiantuntemuksen huomioon ottamista yliopiston ja koko yhteiskunnan päätösten valmistelun ja päätöksenteon eri vaiheissa.

Osasto pyrkii edesauttamaan kannustavia sopimuksia tekijänoikeuksista sovittaessa.

4. Osasto tukee akateemisen opetuksen kehittämistä ja korostaa oppiaineiden vastuuhenkilön vahvan aseman merkitystä laadukkaan opetuksen takeena. Osasto osallistuu Helsingin yliopiston kokonaisstrategian toteuttamiseen sekä tiedekunnissa että yliopistossa kokonaisuutena.

Osasto seuraa työhyvinvoinnin kehittymistä Helsingin yliopistossa.

Osasto ottaa kantaa yliopistojen väliseen resurssienjakoon ja periaatteisiin, joita sovelletaan Helsingin yliopiston osoittaessa voimavaroja eri tiedekunnille.

5. Osasto seuraa jäsenistön tehtävärakennetta ja urakehitystä tavoitteena professuurien korkean tieteellisen tason säilyminen. Osasto edellyttää, että tehtävät täytetään pääsääntöisesti hakumenettelyä käyttäen.

6. Osasto ylläpitää ja kehittää paikallistason yhteistyötä muiden akavalaisten ryhmien kanssa.

Osasto tukee luottamusmiesten ja pääluottamusmiehen toiminnan kehittämistä siten, että heillä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi jäsenistön työolosuhteissa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen.

Osasto parantaa osaston toiminnan näkyvyyttä yliopistoyhteisössä.

7. Osasto aktivoi jäsenistöään osallistumaan sekä sääntömääräisiin kokouksiin että muihin järjestettäviin tilaisuuksiin sekä hankkii uusia jäseniä. Osasto tiedottaa jäsenistölleen ajankohtaisista tapahtumista.

8. Osasto toimii aktiivisesti Professoriliitossa ja pyrkii muillakin tavoin edistämään akateemisen sivistyksen arvostamista sekä ajamaan jäsenkuntansa ja Helsingin yliopiston etuja valtakunnallisella tasolla.

9. Osasto pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan tutkimuksen ja ylimmän opetuksen piirissä tapahtuvan kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen.