Lausunnot

Professoriliiton lausunto Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta

Professoriliiton näkemyksen mukaan Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisessa suunnitelmassa ja sen linjauksissa on huomioitu monia T&K-toiminnan kannalta olennaisia asioita. Suunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella lainkaan yliopistojen perusrahoitusta. Innovaatioiden tavoitetason nosto ja laadukkaan tutkimuksen turvaaminen ovat kuitenkin keskeiset perusteet yliopistojen perusrahoituksen lisäämiselle. Suunnitelmassa todetaan aivan oikein, että T&K-toiminnan kunnianhimon tasoa tulee Suomessa nostaa. Suunnitelmassa myös tunnustetaan,…

Professoriliiton lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Professoriliitto kiittää maan hallitusta merkittävistä T&K-panostuksista. Liitto kuitenkin painottaa, että TKI-toiminnan rahoitusta on syytä osoittaa yliopistoille perusrahoituksena vapaaseen tutkimukseen. Vapaa tutkimusrahoitus antaisi yliopistoille mahdollisuuden vastata nopeammin kansainvälisen kilpailun tuomiin haasteisiin sekä osallistua sekä tieteensisäiseen että yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Professoriliitto huomauttaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitus jää julkisen talouden suunnitelmassa lähtökohtaisesti indeksikorotuksen varaan. Samalla yliopistojen…

Professoriliiton lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Professoriliitto pitää avoimeen korkeakouluopetuksen maksuihin esitettyjä muutoksi perusteltuina. On tärkeää, että jatkossa yliopistot voivat itse päättää avoimesta korkeakouluopetuksesta perittävien maksujen suuruudesta (enintään 45 euroa opintopisteeltä) tai täysin maksuttomasta avoimesta korkeakouluopetuksesta.

Professoriliiton lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Yliopistojen rahoitusmalli nojaa Suomessa tällä hetkellä tulosohjaukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamasta rahoituksesta noin kolme neljäsosaa perustuu siihen, miten yliopistot ovat onnistuneet saavuttamaan ministeriön asettamia tavoitteita, kuten tuottamaan tutkintoja ja julkaisuja ja keräämään kilpailtua tutkimusrahoitusta. Useimmissa muissa maissa yliopistot saavat valtiolta suuremman osuuden kiinteää rahoitusta, johon ei vaikuta menestyminen mittareissa. Tulosrahoituksen osuus on Euroopassa yleensä 10–50…

Professoriliiton lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Professoriliiton mukaan työelämää tulee kehittää tasapainoisesti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemykset huomioiden. Osapuolten tulee voida sopia palkantarkistuksista työ- ja virkaehtosopimuksissa ilman, että lainsäädäntöön kirjatut alat käytännössä määrittelisivät palkankorotusten ylärajan. Neuvottelut uudesta mahdollisesta työmarkkinamallista kuuluvat neuvottelujärjestöille/liitoille. Vientimallin vieminen lainsäädäntöön aiheuttaisi neuvottelutoiminnan voimakkaan politisoitumisen. Mahdollisen uuden työmarkkinamallin on otettava huomioon sekä julkisen, julkisrahoitteisen että yksityissektorin tarpeet. Mallin…

Professoriliiton lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2024

Professoriliitto kannattaa vuoden 2024 lisärahoituksen kohdistamista pysyvästi Suomen Akatemian tutkimushankevaltuuteen tässä vaiheessa Tutkimuksen lippulaivojen kautta. Liitto on tyytyväinen EU-hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen kattamisesta, sillä se lisää EU-rahoituksen hakumahdollisuuksia yliopistojen taloutta rasittamatta. Tutkijankoulutuspilottiin ehdotetaan lisättäväksi 40 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Professoriliitto edellyttää, että yliopistot palkkaavat uutta professorikuntaa ja että tutkijankoulutuspilotin kautta tulevaa rahoitusta kohdennetaan myös ohjaukseen, esimerkiksi…

Professoriliiton lausunto ehdotuksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Professoriliitto kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin vahvistamista tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisessa ja koordinoinnissa sekä TKI-rahoituslain ja rahoitussuunnitelman toimeenpanon seurannassa ja yhteensovittamisessa ehdotuksessa esitetyllä tavalla. Liitto korostaa kansallisten strategisten valintojen valmistelussa avoimuuden ja tiedeyhteisön sekä sidosryhmien osallistamisen tärkeyttä. Professoriliitto pitää tärkeänä, että tutkimus- ja innovaationeuvostoa johtaa pääministeri. Liiton näkemyksen mukaan neuvostossa tulisi olla enemmän kansainvälisesti ansioituneita…

Professoriliiton kommentit parlamentaarisen TKI-työryhmän valmistelemasta tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

Professoriliiton mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevalla monivuotisella suunnitelmalla on keskeinen merkitys sille, että Suomi saavuttaa tavoitteensa nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Laki valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 jättää valtion valitsemat keinot pitkälti tämän suunnitelman varaan. Liitto korostaa, että suunnitelmassa tulisi edelleen parantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-…