Professorikunnan irtisanomissuojaa tulee parantaa lainsäädäntömuutoksin

Korkein oikeus on 10.1.2023 antamassaan tuomiossa (S2021/66) katsonut, että Helsingin yliopisto on voinut valita, irtisanooko se tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla lehtorin vakituisessa tehtävässä toimineen ja kasvien evoluutiobiologian tenure track -apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään kutsutun vai vakituista kasviekologian professorin tehtävää hoitavan professorin.

Korkein oikeus katsoi, että vakituisessa tehtävässä olevan lehtorin nimittäminen tenure track -apulaisprofessoriksi irtisanotun professorin työsuhteen päättymisen aikaan ei merkinnyt työsopimuslain (7 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohta) mukaista irtisanomissuojan kiertämiseen tähtäävää keinotekoista järjestelyä. Kysymys ei siis korkeimman oikeuden mielestä ollut tilanteesta, jossa työnantaja on ensin irtisanonut yhden työntekijän ja sen jälkeen palkannut toisen työntekijän samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Tuomion perusteluiden mukaan Helsingin yliopistolla oli siten ollut taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestämisestä johtunut asiallinen ja painava peruste irtisanoa kasviekologian professori 12.4.2016.

Korkein oikeus kohtuullisti professorin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta Helsingin yliopistolle. Kohtuullistamisen jälkeen irtisanotulle professorille maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut ovat kokonaisuudessaan yli 100.000 euroa. Koska tapaus on periaatteellinen, Professoriliitto maksaa oikeudenkäyntikulut jäsenensä puolesta.

Yliopistolaissa on säädetty erityisestä irtisanomissuojasta: tutkimus- ja opetushenkilöstöön kuuluvan työntekijän työsuhdetta ei saa irtisanoa tai purkaa perusteella, johon vetoaminen loukkaisi tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. Professoriliiton valtuusto on linjannut, että professoreita ei irtisanota tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

”Korkeimman oikeuden antamasta ratkaisusta seuraa, että professorikunnan irtisanomissuoja ei ole tällä hetkellä riittävä, ja sitä tulee parantaa lainsäädäntömuutoksin”, Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä toteaa. Professorikunnalla on parempi irtisanomissuoja esimerkiksi Saksassa ja USA:ssa.

Professorin urapolusta (tenure track) on tullut vakiintunut tapa rekrytoida professoreita. Työsopimuslaki tai yliopistolaki eivät tunnista vallitsevaa käytäntöä, jossa tenure track -rekrytoidut pääsääntöisesti nimitetään 3–5 vuoden määräaikaisiin tehtäviin. Työtuomioistuin ottanee kevään aikana käsittelemässään tapauksessa kantaa siihen, onko yliopistojen käytössä oleva järjestelmä työsopimuslain mukainen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, Professoriliitto
P. 050 340 2725
tarja.niemela@professoriliitto.fi