Suomen Akatemiaa koskeva laki muuttuu

3.4.2014

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina  3.4. Suomen Akatemiaa koskevan lain muutosesityksen. Suomen valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lähes kahden miljardin euron kokonaisuudesta ohjataan noin 3 prosenttia käytettäväksi strategisen tutkimuksen hankkeisiin. Ongelmakeskeinen ja pitkäjänteinen strateginen tutkimus muun muassa palvelee yhteiskunnan toimintojen, kuten työelämän ja julkisen palvelujärjestelmän kehittämistä. Strategisen tutkimuksen rahoitus kanavoidaan Suomen Akatemian yhteyteen perustettavan strategisen tutkimuksen neuvoston kautta. Strategisen tutkimuksen neuvoston perustamisen lisäksi tehdään muita toimintaympäristön muutoksesta johtuvia lakimuutoksia.

Suomen Akatemian yhteyteen perustetaan valtioneuvoston valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan periaatepäätöksen (5.9.2013) mukaisesti strategisen tutkimuksen neuvosto. Se päättää valtioneuvoston teema-alueita ja painopisteitä koskevaan päätökseen perustuen kansallisesti keskeisten strategisten tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusta kohdennetaan yhteiskunnan merkittävien ja suurien haasteiden tutkimukseen sekä tutkimukseen, joka palvelee elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä, työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä.
 
Nykyinen Suomen Akatemian asettama kansallinen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä korvataan tutkimusinfrastruktuurikomitealla, jonka toiminta osana Akatemiaa kirjataan lakiin. Komitean tehtävänä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää hankkeiden valinnasta sekä vastata hankkeiden seurannasta.
 
Akatemian hallituksen kokoonpano muuttuu. Valtioneuvoston nimittäminä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi vastaisuudessa vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat eivät ole jatkossa hallituksen jäseniä, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajilla on hallituksessa samankaltainen asema.
 
Tieteen akateemikon arvonimi voi vastaisuudessa olla enintään kuudellatoista henkilöllä nykyisen kahdentoista sijaan. Nostamalla kotimaisten akateemikoiden lukumäärää lisätään mahdollisuuksia käyttää akateemikoiden asiantuntemusta ja arvovaltaa tieteen yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa.
 
Akatemialain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2014.
 
 
Lisätietoja:
ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM), puh. 0295 3 30440 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi (OKM), puh. 0295 3 30234