Opetuksen ja tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistojen perusrahoituksessa vahvistetaan

3.7.2014

Yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa vahvistetaan. Opetuksen ja ohjauksen laadusta saatava opiskelijapalaute lisätään yliopistojen rahoitusmallin yhdeksi osaksi. Myös tieteellisten julkaisujen laatu vaikuttaa jatkossa yliopistojen rahoitukseen. Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö päättivät asetusmuutoksista 3.7.2014.

Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vaikutus yliopistojen perusrahoitukseen tulee olemaan kolme prosenttia. Samalla vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärän perusteella jaettavan rahoitusosuuden painoarvo nostetaan nykyisestä 11 prosentista 12:een yliopistojen perusrahoituksesta. 

Valtakunnallisella opiskelijapalautekyselyllä opiskelijoilta kerätään tietoa opintojen ja ohjauksen tilasta yliopistojen, opettajien, opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeisiin. Palautejärjestelmä on osa yliopistojen toiminnan kehittämistä. Yliopistot toteuttavat palautekyselyn itse sekä vastaavat sen kehittämisestä. 

Opiskelijapalautekysely järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 ja toisen kerran keväällä 2014. Kyselyn vastausprosentti on ollut hyvä ja kasvussa, mikä osoittaa, että opiskelijapalaute on otettu vastaajien keskuudessa vastaan hyvin. 

Opiskelijakysely kohdennetaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niillä koulutusaloilla, joissa koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aikaisemmin opintonsa aloittaneille opiskelijoille. 

Yliopistot saavat jatkossa enemmän rahoitusta tieteellisesti korkeatasoisimmissa lehdissä julkaistuista artikkeleista. Julkaisujen perusteella yliopistoille määräytyvä rahoitus on aiemmin perustunut osin kansainvälisten ja osin kotimaisten tieteellisten julkaisujen määrään. Tutkimuksen laadun vahvistamiseksi otetaan rahoitusmallissa käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan kautta tutkijayhteisön tuottama julkaisujen tasoluokitus. Samalla rahoituksen laskennassa jako kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin poistuu, koska tasoluokituksessa julkaisun tasoa määriteltäessä katsotaan kaikkia alan julkaisukanavia. 

Osana yliopistojen julkaisutoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta rahoitusmallissa otetaan huomioon myös muut kuin tieteelliset julkaisut, mutta selvästi tieteellisiä julkaisuja pienemmällä painoarvolla. 

Esitys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön, yliopistojen, Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Suomen Akatemian yhteiseen työryhmätyöhön ja sen tarkoituksena on vahvistaa yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa sekä vaikuttaa työurien pidentämiseen. 

Valtioneuvoston asetusta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran yliopistojen perusrahoitukseen 2015. Muutoksilla ei ole vaikutusta valtiontalouden kokonaisuuteen, ainoastaan rahoituksen yliopistokohtaiseen jakautumiseen. 

Lisätietoja: opetusneuvos Jorma Karhu, puh. 0295 3 30139