Yliopistoja pääomitetaan 33 miljoonalla eurolla

10.12.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.12.2020 13.30 
Tiedote

Yliopistojen pääomittamisella vahvistetaan yliopistojen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia. Pääomittamisesta saatavien tuottojen käyttö tukee osaltaan yliopistojen strategista johtamista. Raha-asiainvaliokunta puolsi pääomittamista istunnossaan 10. joulukuuta. Pääomittaminen sisältyy vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioon.

Valtion yliopistoille osoittamat pääomittamiserät kirjataan julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan. Yliopistot voivat käyttää toimintaansa ainoastaan näiden pääomien tuottoja.

– Uusi osaaminen ja luovat ratkaisut syntyvät alhaalta ylöspäin. Pitkän aikavälin rahoitusnäkymien vahvistaminen tukee yliopistoja toimintansa omaehtoisessa kehittämisessä ja vahvuuksiensa löytämisessä, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset yliopistokohtaisesta pääoman kohdentumisesta lisätalousarvion mukaisesti. Kohdentamisessa käytetään vuoden 2020 yliopistojen laskennallisen rahoitusmallin tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerien tuottamaa jakosuhdetta (tutkimuksen vaikuttavuus) seuraavasti:

Yliopistojen pääomittaminen v. 2020, euroa 
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr) 4 733 000 Helsingin yliopisto 9 702 000 Itä-Suomen yliopisto 2 607 000 Jyväskylän yliopisto 2 475 000 Lapin yliopisto 372 000 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 974 000 Oulun yliopisto 2 913 000 Svenska handelshögskolan 206 000 Taideyliopisto 164 000 Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr) 4 017 000 Turun yliopisto 3 382 000 Vaasan yliopisto 327 000 Åbo Akademi 1 128 000 Yhteensä 33 000 000


Valtioneuvosto päätti keväällä julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021–2024, että Suomen itsenäisyyden juhlarahaston lahjoitukseen perustuen yliopistoja pääomitetaan 33 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ja 67 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukaan valtion yliopistojen pääomittamiseen varaamat määrärahat kohdennetaan yliopistoille tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainkeruun perusteella syksyllä 2022.

Tiedote 12.6.2020: Talouspoliittinen ministerivaliokunta: Yliopistoja pääomitetaan 100 miljoonalla eurolla

Lisätietoja 

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309