Valtion uusi virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus hyväksyttiin torstaina 23. helmikuuta. Uusi sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Ratkaisu koskee mm. valtion tutkimuslaitoksissa sekä Maanpuolustuskorkeakoululla työskenteleviä Professoriliiton jäseniä.

Yleiskorotukset

Palkkoihin kaksi yleiskorotusta. Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Toinen yleiskorotus tulee palkkoihin 1.3.2024 lukien. Sen suuruus on 2,0 prosenttia.

Virastoerä

Sopimusalakohtaisesti toteutetaan 0,5 prosentin suuruinen virastoerä 1.3.2024 lukien. Sopimusalakohtaisesti voidaan sopia toisin yleiskorotuksen ja virastoerän välisestä suhteesta.

Kertaerä

Huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, joka on suuruudeltaan 12,20 prosenttia yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että virkamiehen ja työntekijän palvelussuhde on voimassa helmikuussa 2023. Kertaerää ei makseta, jos virkamies tai työntekijä on 1.–28.2.2023 välisen ajan harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla tai palkattomasti työstä vapautettuna.

Mikäli virkamies tai työntekijä on työskennellyt 1.–28.2.2023 välisenä aikana osa-aikaisesti tai osan kuukautta, kertaerä osittuu samassa suhteessa.

Keskeiset tekstimuutokset

Perhevapaat ja tilapäinen hoitovapaa

Ei-synnyttävän vanhemman palkalliset päivät pitenevät vanhempainvapaan ajalta nykyisestä 18 arkipäivästä 32 arkipäivään. Muutoksen jälkeen molemmille vanhemmille maksetaan vanhempainvapaan ajalta palkka 32 arkipäivältä. Tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 10 vuodesta 12 vuoteen.

Virkamiehen matkapäiväkorvaus

Matkapäiväkorvaus laajennettiin koskemaan arkipäivänä tai työvuoroluettelon mukaisena työpäivänä tapahtuvia ulkomaanmatkoja. Matkapäiväkorvaus on suuruudeltaan 55 euroa ja sitä maksetaan, jos yksinomaan matkustamiseen käytetystä ajasta vähintään kolme tuntia sijoittuu kyseisen vuorokauden säännöllisen työajan ulkopuolelle.

Lisätietoja neuvotteluratkaisusta saat Professoriliiton toimistolta ja työpaikkasi