Professorskårens uppsägningsskydd bör förbättras genom lagändringar

Högsta domstolen har i sin dom från den 10 januari 2023 (S2021/66) ansett att Helsingfors universitet har kunnat välja om universitetet av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker säger upp en fast anställd lektor som inom tenure track-systemet kallats till en tillfällig uppgift som biträdande professor inom växternas evolutionsbiologi eller den professor som sköter den ordinarie professuren i växtekologi.

Högsta domstolen ansåg att utnämningen av en fast anställd lektor till biträdande professor inom tenure track-systemet vid den tidpunkt som den uppsagda professorns anställningsförhållande upphörde inte innebar ett sådant konstgjort förfarande som syftar till att kringgå det uppsägningsskydd som avses i arbetsavtalslagen (7 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten). Enligt högsta domstolens åsikt var det alltså inte fråga om en situation där arbetsgivaren först har sagt upp en anställd och därefter anställt en annan person för samma eller liknade uppgifter.

Enligt motiveringarna till domen hade Helsingfors universitet således haft en saklig och vägande grund för att av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av verksamheten säga upp professorn i växtekologi den 2 april 2016.

Högsta domstolen jämkade professorns skyldighet att ersätta Helsingfors universitet för rättegångskostnaderna. Efter sänkningen uppgick de rättegångskostnader som den uppsagda professorn dömdes att betala till sammanlagt över 100 000 euro. Eftersom fallet rör en principiellt viktig fråga betalar Professorsförbundet rättegångskostnaderna för sin medlems del.

I universitetslagen föreskrivs om ett särskilt uppsägningsskydd: arbetsavtalet för en anställd som hör till forsknings- eller undervisningspersonalen får inte sägas upp eller hävas med hänvisning till skäl som kränker forskningens, konstens eller undervisningens frihet. Professorsförbundets fullmäktige har fastslagit att professorer inte ska sägas upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

”Av högsta domstolens beslut följer att professorskårens uppsägningsskydd för närvarande inte är tillräckligt och det bör förbättras genom lagändringar”, konstaterar Professorsförbundets verksamhetsledare Tarja Niemelä. Professorskåren har ett bättre uppsägningsskydd i t.ex. Tyskland och USA.

Karriärvägen för professorer (tenure track) har blivit ett etablerat sätt att rekrytera professorer. Arbetsavtalslagen eller universitetslagen känner inte till rådande praxis, där de tenure track-rekryterade i regel utnämns till tillfälliga uppgifter för 3–5 år. Arbetsdomstolen torde i samband med ett fall som den behandlar under våren ta ställning till om det system som universiteten tillämpar är i enlighet med arbetsavtalslagen.

Tilläggsuppgifter
Verksamhetsledare Tarja Niemelä, Professorsförbundet
Tfn 050 340 2725
tarja.niemela@professoriliitto.fi