Vetenskapen - Finlands framtid.

Medlemskapet i Professorsförbundet är ett ställningstagande för vetenskap, konst och bildning.

Kaksi professoria tietokoneen äärellä.

Nyheter och mediemeddelanden

 • Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5

  Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5.2024 då man bland annat diskuterade lokala avtal och fick en utredning från det möte som uppföljningsgruppen för pilotprojektet med utbildning av doktorander. På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  Published:
 • Professorsmatrikeln har publicerats

  Professorsmatrikeln är digital service som innehåller uppgifter om professorskåren från grundandet av Åbo gamla akademi dvs allt från år 1640. Tagna med finns full professorerna från universiteten och forskningsanstalterna, de som befinner sig i professorskarriären samt de akademiska ledare och ledare vid forskningsanstalterna, vilka har …

  Published:
 • Fullmäktiges vårmöte hölls 27.4

  Professorsförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte 27.4. Vid mötet behandlades förutom stadgeenliga ärenden bl.a. den allmänna arbetsmarknadssituationen och professorernas löneutveckling. Fullmäktige fick också en utredning om förbundets ekonomiska situation och medlemsutveckling.

 • Professorsförbundets löneutredning 2023

  Professorsförbundet har gjort sin årliga löneutredning om professorskårens löner. Antalet heltidsprofessorer (full) ökade något under året och uppgick i fjol till 1 997. Enligt en arbetsgivarundersökning var professorernas totallön i september 2023 för ordinarie professorer (full) 7 781 och för visstidsanställda professorer 7 322 euro. På…

Förbundsbyråns sommartider

Förbundsbyrån betjänar medlemmar mellan kl. 9–15 på sommaren. Byrån är stängt på midsommarafton. På grund av sommarsemestrar är förbundsbyrån stängt 1.–28.7.2024. Efter semestern är byrån öppet igen 29.7.2024.

På sommaren (till 2.8.) kan Professorsförbundets medlemmar ringa till advokatbyrå Eversheds med anställningsförhållande frågorna. Eversheds betjänar våra medlemmar på vardagar, fr. kl. 10 till 16 i numret 010 684 1300. Var bered att på berätta ditt medlemnummer, och att denna är Professorsförbundets sak gällande anställningsförhållande frågor.

Hur låter det med ett riktigt erbjudande för stuguthyrning? Member+ är ett Akava medlemsförmånsprogram.

Varierande medlemsförmåner Member+ för Akava-anslutna

Member+ erbjuder aktuella förmåner till medlemmar i Akava-fackförbund samt deras familjemedlemmar.

Professorsbloggen

 • Aktuellt om upphovsrättslagstiftningen

  EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och direktivet om onlinesändningar togs in i den nationella upphovsrättslagen på det sätt som Professorsförbundet önskat, dvs. i enlighet med direktiven. Delreformen av upphovsrättslagen slutfördes i början av fjolåret och den uppdaterade lagen trädde i…

  Published:
 • Jämställdhetens språk

  Sommaren 2023 blev det tydligt att vi inte tycks vara helt överens om vad jämställdhet och likabehandling betyder eller framförallt hur vi ska och får tala om dessa saker. Jämställdhet som värdering i det finländska samhället var plötsligt inte längre en självklarhet. Finland som har varit föregångare när det gäller jämställdhet, toppade …

  Published:
Acatiimi 3/2024.

Acatiimi 3/2024.

Acatiimi

Acatiimi är Professorsförbundets, Forskarförbundets och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL:s tidskrift för medlemmar och intressentgrupper. Tidskriften utkommer fem gånger om året.

Följ oss